xxxx
Home / İhale Danışmanı / Şikâyet Başvurusunun İncelenmesi Aşamasında Kamu İhale Kurumu’nca Teknik Hususlarla İlgili Olarak İhtisas Sahibi Kamu Veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri İle Gerçek Kişilerin Görüşüne Başvurulabileceği

Şikâyet Başvurusunun İncelenmesi Aşamasında Kamu İhale Kurumu’nca Teknik Hususlarla İlgili Olarak İhtisas Sahibi Kamu Veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri İle Gerçek Kişilerin Görüşüne Başvurulabileceği

Şikâyet Başvurusunun İncelenmesi Aşamasında Kamu İhale Kurumu’nca Teknik Hususlarla İlgili Olarak İhtisas Sahibi Kamu Veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri İle Gerçek Kişilerin Görüşüne Başvurulabileceği

Karar No              : 2020/MK-237

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/8251 İhale Kayıt Numaralı “Hastanemiz Çeşitli Kliniklerinde Kullanılmak Üzere Sarf Malzeme Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Kâtip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından yapılan 2020/8251 ihale kayıt numaralı “Hastanemiz Çeşitli Kliniklerinde Kullanılmak Üzere Sarf Malzeme Alımı” ihalesine ilişkin olarak RS Sağlık Teknolojileri San. ve Tic. Ltd. Şti. itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 22.05.2020 tarihli ve 2020/UM.II-904 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

Davacı RS Sağlık Teknolojileri San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından anılan Kurul kararının iptali istemiyle açılan davada, Ankara 13. İdare Mahkemesinin 10.09.2020 tarihli E:2020/1123, K:2020/1536 sayılı kararında “…Bakılan davada, davacı şirketin, numune değerlendirmesinde yapılan tespitlerin aksine, ihalede numune değerlendirmesi için teslim edilen ürünün üzerinde yer alan manometrenin (basınç göstergesi) 10 ile 60 cmH2O aralığındaki basınçları gösterdiği, PIP/PEEP’in takip edildiği ve PIP/PEEP oranının 1/5 olduğu, bahse konu cihaz ile %50 oksijen akışı sağlanmak istenmesi durumunda, uygulanması gereken prosedürün kullanma talimatlarında açıkça belirtildiği, cihazın en az 8lt/dk akış hızında çalıştığı ve ihalede teklif edilen iki ayrı cihazın çalışma mantık ve prensipleri ile basınç kaybı ve değişiklerine gösterdikleri tepkilerin aynı olduğu, cihaz ile hastaya %100 oksijen verilirken, ihtiyaç gereği %50 oksijen verilmek istenildiğinde, hastaya verilen oksijenin kesilmesi suretiyle hastanın hayati tehlikeye sokulduğu, cihaz üzerindeki ayarlama süresince ya hastanın oksijensiz kalmasının tercih edileceği veyahut ekstra bir personel ile manuel oksijen desteği sağlanması gerekeceği, dolayısıyla hastanın transportu sırasında yaşanacak bu sürecin hasta hayatını ne denli tehlikeye atacağının sarih olmasına rağmen, söz konusu hususları içermeyen ürünlerinin ihale komisyonu tarafından Teknik Şartname’ye uygun bulunmamasının hukuka aykırı olduğu, bu haliyle ihalede sunulan ürünün Teknik Şartname’nin 3. ve 5. maddelerinde belirtilen teknik şartları karşıladığı iddiasının somut ve ciddi bir iddia olduğu, bu iddianın incelenmesinin ise teknik ve özel bir bilgiyi gerektirdiği, 4734 sayılı Kanun’un 56. maddesinin 6. fıkrasında yer alan düzenlemeye göre, itirazen şikâyet başvurusunun incelenmesi aşamasında Kamu İhale Kurumu’nca teknik hususlarla ilgili olarak ihtisas sahibi kamu veya özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişilerin görüşüne başvurulabileceğinin düzenlendiği, bu haliyle davalı idarece, özel uzmanlık gerektiren hususlarla ilgili olarak ihtisas sahibi kamu veya özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişilerin görüşüne başvurulması gerektiği açıktır.

Bu itibarla, davacı şirketin sunmuş olduğu ürünün Teknik Şartname’nin 3. ve 5. maddelerinde yer alan kriterleri sağlayıp sağlamadığının uzman kişi ya da kişilerce değerlendirilmesi gerekirken, bu hususa ilişkin herhangi bir değerlendirme yapılmaksızın ve uzman kişi ya da kişilerden teknik görüş alınmaksızın, davacı şirketin itirazen şikâyet başvurusunun reddedilmesine ilişkin dava konusu Kurul kararında hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır…” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle;

1- Kamu İhale Kurulunun 22.05.2020 tarihli ve 2020/UM.II-904 sayılı kararının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, başvuru sahibinin iddiasının esasının yeniden incelenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

Check Also

İdarece Düzeltme İlanı Yapılmaksızın Zeyilname Yapılmak Suretiyle değiştirilmesi

İhale Sürecine Etki Eden Esaslı Unsurun İdarece Düzeltme İlanı Yapılmaksızın Zeyilname ile Değiştirilmesi Mevzuata Aykırıdır

Karar No              : 2022/UH.II-1605 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2022/952006 İhale Kayıt Numaralı “Malzemeli Yemek Pişirme Servis …

Call Now ButtonBize ulaşın