Basın duyuruları
xxxx
Home / İhale Danışmanı / TÜRMOB Kaşesinin Bulunmaması Sonradan Tamamlatılabilecek Bir Eksikliktir

TÜRMOB Kaşesinin Bulunmaması Sonradan Tamamlatılabilecek Bir Eksikliktir

TÜRMOB Kaşesinin Bulunmaması Sonradan Tamamlatılabilecek Bir Eksikliktir

Karar No              : 2021/UH.I-833

BAŞVURU SAHİBİ:

Hasret Eraslan Yiğit,

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2021/18536 İhale Kayıt Numaralı “Yemek Hizmet Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 01.03.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Yemek Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Hasret Eraslan Yiğit’in 22.03.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 25.03.2021 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 02.04.2021 tarih ve 17290 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 30.03.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2021/616 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

2) Bilanço Bilgileri Tablosunun ilgili Yönetmelik çerçevesinde temin edilen özel kaşe ile imzalanmadığı gerekçesinin de uygun olmadığı, bilançonun sözleşmesi bulunan SMMM Cem Kürkçü tarafından kaşelenip imzalandığı, söz konusu kaşenin belirtilen nitelikte olmamasının Cem Kürkçü’nün serbest muhasebeci mali müşavir yetki ve haklarını ortadan kaldırmadığı, dolayısıyla bu bilançonun aynı şekil ve aynı kaşe ile vergi dairesine verildiğinde geçerliliğinin  kesin olduğu, bu sebeple bilançonun uygun kabul edilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

4734 sayılı Kanun’un 37’nci maddesinde “… Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir….” hükmü,

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Başvuruların ve tekliflerin alınması, açılması ve belgelerdeki bilgi eksikliklerinin tamamlatılması” başlıklı 56’ncı maddesinde “… (5) Başvuru ve teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, sunulan belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Bu çerçevede, tamamlatılması istenen bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgelerin niteliği dikkate alınarak, idare tarafından iki iş gününden az olmamak üzere makul bir tamamlama süresi verilir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayanların başvuru veya teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir…” hükmü,

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 8’nci maddesinde “8.4. İhale dokümanında istenen ve serbest muhasebeci mali müşavir tarafından düzenlenerek ya da onaylanarak başvuru veya teklif kapsamında idareye sunulan belgelerde, 15/11/2002 tarihli ve 24937 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin Kaşe Kullanma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde temin edilen özel kaşenin kullanılması gerekmektedir.” açıklaması,

Anılan Tebliğ’in “İdarelerce belgelerdeki eksik bilgilerin tamamlatılması” başlıklı 16.6’ncı maddesinde ise “16.6.1. İhale dokümanında başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan eklerinden herhangi birinin, aday veya isteklilerce sunulmaması halinde, bu eksik belgeler ve ekleri idarelerce tamamlatılmayacaktır. Ancak,

a) Geçici teminat ve teklif mektuplarının Kanunen taşıması zorunlu hususlar hariç olmak üzere, sunulan belgelerde ihale sonucu açısından teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliklerinin bulunması halinde, bu tür bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

b) Aday ve isteklilerce sunulan ve başka kurum, kuruluş ve kişilerce düzenlenen belgelerde, belgenin taşıması zorunlu asli unsurlar dışında, belgenin içeriğine ilişkin tereddüt yaratacak nitelikte olan ve belgeyi düzenleyen kurum, kuruluş veya kişilerden kaynaklanan bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

İdarelerce tamamlatılacaktır. Bu çerçevede, bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler, idarece ilgili kurum veya kuruluştan re’sen istenebilir. Söz konusu belgelerin aday veya istekliler tarafından tamamlatılmasının istenilmesi halinde ise bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgelerin niteliği dikkate alınarak idarelerce aday veya isteklilere iki iş gününden az olmamak üzere makul bir tamamlama süresi verilecektir.” açıklaması bulunmaktadır.  

Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin Kaşe Kullanma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in “Kaşelerin Şekli” başlıklı 6’ncı maddesinde “Kaşeler kare şeklinde olup, en üste “TC” rumuzu, altına “TÜRMOB” yazısı ve “Mm” amblemi, Serbest Muhasebeci veya “Serbest Muhasebeci Mali Müşavir” ibaresi ile kaşe numarasını taşır. Kaşeler; Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından imal edilir.” hükmü,

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

7.4. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

7.4.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri.

Bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir…” düzenlemesi yer almaktadır.

Ayrıca  İdari Şartname’nin 5’inci maddesi gereğince ihale dokümanı kapsamında idarece düzenlenerek isteklilere verilen Bilanço bilgileri tablosuna ilişkin KİK025.1/H no’lu Standart Form’un 8 no’lu dipnotunda “Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin Kaşe Kullanma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükmü gereği temin edilen özel kaşenin kullanılması gerekmektedir” şeklinde ifadeye yer verilmektedir.

İhale komisyonu tarafından başvuru sahibi Hasret Eraslan Yiğit’in teklif dosyası içinde sunduğu Bilanço Bilgileri Tablosunun Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin Kaşe Kullanma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde temin edilen özel kaşe ile kaşelenmediği gerekçesi ile teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

Başvuru sahibi istekli tarafından ekonomik ve mali yeterliğin tevsiki amacıyla 2019- 2020 yılları Bilanço Bilgileri Tablosu (Standart Form KİK025.1/H), 31.12.2020 tarihli Ayrıntılı Bilanço, 01.01.2020-31.12.2020 Dönemi Ayrıntılı Gelir Tablosu, 2019-2020 yıllarına ait Hizmet İşleri ile İlgili Ciro Bilgileri Tablosunun (Standart Form KİK025.2/H) sunulduğu, söz konusu belgelerde Serbest Muhasebeci Mali Müşavire ait ad-soyad, adres, telefon, vergi numarası, oda sicil bilgilerini içeren kaşesi ve imzasının yer aldığı, bunun dışında ayrıca TÜRMOB kaşesinin bulunmadığı görülmüştür.

SMMM’nin adı-soyadı, adresi, telefonu, vergi numarası ve oda sicil numarasının yer aldığı kaşe kullanılan ancak SMMM tarafından Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin Kaşe Kullanma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’te öngörüldüğü şekilde özel kaşe kullanılmayan bilançonun sunulması Kamu İhale Genel Tebliği’nin 8.4’üncü maddesinde yer alan açıklamaya uygun olmamakla birlikte, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 37’nci maddesinde yer alan hüküm, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 56’ncı maddesinde bulunan hüküm, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 16.6’ncı maddesinde yapılan açıklama çerçevesinde bu eksikliğin tamamlatılabilecek bir bilgi eksikliği olarak değerlendirilmesi gerektiği anlaşılmıştır.

Bu itibarla söz konusu gerekçe ile idarece başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işleminin uygun olmadığı anlaşılmakla birlikte, birinci iddia kapsamında anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işlemi yerinde olduğundan düzeltici işlem tesisine gerek olmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

   Oybirliği ile karar verildi.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

İdarenin Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması Mevzuata Uygundur

İdarenin İhale Öncesi Tahmini Olarak Belirlediği Öğün Miktarının Değişmesi Olasılığına Karşı İşin İfası Sırasında Öğün Sayısının İstekliye Bildirilmesi Ve Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması

İdarenin İhale Öncesi Tahmini Olarak Belirlediği Öğün Miktarının Değişmesi Olasılığına Karşı İşin İfası Sırasında Öğün Sayısının İstekliye Bildirilmesi Ve Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması

Call Now ButtonBize ulaşın