Basın duyuruları
xxxx
Home / İhale Danışmanı / Yapım İşi Aşırı Düşük Savunma  – Çarpım Ve Toplamlarda Hesaplama Hatası Bulunması Durumunda Analiz Fiyatı, Teklif Fiyatın Üzerinde Olan İsteklilerin Tekliflerinin Reddedileceği

Yapım İşi Aşırı Düşük Savunma  – Çarpım Ve Toplamlarda Hesaplama Hatası Bulunması Durumunda Analiz Fiyatı, Teklif Fiyatın Üzerinde Olan İsteklilerin Tekliflerinin Reddedileceği

Karar No              : 2019/MK-188

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2017/534851 İhale Kayıt Numaralı “Narman Şehitler Barajı İkmali” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

DSİ 8. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan 2017/534851 ihale kayıt numaralı “Narman Şehitler Barajı İkmali” ihalesine ilişkin olarak Smk Enerji Petrol İnşaat Turizm Lojistik Sanayi Ticaret Anonim Şirketi – Caba İnş. Enerji Turizm San. Tic. A.Ş.İş Ortaklığı itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 19.09.2018 tarihli ve 2018/UY.II-1697 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir.

Davacı Akgenç İnşaat Elktr. Nakliye Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, Ankara 7. İdare Mahkemesinin 30.11.2018 tarihli E:2018/2270, K:2018/2178 sayılı kararında “…Açıklanan nedenlerle; dava konusu işlemin, “ŞHTİ-02 ve ŞHTİ-05 numaralı iş kalemi analizleri ile ilgili açıklama ile ilgili kısmının” iptaline, davanın “Ekskavatörün stok tespit tutanağıyla açıklanmasına yönelik kısmının” ise reddine,” gerekçesiyle dava konusu işlemin kısmen iptaline karar verilmiş, anılan Mahkeme kararının uygulanmasını teminen Kamu İhale Kurulunun 27.12.2018 tarih ve  2018/MK-420 sayılı kararı ile “Kamu İhale Kurulu’nun 19.09.2018 tarihli ve 2018/UY.II-1697 sayılı kararının ŞHTİ-02 ve ŞHTİ-05 numaralı iş kalemi analizleri ile ilgili kısmının iptaline” karar verilmiştir.

Ankara 7. İdare Mahkemesinin 30.11.2018 tarihli E:2018/2270, K:2018/2178 sayılı kararına karşı Kurum ve Akgenç İnşaat Elktr. Nakliye Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılan temyiz  başvurusu üzerine Danıştay Onüçüncü Dairesinin 11.03.2019 tarih ve E.2019/75, K.2019/714 sayılı kararında “…Mahkeme kararının, ekskavatörün stok tespit tutanağıyla açıklanması yönünden davanın reddine yönelik kısmında hukuka aykırılık bulunmamaktadır. Mahkeme kararının ŞHTI-02 ve ŞHTI-05 numaralı iş kalemi analizleri ile ilgili açıklama yönünden dava konusu işlemin iptaline yönelik kısmına gelince; Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.8. maddesine göre, analizler üzerinde yapılan incelemede; çarpım ve toplamlarda hesaplama hatası bulunması durumunda, analiz girdilerine ait fiyatlar esas alınarak, hesaplama hatası ihale komisyonu tarafından re’sen düzeltilecek, bu şekilde düzeltilmiş analiz fiyatı, teklif fiyatın üzerinde olan isteklilerin teklifleri ise reddedilecektir.

Davacının aşırı düşük teklif açıklaması incelendiğinde, ŞHTl-02 numaralı iş kalemi için davacının teklif fiyatının 16,60 TL olduğu, kâr ve genel giderler olarak 2,94 TL tutar belirlendiği, kâr ve genel giderler hariç toplam tutarın 13,69 TL olması gerekirken çarpım hatası sonucu tutarın 13,66 TL olarak hesaplandığı; ŞHTl-05 numaralı iş kalemi için davacının teklif fiyatının 25,00 TL olduğu, kâr ve genel giderler olarak 0,77 TL tutar belirlendiği, kâr ve genel giderler hariç toplam tutarın 24,36 TL olması gerekirken çarpım hatası sonucu tutarın 24,23 TL olarak hesaplandığı, bu durumda analiz fiyatlarına kâr tutarı eklendiğinde tutarı birim fiyat teklif cetvelinde öngörülen fiyat tutarlarının üstünde olduğu anlaşılmaktadır.

Bu itibarla, dava konusu Kurul kararının, ŞHTl-02 ve ŞHTl-05 numaralı iş kalemi analizleri ile ilgili açıklamada analiz fiyatlarına kâr tutarı eklendiğinde ortaya çıkan tutarın birim fiyat teklif cetvelinde öngörülen fiyat tutarlarının üstünde olduğu gerekçesiyle davacı şirketin teklifinin reddedilmesi ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesine ilişkin kısmında hukuka aykırılık, dava konusu işlemin bu kısmının iptali yolundaki Mahkeme kararında ise hukukî isabet bulunmamaktadır.” şeklinde gerekçe belirtilerek karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Kamu İhale Kurulunun 27.12.2018 tarih ve 2018/MK-420 sayılı kararının iptaline,

Oybirliği ile karar verildi.

Aşırı Düşük Teklif

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

Kullanılacak Sarf Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

Call Now ButtonBize ulaşın