xxxx
Home / İhale Danışmanı / Yapım İhalesi – Davadan Feragat

Yapım İhalesi – Davadan Feragat

Yapım İhalesi – Davadan Feragat

Karar No              : 2020/MK-304

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/201294 İhale Kayıt Numaralı “Havza-Vezirköprü-Durağan (Havza-Vezirköprü) Devlet Yolu Km:5+000-19+800 Arası, Km:0+400 Havza Hastane Kavşağı, Km:2+000 Çakıralan Farklı Seviyeli Kavşağı, Km:26+580 Vezirköprü Hastane Kavşağı Toptes,Sanyap,Köp Ve Üstyapı(Bsk) İşl Yapım İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Karayolları Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan 2020/201294 ihale kayıt numaralı “Havza-Vezirköprü-Durağan (Havza-Vezirköprü) Devlet Yolu Km:5+000-19+800 Arası, Km:0+400 Havza Hastane Kavşağı, Km:2+000 Çakıralan Farklı Seviyeli Kavşağı, Km:26+580 Vezirköprü Hastane Kavşağı Toptes, Sanyap, Köp. ve Üstyapı (Bsk) İşl. Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Feza Taahhüt A.Ş. itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 22.07.2020 tarihli ve 2020/UY.II-1266 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

Davacı Feza Taahhüt A.Ş. tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, Ankara 16. İdare Mahkemesinin 30.09.2020 tarihli E:2020/1538, K:2020/1619 sayılı kararının uygulanmasını teminen alınan 18.11.2020 tarihli ve 2020/MK-272 sayılı Kurul kararında “…1- Kamu İhale Kurulunun 22.07.2020 tarihli ve 2020/UY.II-1266 sayılı kararının 2’nci iddia ile ilgili kısmının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, başvuru sahibinin 2’nci iddiasının esasının incelenmesine,” karar verilmiştir.

Davacı Feza Taahhüt A.Ş. vekili tarafından verilen ve mahkeme kayıtlarına 10.11.2020 tarihinde giren dilekçe ile davadan feragat edildiğinden Ankara 16 İdare Mahkemesinin feragat nedeniyle karar verilmesine yer olmadığına dair 25.11.2020 tarihli ve E:2020/1538, K:2020/1619 sayılı ek kararı ile “…Uyuşmazlıkta, Mahkememizin 30.09.2020 tarih ve E:2020/1538, K:2020/1619 sayılı kararı ile dava konusu işlemin kısmen iptali ile kısmen reddine karar verildiği, ancak söz konusu karar verildikten sonra davacı şirket vekilince verilen ve Mahkememiz kayıtlarına 10.11.2020 tarihinde kayda giren dilekçe ile davadan feragat edildiği görülmüştür.

Bu durumda, davadan feragat talebinin Mahkememiz hükmünden sonra verildiği görüldüğünden, 2577 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 31. maddesinin atfı ile 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 310. maddesinin 2. fıkrası gereğince feragat nedeniyle karar verilmesine yer olmadığına dair iş bu ek kararın verilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenle; Mahkememizin 30.09.2020 tarih ve E:2020/1538, K:2020/1619 sayılı kararının kaldırılmasına, feragat nedeniyle konusu kalmayan dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına” karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1- Kamu İhale Kurulunun 18.11.2020 tarihli ve 2020/MK-272 sayılı kararının iptaline,

2- Kamu İhale Kurulunun 22.07.2020 tarihli ve 2020/UY.II-1266 sayılı kararının hukuken geçerliliğini koruduğuna,

Oybirliği ile karar verildi.

Check Also

İhaleye Konu Malzemelerin Tek Bir Markayı İşaret Ettiği İddiası

İhaleye Konu Malzemelerin Tek Bir Markayı İşaret Ettiği İddiası

Karar No              : 2022/UM.II-990 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2016/224348 İhale Kayıt Numaralı “Aydınlatma Malzemesi Alımı” İhalesi …

Call Now ButtonBize ulaşın