xxxx
Home / AŞIRI DÜŞÜK AÇIKLAMASININ İDARE TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ / İşveren Sigorta Prim Payı Tutarının Hesaplanma Yöntemi – Asgari İşçilik Maliyeti – Özel Güvenlik Görevlisi İhalesi – Danıştay Kararı – Aşırı Düşük Teklif Açıklaması

İşveren Sigorta Prim Payı Tutarının Hesaplanma Yöntemi – Asgari İşçilik Maliyeti – Özel Güvenlik Görevlisi İhalesi – Danıştay Kararı – Aşırı Düşük Teklif Açıklaması

Karar No              : 2019/MK-228

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2012/127106 İhale Kayıt Numaralı “Koruma Ve Özel Güvenlik Görevlisi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Adana Numune Hastanesi Başhekimliği tarafından yapılan 2012/127106 ihale kayıt numaralı “Koruma ve Özel Güvenlik Görevlisi” ihalesine ilişkin olarak Aksaray Anadolu Özel Güvenlik ve Eğt. Hiz. Tekno. End. Güv. Sis. Danş. San. Tic. Ltd. Şti. itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 31.12.2012 tarihli ve 2012/UH.I-5087 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir.

Davacı Aras Özel Güv. Koruma ve Eğt. Hizm. Tic. Ltd. Şti. tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, Ankara 17. İdare Mahkemesi tarafından verilen 31.12.2013 tarih ve E:2013/127, K:2013/1562 sayılı karar ile “davanın reddine” karar verilmiş, daha sonra temyiz incelemesi sonucunda Danıştay Onüçüncü Dairesinin 28.03.2019 tarih ve E:2014/2752, K:2019/984 sayılı kararında “…Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü’nce gönderilen 07/12/2012 tarih ve 40321 sayılı yazı çerçevesinde yapılan hesaplama neticesinde, yol bedeli ve ulusal bayramı ve genel tatil günlerinde yapılacak mesai gideri ile %3 oranında sözleşme ve genel gider dahil asgari işçilik maliyetinin 2.378.980,14-TL olduğu, bir aylık yol gideri ve %3 sözleşme gideri dahil asgari işçilik maliyetinin ise 1.295,11-TL olduğu, ihale üzerinde bırakılan davacı tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklaması incelendiğinde, 12 aylık 150 personelin maliyetinin (2.331.180,00*47.782,14) 2.378.962,14-TL tutarında öngörüldüğü, söz konusu bedelin teklif edilmesi gereken asgari 2.378.980,14-TL’nin altında kaldığı, 2.378.962,14-TL bedelin üzerine 20,57-TL kâr bedelinin de eklendiğinin anlaşıldığı, dava konusu ihale üzerinde bırakılan davacının aşırı düşük teklif açıklamasının 4734 sayılı Kanun’un 38. maddesi uyarınca uygun görülmeyerek teklifinin reddedilmesi ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesine karar verildiği, uyuşmazlığın; asgari işçilik maliyetinin temel unsurlarından olan işveren sigorta prim payı tutarının, KİK işçilik hesaplama modülünün hesaplama yöntemi olan ve işveren sigorta prim paylarının toplamı olan %23,5 oranı üzerinden hesaplanıp, tek aşamada mı yuvarlama yapılacağı, yoksa, her bir sigorta kolu prim oranı (%11 uzun vadeli sigorta kolu-malullük, yaşlılık, ölüm sigortaları, %7,5 genel sağlık sigortası primi, %2 işsizlik sigortası primi ve %3 kısa vadeli sigorta kolu-iş kazası ve meslek hastalıkları sigortası prim oranı) üzerinden ayrı ayrı işlemlerle hesaplanıp, bulunacak rakamların ayrı aşamalarda mı yuvarlamasının yapılacağına ilişkin bulunduğu görülmektedir.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde, asgari işçilik maliyetinin önemli unsurlarından olan işveren sigorta prim payı tutarının hesaplanmasının, her bir işlem sonucu bulunan rakam üzerinden ayrı ayrı işlemlerle hesaplanıp yuvarlamanın da her bir işlem sonucu bulunan rakam üzerinden ayrı ayrı yapılacağı yönünde bir düzenlemeye yer verilmemiştir. İhale tarihi itibarıyla KİK işçilik hesaplama modülü ile benimsenen yöntem de bu yöndedir.

Her ne kadar, Kamu İhale Kurulu’nca, Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü’nce Kuruma gönderilen 07/12/2012 tarih ve 40321 sayılı yazıya itibar edilerek, işveren sigorta prim payının her bir sigorta koluna ait sigorta prim oranına göre ayrı ayrı hesaplanması, yuvarlamanın da her bir işlem sonucunda bulunan rakam üzerinden yapılması gerektiği sonucuna varılmış ise de, uygulamadaki tereddütleri gidermek amacıyla Kurum tarafından yapılacak genel bir düzenlemeye esas olmak üzere, işveren sigorta prim payı hesabının nasıl yapılması gerektiği yolunda yapılan başvuru üzerine verildiği anlaşılan söz konusu yazının, “görüş” mahiyetinde bulunduğu ve henüz bir düzenleme hâline getirilmediği, diğer bir anlatımla Kamu İhale Genel Tebliği’nin 16.5.2.1 maddesinde yer alan “idari düzenleme” yani “kural” niteliğinde bulunmadığı anlaşılmıştır.

Bu itibarla, davacı tarafından, mevzuat ile yönlendirildiği Kamu İhale Kurumu’nun resmi web sitesinde yer alan işçilik hesaplama modülü kullanılmak suretiyle asgari işçilik maliyetinin hesaplandığı, davacının ulaştığı maliyet tutarının idarenin elle hesaplayarak bulduğu maliyet tutarının altında olduğu, eksik teklif tutarının davacının iradesinden değil, mevzuat ile yönlendirildiği ihaleyi yapan idarece de kullanılan resmi modülden kaynaklandığı anlaşılmakta olup, davacının teklifinin değerlendirme dışı bırakılması yönünde düzeltici işlem belirlenmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk, davanın reddi yolundaki temyize konu İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet görülmemiştir” gerekçesiyle.  “mahkeme kararının bozulmasına, dava konusu işlemin iptaline” karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1- Kamu İhale Kurulunun 31.12.2012 tarihli ve 2012/UH.I-5087 sayılı kararının iptaline,

2- Danıştay Onüçüncü Dairesinin anılan kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.

Check Also

İhalelere Katılmaktan Yasaklı Olup Olmadığı Teyit Edilmelidir.

İhaleye Katılan Vekil ve Temsilcilerinin İhalelere Katılmaktan Yasaklı Olup Olmadığı Teyit Edilmelidir

Karar No              : 2022/UH.II-1703 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2022/1073847 İhale Kayıt Numaralı “14 Güzergah Personel Taşıma …

Call Now ButtonBize ulaşın