Basın duyuruları
xxxx
Home / Aşırı düşük savunmasına itiraz / Yemek Aşırı Düşük Açıklamasını Şikayet – Başvuru Sahibinin Söz Konusu İddiasının Somut Bir Hukuka Aykırılık Gerekçesine Veya Delile Dayanmaması

Yemek Aşırı Düşük Açıklamasını Şikayet – Başvuru Sahibinin Söz Konusu İddiasının Somut Bir Hukuka Aykırılık Gerekçesine Veya Delile Dayanmaması

Karar No              : 2018/UH.I-785

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2017/563896 İhale Kayıt Numaralı “Zübeyde Hanım Huzurevi Müdürlüğü, Çorlu Huzurevi Müdürlüğü, Tekirdağ Kadın Konukevi Müdürlüğü, Tekirdağ Çocuk Destek Merkezi Müdürlüğü, Ait Malzeme Dâhil Mamul Yemek Alımı, Dağıtımı ve Sonrası” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Tekirdağ Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarlık tarafından 08.12.2017 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Zübeyde Hanım Huzurevi Müdürlüğü, Çorlu Huzurevi Müdürlüğü, Tekirdağ Kadın Konukevi Müdürlüğü, Tekirdağ Çocuk Destek Merkezi Müdürlüğü, Ait Malzeme Dâhil Mamul Yemek Alımı, Dağıtımı Ve Sonrası” ihalesine ilişkin olarak Palmiye Yemek Üretim Tem. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 02.03.2018 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 07.03.2018 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 15.03.2018 tarih ve 17635 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 15.03.2018 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2018/434 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

1) İhalenin Çorlu Huzurevi Müdürlüğü kısmında ihale üzerinde kalan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamalarının Kamu İhale Tebliği’nin 79’uncu maddesine uygun olmadığı, zira;

a) Malzemeleri Hesap Sunum Cetvelinin (Ek-H.4) hatalı olduğu, (A) Ana girdileri tablosunda iki haftalık örnek menüde yer alan yemeklerin içeriğindeki ana girdilerin tamamını kapsamadığı, tabloda yer alan ana girdilerin birim fiyatları ve açıklama yöntemlerinin hatalı olarak cetvele yansıtıldığı, bazı ürünlerin örnek menüye göre hazırlanan yemek reçetelerinde bulunmasına rağmen (A) Ana Girdiler tablosunda yer alamadığı,

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

Başvuruya konu ihalenin Çorlu Huzurevi kısmında ihale üzerinde bırakılan Ahmet Baykal-Dilek Akkaya’nın teklifinin sınır değerin altında kaldığı ve idarece adı geçen istekliden aşırı düşük teklif açıklaması istendiği, anılan isteklilerin aşırı düşük teklif açıklamaları idarece uygun bulunarak başvuruya konu ihalenin bahsi geçen kısmının söz konusu istekli üzerinde bırakıldığı tespit edilmiştir.

İdarece gönderilen aşırı düşük teklif sorgulama yazısında,  “…Çorlu Huzurevi Müdürlüğü kısmına vermiş oldunuz teklifin sınır değerin altında olması nedeniyle aşırı düşük teklif olduğu ihale komisyonumuzca tespit edilmiştir. Bu nedenle teklifinize ait önemli gördüğünüz bileşenleri teknik şartnamede belirtilen 14 günlük örnek yemek menüsü ve üç günlük özel gün menüsüne göre ihale dokümanında sunulan gıda rasyonu miktarları doğrultusunda ana çiğ girdi maliyeti ve işçilik maliyeti (resmi tatil ve yol dahil) aşırı düşük teklif açıklamanızı …Müdürlüğümüze iletmeniz …” ifadelerine yer verilmiştir.

İhale konusu işe ilişkin Teknik Şartname’de iki haftalık örnek menüye, üç günlük özel gün menüsüne ve menülerde de yer alan yemeklere ilişkin gramajlara yer verildiği görülmüştür

İhale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklama belgelerinin incelenmesinde,

  1. a) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuruların şekil unsurları” başlıklı 8’inci maddesinde “(1) Şikayet başvuruları idareye, itirazen şikayet başvuruları ise Kuruma hitaben yazılmış imzalı dilekçelerle yapılır.

(2) Dilekçelerde aşağıdaki hususlara yer verilir;

ç) Başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı deliller…” hükmü yer almaktadır.

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in “İtirazen şikayet başvurularında aranılacak şekil unsurları” başlıklı 11’inci maddesinde “…(8) Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendinde başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı delillerin başvuru dilekçelerinde belirtilmesi gerektiği düzenlendiğinden, başvuruda bulunulan hususların dilekçelerde somut bir biçimde, mevzuata aykırı bulunma sebepleri ile birlikte gösterilmesi gerekmektedir. İşlemin hangi unsurlarının hangi gerekçelerle hukuka aykırı olduğu belirtilmeksizin sadece mevzuata aykırı olduğu gibi soyut ve mesnetsiz iddialara yer verilmesi halinde, Yönetmeliğin 8 inci maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle başvurunun reddine ilişkin sorumluluk başvurana ait olacağından bu hususa dikkat edilmesi gerekmektedir.” açıklaması yer almaktadır.

Söz konusu mevzuata düzenlemeleri doğrultusunda yapılan incelemede Başvuru Sahibinin Söz Konusu İddiasının Somut Bir Hukuka Aykırılık Gerekçesine Veya Delile Dayanmadığı, Malzemeli Yemek Sunumu Hesap Cetvelinde (Ek-H.4) ve yemek reçetelerinde yer alan girdilerden ve ihale süresince kullanılacak ana girdilerden hangilerinin açıklamalarında hata yapıldığına ve ihale süresince kullanılacak ana girdilerden hangilerinin söz konusu hesap cetveline yansıtılmadığına ilişkin dilekçede somut bir belirleme yapılmadığı, iddiaların genel nitelikli hukuka aykırılık ifadeleri içerdiği ve bahse konu iddiaların dolaylı olarak Ek-H.4 cetveli ile yemek reçetelerinin baştan sona tamamen yeniden incelenmesi ve değerlendirilmesi talebini kapsadığı düşüncesiyle Kurumun ihale komisyonlarının yerine geçerek yeniden inceleme yetkisi bulunmadığından anılan iddiaların reddedilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

Aşırı Düşük Teklif

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

AŞIRI DÜŞÜK

Ameliyat Olacak Hastalara Verilmeyen Öğünlerin Ödemesinin Yapılmayacak Olmasının Yükleniciye Öngörülemez Bir Külfet Yüklemeyeceği

Karar No              : 2020/MK-21 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2018/688802 İhale Kayıt Numaralı “36 Aylık Malzemeli Yemek …

Call Now ButtonBize ulaşın