Basın duyuruları
xxxx
Home / Genel / Tanıtım Materyalleri Ve Baskı İşi İhalesi – Süresinde Başvuru Yapılmamış Olması

Tanıtım Materyalleri Ve Baskı İşi İhalesi – Süresinde Başvuru Yapılmamış Olması

Karar No              : 2020/UH.I-664

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2019/701542 İhale Kayıt Numaralı “2020 Yılı Tanıtım Materyalleri ve Baskı İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Buca Belediye Başkanlığı Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından 20.01.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “2020 Yılı Tanıtım Materyalleri ve Baskı İşi” ihalesine ilişkin olarak Mediform Ambalaj Matbaacılık Reklam. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 17.02.2020 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 21.02.2020 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 05.03.2020 tarih ve 11729 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 03.03.2020 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2020/442 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

4) Teknik Şartname’nin 6.11, 6.7, 6.9 ile 7.17’nci maddelerinde yer alan düzenlemelerin açıklanması gerektiği, dolayısıyla yapılmayan açıklamalar sonucunda tekliflerin sağlıklı hazırlanmamasına sebebiyet vereceği,  ayrıca ihaleye katılma şartı olarak TSE Hizmet Yeterlilik Belgelerinin istenilmemesi gerektiği,

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

4) Başvuru sahibinin 4’üncü iddiasına ilişkin olarak:

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinde “İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilirler…” hükmü,

Anılan Kanun’un “İdareye şikâyet başvurusu” başlıklı 55’inci maddesinde “Şikâyet başvurusu, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce, ihaleyi yapan idareye yapılır. İlanda yer alan hususlara yönelik başvuruların süresi ilk ilan tarihinden, ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan diğer hükümlerine yönelik başvuruların süresi ise dokümanın satın alındığı tarihte başlar.

İlan, ön yeterlik veya ihale dokümanına ilişkin şikâyetler birinci fıkradaki süreleri aşmamak üzere en geç ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılabilir. Bu yöndeki başvuruların idarelerce ihale veya son başvuru tarihinden önce sonuçlandırılması esastır. Şikâyet üzerine yapılan incelemede tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin bulunması ve idarece ihale dokümanında düzeltme yapılmasına karar verilmesi halinde, gerekli düzeltme yapılarak 29 uncu maddede belirtilen usule göre son başvuru veya ihale tarihi bir defaya mahsus olmak üzere ertelenir. Ancak belirlenen maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin ilanda da bulunması halinde 26 ncı maddeye göre işlem tesis edilir.

İdare, şikâyet başvurusu üzerine gerekli incelemeyi yaparak on gün içinde gerekçeli bir karar alır. Alınan karar, şikâyetçi ile diğer aday veya istekliler ile istekli olabileceklere karar tarihini izleyen üç gün içinde bildirilir. İlan ile ihale veya ön yeterlik dokümanına yönelik başvurular dışında istekli olabileceklere bildirim yapılmaz.

Belirtilen süre içinde bir karar alınmaması durumunda başvuru sahibi tarafından karar verme süresinin bitimini, süresinde alınan kararın uygun bulunmaması durumunda ise başvuru sahibi dahil aday, istekli veya istekli olabilecekler tarafından idarece alınan kararın bildirimini izleyen on gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilir…”hükmü,

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuru süreleri” başlıklı 6’ncı maddesinde “(1) İdareye şikayet süresi; ihale sürecindeki şikayete konu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelere yönelik başvurularda beş gün, diğer hallerde on gündür.

(2) Ancak, ilan ile ön yeterlik veya ihale dokümanına yönelik şikayetler, birinci fıkradaki süreleri aşmamak kaydıyla başvuru veya teklif sunulmadan önce en geç ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılabilir.…”hükmü,

Aynı Yönetmelik’in “Sürelerle ilgili genel esaslar” başlıklı 7’nci maddesinde “(1)Süreler;

a)İlana yönelik başvurularda ilk ilan tarihini,

  1. b) Ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan hükümleri için dokümanın satın alındığı tarihi, belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan danışmanlık hizmet alımı ihalelerinde ihale dokümanının teslim alındığı tarihi, zeyilnameye yönelik başvurularda ise zeyilnamenin bildirildiği tarihi,

…izleyen günden itibaren başlar.” hükmü yer almaktadır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 55’inci maddesinde; şikayet başvurusunun, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce, ihaleyi yapan idareye yapılacağı, idarenin şikayet başvurusu üzerine gerekli incelemeyi yaparak on gün içinde gerekçeli bir karar alacağı, alınan kararın, şikayetçi ile diğer aday veya istekliler  ile istekli olabileceklere karar tarihini izleyen üç gün içinde bildirileceği, belirtilen süre içinde bir karar alınmaması durumunda başvuru sahibi tarafından karar verme süresinin bitimini, süresinde alınan kararın uygun bulunmaması durumunda ise başvuru sahibi dahil aday, istekli veya istekli olabilecekler tarafından idarece alınan kararın bildirimini izleyen on gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulabileceği hükme bağlanmıştır.

Başvuru sahibi istekli tarafından 16.01.2020 tarihinde ihale dokümanında yapılan düzenlemelerde yer alan hususlara ilişkin idareye şikayet başvurusunda bulunduğu, bu başvuru üzerine idare tarafından 16.01.2020 tarihli ve E.1364 sayılı şikayet cevap yazısı ile anılan iddiaların “… sonuç olarak yapılan değerlendirme ve incelemede, şikayet dilekçenizin ekinde yer alması zorunlu olan evrakların sunulmadığı, ayrıca ihale konusu alanda faaliyet gösterildiğine ilişkin belgenin de bulunmadığı tespit edilmiştir. Açıklanan nedenlere şikayet başvurunuzun İhalelere Yönelik Başvurular Hakkından Yönetmeliğinin 8. Maddesinde yer alan şekil ve unsulara uygun olmadığı anlaşıldığından kabul edilmemesine karar verilmiştir…” şeklinde reddedildiği, anılan kararın alınmasına binaen 10 gün içerisinde Kurum’a anılan istekli tarafından herhangi bir itirazen şikâyet başvurusu yapılmadığı anlaşılmıştır.

Yukarıda anılan Kanun hükmüne istinaden, incelenen ihalede Mediform Ambalaj Matbaacılık Reklam. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılan şikayet başvurusu üzerine idare tarafından alınan kararın uygun olmadığı iddiasıyla, başvuru sahibi tarafından idarece alınan kararın bildirim tarihi olan 16.01.2020 tarihini izleyen on gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulmadığı anlaşıldığından, Teknik Şartname’nin 6.11, 6.7, 6.9 ile 7.17’nci maddeleri ile İdari Şartname’nin 7.5.3’üncü maddelerinde yer alan düzenlemelerine yönelik iddiasına şikâyet süresi içinde herhangi bir başvuruda bulunulmadığı görülmüş olup, başvurunun süre yönünden reddi gerektiği sonucuna varılmıştır.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

Kamu Kurum Ve Kuruluşlarının İhaleye Fesat Karıştırma Suçunun Zarar Göreni Olmaları

Kamu Kurum Ve Kuruluşlarının İhaleye Fesat Karıştırma Suçunun Zarar Göreni Olmaları Ceza Dairesi 2016/8905 E. …

Call Now ButtonBize ulaşın