Basın duyuruları
xxxx
Home / İhale Danışmanı / Yapım İşi İhalesi – Son Ortaklık Yapısını Gösteren Belgelerin Sunulmaması

Yapım İşi İhalesi – Son Ortaklık Yapısını Gösteren Belgelerin Sunulmaması

Karar No              : 2020/UY.I-1159

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/156744 İhale Kayıt Numaralı “Adana Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde Toprak İşleri Sanat Yapıları Üst Yapı (Alt temel, Temel, Sathi Kaplama, Bsk) Onarımı ve Yapımı İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı Satın Alma ve İhale Daire Başkanlığı tarafından 27.04.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Adana Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde Toprak İşleri Sanat Yapıları Üst Yapı (Alt temel, Temel, Sathi Kaplama, Bsk) Onarımı ve Yapımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Trend İnş. Tic. Ltd. Şti. – Kadir Gündüz İnş. Tic. San. Ltd. Şti. – Ocakyol Asfalt Yol İnş. Mak. End. Gıda ve San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının 14.05.2020 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 15.05.2020 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 27.05.2020 tarih ve 22766 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 27.05.2020 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2020/877 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

5) İhale üzerinde bırakılan iş ortaklığının ortakları tarafından sunulmuş olan imza sirküleri, vekaletname, imza beyannamesi gibi yetki belgelerinin son durumu gösterir biçimde usulüne uygun olmadığı ve ortakların ilgisine göre ad, soyad/ticaret unvanı, T.C. kimlik numarası/vergi kimlik numarası ile tüzel kişilikteki teklif veya başvuru mektubu ya da sözleşmeyi imzalayanlar da dahil olmak üzere ortaklık, yönetim, temsil ve ilzama yetkili kişileri ve bu kişilerin T.C. kimlik numarası/vergi kimlik numarasını taşıyan son durumu gösterir herhangi bir belgenin bulunmadığı,

5) Başvuru sahibinin 5’inci iddiasına ilişkin olarak:

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Aday veya isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 38’inci maddesinde “(1) İhalelere katılacak aday veya istekliler tarafından,

  1. a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesinin,
  2. b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin,

teklif kapsamında sunulması zorunludur. Ayrıca aday veya isteklilerin ihale tarihi itibariyle mesleki faaliyetlerini mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürmesi gerekmekte olup, ihale üzerinde kalan isteklinin sözleşme imzalanmadan önce, bu durumu tevsik eden belgeleri 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat ile ön yeterlik ve ihale dokümanında yer alan düzenlemelere uygun olarak sunması gerekmektedir.

(2) Vekaleten ihaleye katılma halinde; vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesinin sunulması zorunludur.

(3) İş ortaklığında, iş ortaklığı beyannamesinin ve iş ortaklığını oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri tarafından, ilgisine göre birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerindeki belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur. Konsorsiyumda ise konsorsiyum beyannamesinin ve konsorsiyumu oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri tarafından, ilgisine göre birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerindeki belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

(4) İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgelerin adaylar veya istekliler tarafından sunulmasına ilişkin hükümlere, ilan ve ön yeterlik şartnamesi veya idari şartnamede yer verilir. İş ortaklarının her birinin söz konusu belgeleri ayrı ayrı sunması, konsorsiyumda ise her bir ortağın kendi kısmına ilişkin belgeleri sunması zorunludur.” hükmü,

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Tüzel kişilerin teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 10/A maddesinin birinci fıkrasında “İhaleye katılabilmek için başvuru veya teklif dosyasında sunulması gereken, tüzel kişi aday ve isteklilerin teklif vermeye yetkili olduğu hususunda son durumu gösterir belgelere ilişkin mevzuatta geçen “tüzel kişi ortakları” ifadesinden, bu ortakların ilgisine göre ad, soyad/ticaret unvanı, T.C. kimlik numarası/vergi kimlik numarası ile ortaklık oranları (halka arz edilen hisseler hariç); “tüzel kişilerin yönetimindeki görevliler” ifadesinden ise, teklif veya başvuru mektubu ya da sözleşmeyi imzalayanlar da dahil olmak üzere tüzel kişilikteki yönetim, temsil ve ilzama yetkili kişiler anlaşılır.” açıklaması yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri çerçevesinde ihaleye katılacak tüzel kişi istekliler tarafından, tüzel kişiliğin ortakları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin teklifleri kapsamında sunulmasının zorunlu olduğu belirtilmiştir. Ticaret Sicil Gazeteleri veya ilgili belgelerde tüzel kişiliğin ortakları ile yönetimindeki görevlilerin son durumunun gösterilmesi gerektiği belirtilmiş olup, “tüzel kişi ortakları” ifadesi ile bu ortakların ilgisine göre ad, soyad/ticaret unvanı, T.C. kimlik numarası/vergi kimlik numarası ile ortaklık oranları, “tüzel kişilerin yönetimindeki görevliler” ifadesiyle ise teklif mektubunu veya sözleşmeyi imzalayanlar da dahil olmak üzere tüzel kişilikteki yönetim, temsil ve ilzama yetkili kişilerin kastedildiği anlaşılmıştır.

İhale üzerinde bırakılan iş ortaklığına ait teklif dosyası incelendiğinde; Hi-Ka Nak. İnş. Taah. Maden. Tur. Petrol Ür. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan noter onaylı imza sirkülerinde T.C. kimlik numarası da yer alan şirket ortağı olan Hikmet Kaya’nın şirket müdürü olarak seçildiği, anılan şirkete ait ortaklık teyit beyanı ile Ticaret Sicili Gazeteleri’nin sunulduğu görülmüştür.

Güvenyol İnş. Petrol Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan noter onaylı imza sirkülerinde T.C. kimlik numarası da yer alan şirket ortağı olan Güven Aytaç’ın şirket müdürü olarak seçildiği, sunulan Ticaret Sicili Gazeteleri’nin şirket ortaklarına ait bilgileri içerdiği görülmüştür.

Er-Den Yol İnş. Taah. Tur. Hiz. San. Tic. A.Ş. tarafından sunulan noter onaylı imza sirküleri ile vekaletnamede T.C. kimlik numarası da yer alan yönetim kurulu üyesi Filiz Coşkun’a şirket adına temsil yetkisinin verildiği görülmüştür.

Er-Den Yol İnş. Taah. Tur. Hiz. San. Tic. A.Ş. tarafından ihale dosyasında yer verilen Sunulmayacak Belgeler Tablosu’nda bulunan Ticaret Sicili Bilgileri’nin teyit kriteri olarak “Mersis numarasının” belirtilmesi üzerine idarece EKAP üzerinden yapılan sorgulamalara ilişkin belgeler 11.06.2020 tarihli yazı ile istenilmiştir. İdarece isteklinin söz konusu tabloda beyan ettiği bilgilere ilişkin gönderilen ve 17.06.2020 tarihinde kurum kayıtlarına alınan yazı ekinde; 25.12.2018 tarih ve 9731 sayılı, 04.07.2018 tarih ve 9613 sayılı, 18.04.2018 tarih ve 1064 sayılı 3 ayrı Ticaret Sicili Gazetesi’nde ve teklif dosyası kapsamında sunduğu diğer belgeler incelendiğinde söz konusu şirketin ortaklık yapısına ve ortaklarına dair bilgileri ihtiva etmediği anlaşılmıştır.

Kurumumuz Elektronik İhale Dairesi Başkanlığı ile yapılan yazışmalar neticesinde, Er-Den Yol İnş. Taah. Tur. Hiz. San. Tic. A.Ş. tarafından ihale dosyasında yer verilen Sunulmayacak Belgeler Tablosu’nda bulunan Mersis numarası ile yapılan sorgulama sonucu elde edilen belge içeriğinde sadece şirket yöneticilerine ait bilgilerin yer aldığı, şirketin ortaklık yapısını gösteren herhangi bir bilgi içermediği, ayrıca idare tarafından tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında herhangi bir istekli için EKAP üzerinden Mersis entegrasyonu kullanılarak yapılan sorgulama işleminin bulunmadığı tespit edilmiştir.

Ayrıca EKAP üzerinden Mersis entegrasyonu ile sunulmayacak belgeler tablosunda yer verilen Mersis No ile gerçekleştirilen sorgulamada görülen bilgilerin Ticaret Sicil Gazetesi’nden elde edildiği,  anılan şirketin bir anonim şirket olması ve anonim şirketlerde pay değişikliğinin tescile tabi olmaması nedeniyle Ticaret Sicili Gazetesinde belirtilen ortakların son durumu gösterip göstermediğinin ancak o tüzel kişiliğe ait pay defteri ile kesin olarak belirlenebileceği istekli tarafından sunulan teklif dosyasında ortaklık yapısına ilişkin sunulmayacak belgeler tablosunda yer verilen beyan dışında herhangi bir belge ve bilgiye yer verilmediği dikkate alındığında Er-Den Yol İnş. Taah. Tur. Hiz. San. Tic. A.Ş.’nin İdari Şartname’nin 7.1.b.2’nci maddesi gereği sunulması gereken son ortaklık yapısını (ortaklar ve ortaklık payları) gösterir belgelerde bu hususta bilgi bulunmadığı dolayısıyla ortaklık yapısının mevzuata uygun nitelikte belgelendirme yapılarak tevsik edilmediği görülmüştür.

            Yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri ve yapılan tespitler dikkate alındığında, başvuru sahibinin iddiasının ihale üzerinde bırakılan iş ortaklığının özel ortağı Er-Den Yol İnş. Taah. Tur. Hiz. San. Tic. A.Ş. açısından yerinde olduğu anlaşılmış olup, Hi-Ka Nak. İnş. Taah. Maden. Tur. Petrol Ür. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti., Er-Den Yol İnş. Taah. Tur. Hiz. San. Tic. A.Ş., Güvenyol İnş. Petrol Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

İdarenin Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması Mevzuata Uygundur

İdarenin İhale Öncesi Tahmini Olarak Belirlediği Öğün Miktarının Değişmesi Olasılığına Karşı İşin İfası Sırasında Öğün Sayısının İstekliye Bildirilmesi Ve Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması

İdarenin İhale Öncesi Tahmini Olarak Belirlediği Öğün Miktarının Değişmesi Olasılığına Karşı İşin İfası Sırasında Öğün Sayısının İstekliye Bildirilmesi Ve Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması

Call Now ButtonBize ulaşın