xxxx
Home / İhale Danışmanı / Yapım İşi İhalesi – Aşırı Düşük Teklif Açıklaması – İdarece Aşırı Düşük Teklif Sorgulaması Yazısı Ekinde Gönderilen Söz Konusu İş Kalemlerine İlişkin Analizlerde Montaj Malzeme Bedeline İlişkin Ayrı Bir Satırın Açılmaması

Yapım İşi İhalesi – Aşırı Düşük Teklif Açıklaması – İdarece Aşırı Düşük Teklif Sorgulaması Yazısı Ekinde Gönderilen Söz Konusu İş Kalemlerine İlişkin Analizlerde Montaj Malzeme Bedeline İlişkin Ayrı Bir Satırın Açılmaması

Karar No              : 2017/MK-493

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2016/207807 İhale Kayıt Numaralı “Karabük İli Safranbolu İlçesi Evliya Çelebi Teknik Anadolu Otelcilik Ve Turizm Meslek Lisesi Yapım İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Karabük Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 18.07.2016 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan 2016/207807 ihale kayıt numaralı “Karabük İli Safranbolu İlçesi Evliya Çelebi Teknik Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Çınar İnşaat Restorasyon Gıda Turizm San. Tic. Ltd. Şti. tarafından  itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuş ve Kurulca alınan 16.11.2016 tarihli ve 2016/UY.I-2786 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,” karar verilmiştir.

Davacı S.C. Mühendislik Turz. İnş. Ltd. Şti. – Cihan Saraç İş Ortaklığı tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, Ankara 1. İdare Mahkemesinin 31.03.2017 tarihli ve E:2016/5168, K:2017/889 sayılı kararında, “…Olayda, Çınar İnşaat Restorasyon Gıda Turizm San. Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan 201-111/A ve 201-211/E numaralı iş kalemlerine ait aşırı düşük teklif açıklamalarında “malzeme+montaj bedeli” üzerinden açıklama yapıldığı, oysa Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan birim fiyat analizlerine göre “malzeme+montaj+montaj malzeme bedeli” üzerinden açıklama yapılması gerektiği anlaşılmaktadır.

Bu durumda; yukarıda açıklanan mevzuat uyarınca, isteklilerin aşırı düşük teklif açıklamaları kapsamında kamu kurum ve kuruluşları tarafından yayımlanan birim fiyat analizindeki girdi miktarlarında (fiyat tutarlarında) azaltma yapamayacakları anlaşıldığından, Çınar İnşaat Restorasyon Gıda Turizm San. Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasındaki analizlerin, girdi miktarı bakımından (fiyat tutarı) Kamu İhale Genel Tebliğindeki düzenlemelere ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan birim fiyat analizlerine uygun olmadığı, bu nedenle idarece anılan istekli tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasının Kamu İhale Genel Tebliğinde belirtilen 45’inci madde hükümleri çerçevesinde mevzuata uygun bulunmayarak teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında kamu ihale mevzuatına aykırılık bulunmadığı anlaşılmakla, davalı idarece, “itirazen şikayet neticesinde, söz konusu iş kalemlerine ilişkin verilen birim fiyatların kamu kurumu birim fiyatlarını karşıladığından bahisle anılan isteklinin 27.09.2016 tarihli komisyon kararında belirtilen gerekçelerle teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işleminin yerinde olmadığı” sonucuna varılarak, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline” karar verilmiştir.

Anılan Mahkeme kararının uygulanmasını teminen Kamu İhale Kurulunun 07.06.2017 tarihli ve 2017/MK-234 sayılı kararı ile “1- Kamu İhale Kurulunun 16.11.2016 tarihli ve 2016/UY.I-2786 sayılı kararının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince, itirazen şikâyet başvurusunun reddine,” karar verilmiştir.

Yapılan temyiz incelemesi sonucunda Danıştay Onüçüncü Dairesinin 04.10.2017 tarihli ve E:2017/1441, K: 2017/2501 sayılı kararında “… Uyuşmazlık, Çınar şirketinin 201-111/A ve 201-211/E numaralı iş kalemleri yönünden yapılan aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata uygun olup olmadığına ilişkindir.

Olayda, ihaleyi yapan idarenin aşırı düşük teklif sorgulaması yazısı ekinde, açıklama istenilecek iş kalemleri/grupları listesi, açıklama istenilmeyecek analiz girdileri listesi, sıralı analiz girdileri tabloları – inşaat (miktarsız – fiyatsız), sıralı analiz girdileri tabloları-tesisat (miktarsız ve fiyatsız), fiyat analizi – silikon giydirme cephe ve fiyat analizi – 6 karışımlı ithal tohumlu rulo çimin yer aldığı, açıklama istenilen iş kalemleri arasında 201-111/A poz no’lu  “Dikişli siyah boru (vidalı 3”) (bina içinde vidalı %30) iş kalemi ile 201-211/E poz no’lu “Dikişli galvenizli boru (4”) Bina dışında toprağa, %25” yer aldığı, ihaleyi yapan idarenin yaklaşık maliyet hesaplamasında ve dava dışı şirketin aşırı düşük teklif açıklamasında Çevre Şehircilik Bakanlığının 201-111 ve 201-211 poz no’lu iş kalemlerinin 2016 yılı birim fiyatlarının   kullanıldığı, dava dışı şirket tarafından sunulan hesap cetvelinde 201-111/A poz no’lu “Dikişli siyah boru (vidalı 3”) (Bina içinde vidalı %30) iş kaleminde birim fiyatın 21,28 TL; 201-211/E poz no’lu “Dikişli galvenizli boru (4”) Bina dışında toprağa, %25”  iş kaleminde birim fiyatın 39,76 TL olarak belirlendiği,  EKAP üzerinden gönderilen aşırı düşük teklif sorgulamasına ilişkin yazı ekinde yer alan iş kalemlerine ilişkin analizde 201-111/A “Dikişli siyah boru (vidalı 3”) (Bina içinde vidalı %30), 201-211/E  “Dikişli galvenizli boru (4”) (Bina dışında toprağa, %25) kalemlerine ilişkin olarak “malzeme bedeli” ve “montaj bedeli”ne satır açılarak açıklama istenildiği, yaklaşık maliyet cetveli, mahal listesi ve sıralı analiz girdileri tablosunda ise “montaj malzeme bedeli”nin  söz konusu iş kalemlerine dahil edildiği görülmektedir.

Bu durumda, ihaleyi yapan idarenin yaklaşık maliyet hesaplaması, mahal listesi ve sıralı analiz girdileri tablosunda (miktarlı ve fiyat içeren) montaj malzeme bedelinin uyuşmazlık konusu iş kalemlerinde yer aldığı, ancak idarece aşırı düşük teklif sorgulaması yazısı ekinde gönderilen söz konusu iş kalemlerine ilişkin analizlerde montaj malzeme bedeline ilişkin ayrı bir satırın açılmadığı, kamu ihale mevzuatına göre, Çınar şirketi tarafından idarenin aşırı düşük teklif sorgulama yazısı ekinde sunulan analiz formatına göre açıklama yapıldığı, söz konusu iş kalemlerine ilişkin verilen birim fiyatların kamu kurumu birim fiyatlarına uygun olduğu anlaşıldığından, düzeltici işlem belirlenmesine ilişkin Kamu İhale Kurulu kararında hukuka aykırılık, dava konusu işlemin iptali yolundaki  temyize konu İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, temyiz isteminin kabulü ile 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49’uncu maddesi uyarınca Ankara 1. İdare Mahkemesinin 31.03.2017   tarih ve E:2016/5168, K:2017/889 sayılı kararının Bozulmasına, Davanın  Reddine…” karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan Kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

1- Kamu İhale Kurulunun 07.06.2017 tarihli ve 2017/MK-234 sayılı kararının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

Check Also

İhaleye Konu Malzemelerin Tek Bir Markayı İşaret Ettiği İddiası

İhaleye Konu Malzemelerin Tek Bir Markayı İşaret Ettiği İddiası

Karar No              : 2022/UM.II-990 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2016/224348 İhale Kayıt Numaralı “Aydınlatma Malzemesi Alımı” İhalesi …

Call Now ButtonBize ulaşın