Basın duyuruları
xxxx
Home / 14 GÜNLÜK MENÜ / Teknik Şartnamede Yemek Yapımında Kullanılacak Etin Kemiksiz Olarak Belirlenmiş Olması

Teknik Şartnamede Yemek Yapımında Kullanılacak Etin Kemiksiz Olarak Belirlenmiş Olması

Karar No              : 2019/MK-281

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2018/486722 İhale Kayıt Numaralı “2019 Yılı Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Ve Bağlı Sağlık Tesisleri Malzemeli Yemek Pişirme, Hastaneye Taşıma, Dağıtım Ve Sonrası Hizmetlerine İlişkin Hizmet Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan 2018/486722 ihale kayıt numaralı “2019 Yılı Bursa İl Sağlık Müdürlüğü ve Bağlı Sağlık Tesisleri Malzemeli Yemek Pişirme, Hastaneye Taşıma, Dağıtım ve Sonrası Hizmetlerine İlişkin Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak, Begüm Ref. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 20.12.2018 tarihli ve 2018/UH.II-2080 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

Anılan Kurul kararının iptali istemiyle, Begüm Ref. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından açılan davada, Ankara 23. İdare Mahkemesinin 28.02.2019 tarihli E:2019/78, K: 2019/366 sayılı kararı ile “Davacı şirketin ihale dokümanına yönelik 12. iddiası incelendiğinde, ihaleye ilişkin Teknik Şartname’de yemek gramajlarının 16.03.1983 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Tedavi Hizmetleri İşletme Yönetmeliği’nde belirtilen gramajlara uygun olarak hesaplanacağının kurala bağlandığı, anılan Yönetmelik hükmüne göre kişi başına günlük azami 200 gr kemikli et verilmesi gerektiği, ancak idarece anılan Yönetmelik hükmüne aykırı şekilde 200 gr.lık miktarın öğlen yemeği için ayrı akşam yemeği için ayrı verileceğinin ifade edilmesinin hukuka aykırı olduğu ileri sürülmüştür.

Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinin ekinde yer alan 1 nolu tabloda Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde “Et-Kemikli” cins besinin günlük verilecek azami miktarının 200 gr olması kurala bağlanmıştır.

İhaledeki Teknik Şartnameler incelendiğinde, aylık yemek listelerinin hastane sorumlu diyet uzmanları tarafından hazırlanmasının ve yemek ifa kontrol komisyonunca onaylanmasının öngörüldüğü, yemeklerde kullanılacak et miktarının, kemiksiz ve çiğ olarak belirtildiği, et yemeklerinde kullanılacak çiğ-kemiksiz et miktarının 135 gr, etli kuru baklagil ve etli sebze yemeklerinde kullanılacak çiğ-kemiksiz et miktarının ise 65 gr olarak belirlendiği anlaşılmaktadır.

Öte yandan, Teknik Şartnamede yer alan “Normal Yemek Menü Örneği” ne bakıldığında, bir gün içinde verilecek öğle ve akşam yemeklerinin bir et yemeği ile etli kuru baklagil veya etli sebze yemeğinden oluştuğu, böylece her gün kullanılacak kemiksiz et miktarının 135+65=200 gr olması gerektiğinin şart koşulduğu görülmektedir.

Uyuşmazlığa konu ihalede, yemek gramajlarının Tedavi Hizmetleri İşletme Yönetmeliğinde belirtilen gramajlara uygun olarak hesaplanacağının kurala bağlanmasına karşın, bir gün için kullanılması gereken kemiksiz et miktarının Teknik Şartnamede 200 gr olarak belirlenmesinin, ihalede teklif verecek istekliler açısından et miktarının kemikli mi yoksa kemiksiz mi olacağı hususunda tereddüt yaratabileceği, kemikli ve kemiksiz et fiyatları arasındaki fiyat farkı da gözetildiğinde bu hususun ihalede rekabeti engelleyici bir unsur teşkil ettiği sonucuna varılmıştır.

Öte yandan, her ne kadar davalı idare tarafından “ihale dokümanı kapsamında verilen örnek menü listesi incelendiğinde, öğlen ve akşam yemeklerinin mevzuat tarafından izin verilen günlük azami 200 gr. et kullanılabileceği düzenlemesi dikkate alınarak belirlendiği idarenin mevzuatta izin verilen azami günlük miktarı aşmadığı” gerekçesiyle davacının bu hususa ilişkin itirazen şikayet başvurusu reddedilmiş ise de, Tedavi Hizmetleri İşletme Yönetmeliği’nde günlük verilecek azami 200 gr etin kemikli olarak belirlendiği, ihalede ise günlük verilecek 200 gr etin kemiksiz olarak öngörüldüğü anlaşıldığından, Teknik Şartnamenin itirazen şikayete konu bu kısmının bahsi geçen Yönetmelik ile belirlenen teknik standartlara uygun olmadığı, mevzuatta izin verilen azami günlük miktarının aşıldığı görülmektedir.

Bu durumda, davacının 12. iddiası bakımından itirazen şikayet başvurusunun kabul edilmesi gerekirken reddedilmesinde hukuka uyarlık görülmemiştir.” gerekçesiyle dava konusu işlemin davacının 12. iddiası bakımından iptaline, diğer iddialar bakımından ise davanın reddine karar verilmiştir.

Bunun üzerine 10.04.2019 tarihli ve 2019/MK-133 sayılı Kurul kararı ile “1- Kamu İhale Kurulunun 20.12.2018 tarihli ve 2018/UH.II-2080 sayılı kararının 12. iddia ile ilgili kısmının iptaline,

2-Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kanunun 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (a) bendi gereğince ihalenin iptaline” karar verilmiştir.

Anılan kararın Kurum tarafından temyiz edilmesi üzerine verilen Danıştay Onüçüncü Dairesi’nin 13.06.2019 tarih ve E:2019/1387, K:2019/2034 sayılı kararı ile “…Davacı, teklif fiyatı hazırlanırken kemiksiz parça dana etine göre mi yoksa Yataklı Tedavi Hizmetleri İşletme Yönetmeliği’nde belirtilen kemikli ete göre mi maliyet hesabı yapılacağı hususunda çelişkiye düşüldüğü, bu durumun da teklif vermeye engel olduğu iddiasında bulunmuş ise de, ihaleye ait teknik şartnamelerde açık bir şekilde şartnamede belirtilen gramajların esas alınacağı ve yemeklerde kullanılacak etin ise kemiksiz dana eti olacağı düzenlendiğinden, teknik şartnamelerin teklif fiyatı oluşturmaya engel olacak nitelikte olmadığı açıktır. Bu itibarla, davacının itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık, dava konusu işlemin iptali yönündeki İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet bulunmamaktadır.” gerekçesiyle mahkeme kararının bozulmasına, davanın reddine kesin olarak karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1-   Kamu İhale Kurulunun 10.04.2019 tarihli ve 2019/MK-133 sayılı kararının iptaline,

2- Anılan mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, Kamu İhale Kurulunun 20.12.2018 tarihli ve 2018/UH.II-2080 sayılı kararının hukuken geçerliliğini koruduğuna,

Oybirliği ile karar verildi.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

İdarenin Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması Mevzuata Uygundur

İdarenin İhale Öncesi Tahmini Olarak Belirlediği Öğün Miktarının Değişmesi Olasılığına Karşı İşin İfası Sırasında Öğün Sayısının İstekliye Bildirilmesi Ve Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması

İdarenin İhale Öncesi Tahmini Olarak Belirlediği Öğün Miktarının Değişmesi Olasılığına Karşı İşin İfası Sırasında Öğün Sayısının İstekliye Bildirilmesi Ve Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması

Call Now ButtonBize ulaşın