Basın duyuruları
xxxx
Home / İhale Danışmanı / Uyuşmazlığı Karşılama Konusunda Yeterliği Olmadığı Kanaatine Varılan Teknik Görüş

Uyuşmazlığı Karşılama Konusunda Yeterliği Olmadığı Kanaatine Varılan Teknik Görüş

Uyuşmazlığı Karşılama Konusunda Yeterliği Olmadığı Kanaatine Varılan Teknik Görüş

Karar No              : 2020/MK-188

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2018/314306 İhale Kayıt Numaralı “24 Aylık Kit Veya Sarf Karşılığı Laboratuvar Cihazı Kullanımı Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan  2018/314306 ihale kayıt numaralı “24 Aylık Kit veya Sarf Karşılığı Laboratuvar Cihazı Kullanımı Alımı” ihalesine ilişkin olarak, Medikoset Tıbbi Ürünler San. ve Tic. Ltd. Şti. – Fulset Tekstil Özel Sağlık Mal. İnş. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti. itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 20.12.2018 tarihli ve 2018/UM.I-2066 sayılı karar ile “1) Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince ihalenin 8’inci kısmına yönelik düzeltici işlem belirlenmesine,

2) İhalenin 30’uncu kısmına yönelik başvurunun reddine” karar verilmiştir.

Anılan Kurul kararının iptali istemiyle Deva Kimya Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. tarafından açılan davada, Ankara 1. İdare Mahkemesinin 13.07.2020 tarihli ve E:2020/562, K:2020/1339 sayılı kararında “Karar veren Ankara 1. İdare Mahkemesi’nce, Mahkememizin 30/05/2019 tarih ve 2019/868 Esas, 2019/1223 sayılı kararının Danıştay 13. Daire Başkanlığı’nın 18/11/2019 gün ve 2019/3245 Esas, 2019/3634 sayılı kararı ile bozulması üzerine bozma kararına uyularak dava dosyası yeniden incelenmek suretiyle işin gereği görüşüldü:

Dava; davacı tarafından, Bursa İl Sağlık Müdürlüğünce 29/08/2018 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “24 Aylık Kit veya Sarf Karşılığı Laboratuvar Cihazı Kullanımı Alımı” ihalesine ilişkin olarak, Medikoset Tıbbi Ürünler San. ve Tic. Ltd. Şti.-Fulset Tekstil Özel Sağlık Mal. İnş. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 17/10/2018 tarihinde yaptığı itirazen şikâyet başvurusu neticesinde, birinci iddia yönünden düzeltici işlem belirlenmesine, ikinci ve üçüncü iddia yönünden başvurunun reddine ilişkin Kamu İhale Kurulu’nun 20/12/2018 tarih ve 2018/UM-I-2066 sayılı kararının, birinci iddia yönünden düzeltici işlem belirlenmesine yönelik kısmının iptali istemiyle açılmıştır.

Kamu İhale Kurulunun itirazen şikâyet başvurularını inceleme sürecinde, özel uzmanlık gerektiren teknik hususlarla ilgili olarak ihtisas sahibi kişilerin görüşüne başvurması gerekmekle birlikte, işleme esas alınacak teknik görüşün uyuşmazlığa ilişkin hususları kuşkuya yer bırakmayacak şekilde açıklığa kavuşturması, somut ve bilimsel kriterler gözetilmek suretiyle yapılacak değerlendirme sonucu bir gerekçe oluşturulması ile iddiaları karşılama konusunda yeterli olması gerekmektedir.

Dava konusu işleme esas alınan teknik görüşte, davacı şirket tarafından ihalenin “Hormon Testleri” olan 8’inci kısmının 32’nci kalemi için “Total Testesteron” kiti yerine “Elecsys Testesteron II Kitinin” teklif edildiği belirtilmesine rağmen dosya kapsamında sunulan belgelerden davacı şirket tarafından “Roche marka COBAS 6000 analizör ‘e’ serisi ve modüllerden oluşan kompakt sistem” teklif edildiği, diğer yandan davacının sunduğu cihaz raporuna göre, cihazın 170 test/saat hızında olduğu, bu nedenle teknik şartnamede yer alan İnegöl Devlet Hastanesi için en fazla/en az 3 cihaz ile minimum toplam hızın 600 test/saat olması şartının sağlanamayacağı ifade edilmiş ise de, davacı tarafından hangi hastaneler için 100 test/saat hızında cihaz sunacağının belirtildiği, diğer hastaneler için sunacağı cihazın test/saat hızının belirtilmediği, ancak idarenin aradığı 150 test/saat hızından daha düşük olamayacağının taahhüt edildiği, dolayısıyla bilirkişilerce davacının beyan etmediği bir hususta cihazın hızının 170 test/saat hızında beyan edilmiş olduğu kabul edilerek görüş verildiği, ayrıca söz konusu görüşte davacı şirket tarafından teklif edilen cihazın total veya serbest olup olmadığının anlaşılamadığı belirtilmekle birlikte ÜTS sisteminde serbest testesteron olarak yer aldığından bahisle cihazın total ya da serbest olduğu hususu ortaya konulmadan şartları sağlamadığı yönünde görüş bildirildiği anlaşıldığından, uyuşmazlığı karşılama konusunda yeterliği olmadığı kanaatine varılan teknik görüş doğrultusunda tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uygunluk görülmemiştir.” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1- Kamu İhale Kurulunun 20.12.2018 tarihli ve 2018/UM.I-2066 sayılı kararının birinci iddia kapsamında Deva Kimya Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına yönelik değerlendirmelerin iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, birinci iddianın Deva Kimya Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ile ilgili kısmı bakımından esasının yeniden incelenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

Kullanılacak Sarf Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

Call Now ButtonBize ulaşın