xxxx
Home / İhale Danışmanı / Sunulan Çalışmanın Uluslararası Alanda Kabul Görmüş Olduğunun İspatlanmamış Olması

Sunulan Çalışmanın Uluslararası Alanda Kabul Görmüş Olduğunun İspatlanmamış Olması

Sunulan Çalışmanın Uluslararası Alanda Kabul Görmüş Olduğunun İspatlanmamış Olması

Karar No              : 2020/MK-128

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2019/194980 İhale Kayıt Numaralı “430 Kalem Tıbbi Malzeme Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan 2019/194980 ihale kayıt numaralı “430 Kalem Tıbbi Malzeme Alımı” ihalesine ilişkin olarak Asset Med. Tas. San. ve Tic. A.Ş. itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 23.08.2019 tarihli ve 2019/UM.II-1012 sayılı karar ile “… İhalenin 36’ncı kısmına ilişkin olarak 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine …” karar verilmiştir.

İhalenin 36’ncı kısmında ilişkin olarak, davacı Asset Med. Tas. San. ve Tic. A.Ş. tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, Ankara 23. İdare Mahkemesinin 29.11.2019 tarihli ve E:2019/1792, K:2019/2972 sayılı kararında “… Bakılan davada, ihalenin “Ven Valfi İğnesiz Uygulama İçin, İkili (Ven Valfi İkili, İğnesiz)” başlıklı 36. kısmına ilişkin olarak davacının ihale dosyasına eklediği, ancak teknik şartnameye uygun olmadığı ileri sürülen klinik çalışmaların uluslararası alanda kabul görmüş kurumlarca kabul edilmiş ve yayınlanmış çalışmalar olup olmadığını incelenmesinin teknik ve özel bilgiyi gerektirdiği ve şartname kriterlerini sağlayıp sağlamadığının uzman kişi ya da kişilerce değerlendirilmesi gerektiği açıktır.

Bu durumda, davacı tarafından ihale dosyasına sunulan klinik çalışmaların Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından yapıldığı ve dünyanın önde gelen anestezi kongresi olan EJA EUROPEAN Journal of Anaestehesiology kongresinde sunulduğu ve yayınlandığı ve buna ilişkin dokümanın tebliğ zarfı içinde sunulduğu iddiaları da göz önünde bulundurulduğunda, uyuşmazlıkla ilgili herhangi bir teknik görüş alınmaksızın, davacı tarafından sunulan çalışmanın uluslararası alanda kabul görmüş kurumlarca kabul edilmiş ve yayınlanmış bir çalışma olduğuna ilişkin tevsik edici herhangi bir belgenin teklif zarfı içerisinde sunulmadığı gerekçesiyle tesis edilen itirazen şikayet başvurusunun kısmen reddedilmesine ilişkin dava konusu Kurul kararında hukuka uygunluk bulunmamaktadır…” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Anılan Mahkeme kararının uygulanmasını teminen alınan 08.01.2020 tarihli ve 2020/MK-5 sayılı Kurul kararı ile “1- Kamu İhale Kurulunun 23.08.2019 tarihli ve 2019/UM.II-1012 sayılı kararının ihalenin 36’ncı kısmına ilişkin bölümünün iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, başvuru sahibinin ihalenin 36’ncı kısmına ilişkin iddiasının esasının yeniden incelenmesine,” karar verilmiştir.

Yapılan esas incelemesi neticesinde alınan 12.02.2020 tarihli ve 2020/UM.II-310 sayılı Kurul kararı ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir.

Kurum tarafından anılan Mahkeme kararına yönelik yapılan temyiz başvurusu neticesinde alınan Danıştay Onüçüncü Dairesinin 02.03.2020 tarihli ve E:2020/225, K:2020/693 sayılı kararında “… Uyuşmazlık konusu ihalenin “Ven Valfi İğnesiz Uygulama İçin, İkili (Ven Valfi İkili, İğnesiz)” başlıklı 36. kısmına ait Teknik Şartname’nin 13. maddesinde, “İğnesiz girişim aparatı, kapalı dolasım sistemin devamlılığını sağladığından dolayı katetere bağlı enfeksiyon oranını azalttığını gösteren ürün ile hastalar üzerinde yapılmış klinik çalışmalar ile desteklenmeli, bu çalışmalar uluslararası alanda kabul görmüş kurumlarca kabul edilmiş ve yayınlanmış çalışmalar olmalıdır. Firmalar bu çalışmaları ihale dosyasına eklemelidir.” açıklamasına yer verilmiştir.

Davacı şirket tarafından, sunulan klinik çalışmanın uluslararası alanda kabul görmüş kurumlarca kabul edilmiş ve yayımlanmış bir çalışma olduğuna ilişkin tevsik edici herhangi bir belgenin teklif zarfı içerisinde sunulmadığı ve bu sebeple teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

Bu itibarla, ihalenin 36. Kısmı yönünden ihale dokümanına uygun olmadığı açıkça görülen davacının teklifinin değerlendirme dışı bırakılması üzerine yapılan itirazen şikâyet başvurusunun reddine dair dava konusu işlemde hukuka aykırılık, işlemin iptali yönündeki İdare Mahkemesi kararında ise hukukî isabet bulunmamaktadır…” karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1- Kamu İhale Kurulunun 12.02.2020 tarihli ve 2020/UM.II-310 sayılı kararı ile 08.01.2020 tarihli ve 2020/MK-5 sayılı kararının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, Kamu İhale Kurulunun 23.08.2019 tarihli ve 2019/UM.II-1012 sayılı kararının hukuken geçerliliğini koruduğuna,

Oybirliği ile karar verildi.

Check Also

İdarece Düzeltme İlanı Yapılmaksızın Zeyilname Yapılmak Suretiyle değiştirilmesi

İhale Sürecine Etki Eden Esaslı Unsurun İdarece Düzeltme İlanı Yapılmaksızın Zeyilname ile Değiştirilmesi Mevzuata Aykırıdır

Karar No              : 2022/UH.II-1605 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2022/952006 İhale Kayıt Numaralı “Malzemeli Yemek Pişirme Servis …

Call Now ButtonBize ulaşın