Basın duyuruları
xxxx
Home / AŞIRI DÜŞÜK HAZIRLAMA / Akaryakıt Girdisine İlişkin Olarak EPDK Tarafından İl Bazında Günlük Yayımlanan Akaryakıt Fiyatlarının % 90’ının Altında Sunulan Aşırı Düşük Teklif Açıklamalarının Geçerli Kabul Edilmeyeceği

Akaryakıt Girdisine İlişkin Olarak EPDK Tarafından İl Bazında Günlük Yayımlanan Akaryakıt Fiyatlarının % 90’ının Altında Sunulan Aşırı Düşük Teklif Açıklamalarının Geçerli Kabul Edilmeyeceği

Karar No              : 2019/MK-332

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2018/545293 İhale Kayıt Numaralı “Karayolları 7(Samsun) Bölge Müdürlüğü Hudutları Dahilinde 75(Samsun), 78(Sinop) Ve 79(Boyabat) Şube Şefliği Yollarında Agrega Temini Ve Üstyapı İşlerinin Yapılması İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan 2018/545293 ihale kayıt numaralı “Karayolları 7.(Samsun) Bölge Müdürlüğü Hudutları Dahilinde 75(Samsun), 78(Sinop) ve 79(Boyabat) Şube Şefliği Yollarında Agrega Temini ve Üstyapı İşlerinin Yapılması İşi” ihalesine ilişkin olarak Çağlar Yol Yapı Sanayi ve Ticaret A.Ş. itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 06.03.2019 tarihli ve 2019/UY.II-337 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

Anılan Kurul kararının iptali istemiyle, Çağlar Yol Yapı San. ve Tic. A.Ş. tarafından açılan davada, Ankara 18. İdare Mahkemesinin 01.07.2019 tarihli E:2019/612, K: 2019/1505 sayılı kararı ile anılan Kurul kararının (c) iddiası ile ilgili kısmının iptaline karar verilmiş, 18.07.2019 tarihli ve 2019/MK-218 sayılı karar ile başvuru sahibinin (c) bendinde yer alan iddiasının esasının yeniden incelenmesine geçilmiş, 24.07.2019 tarihli ve 2019/UY.II-846 sayılı karar ile “itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

Davacı Çağlar Yol Yapı San. ve Tic. A.Ş.  tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, Ankara 15. İdare Mahkemesinin 16.10.2019 tarihli E:2019/1585, K:2019/1575 sayılı kararında “…Olayda davacı şirket tarafından adı geçen şirketler ile ilgili olarak 04.02.2019 tarihli itirazen şikayet dilekçesinde ileri sürülen ve dava konusunu teşkil eden (c) bendinde yer alan iddiasına bakıldığında özetle;

“c) EPDK tarafından yayımlanan Petrol piyasası bayi satış fiyatı bülteninde motorin litre fiyatının KDV dahil 5,99701 TL olarak belirlendiği, bu çerçevede akaryakıt girdilerinde bu fiyatın baz alınması gerektiği, anılan istekliler tarafından akaryakıt girdisinin açıklanmasında birim fiyat olarak sunulan fiyatların EPDK tarafından günlük yayımlanan akaryakıt fiyatlarının %90’ının altında kaldığı, örnek birim fiyat ile mazot girdisinin açıklanmasının mevzuat gereği mümkün olmadığı” yer verildiğinin görüldüğü,

Kurul kararının iptali istemiyle açılan davada Ankara 18. İdare Mahkemesi’nin 01.07.2019 tarihli ve E.2019/612, K.2019/1505 sayılı kararı ile “…Dava konusu olayda, (c) bendinde yer alan iddia bakımından yapılan incelemede; aşırı düşük teklif açıklamaları kabul edilen adı geçen 3 istekli tarafından da 04.109 poz numaralı mazot girdisine ilişkin olarak kamu kurum ve kuruluşları tarafından yayımlanan 2018 yılı rayiç fiyatının kullanıldığı, EPDK fiyatlarının kullanılmadığı, ancak Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.6’ncı maddesinin, analizlerde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenerek yayımlanmış rayiçleri kullanan ve söz konusu rayiçleri poz numaralarım da belirtmek suretiyle liste halinde sunan isteklilerin, söz konusu rayiçlere ilişkin olarak 45.1.13’üncü maddesinde belirtilen belgeleri sunmalarına gerek bulunmadığına ilişkin olduğu, diğer bir deyişle hu maddenin bu tür isteklilerin 45.1.13’üncü maddesinde belirtilen belgeleri sunması zorunluluğunun bulunmamasına ilişkin olduğu, bu maddeye göre daha özel ve açık düzenleme olan Tebliğin 45.1.13.14’üncü maddesinde istekliler tarafından akaryakıt girdisine ilişkin olarak EPDK tarafından il bazında günlük yayımlanan akaryakıt fiyatlarının % 90’ının altında sunulan açıklamalar geçerli kabul edilmeyeceğinin belirtildiğinden bu maddeye göre aşırı düşük teklif açıklamasında akaryakıt girdisinin değerlendirilerek sonucuna göre karar verilmesi gerektiğinden davacının bu iddiasının reddine ilişkin Kurul kararında hukuka uyarlık bulunmamaktadır” kararının verildiği, kurul tarafından anılan mahkeme kararında belirtilen bu gerekçeler doğrultusunda tekrar yapılan değerlendirme neticesinde alınan dava konusu 24.07.2019 tarih ve 2019/UY.II-846 sayılı kararında özetle; “EPDK tarafından Samsun ilinde ihale ilan tarihi 05.11.2018 ile ihale tarihi arasında yayımlanan günlük motorin birim fiyatları incelendiğinde en düşük motorin litre fiyatının 5.15 TL(ALPET) olduğu, söz konusu fiyatın KDV hariç 4,36 TL(5,15/1,18) olarak hesaplanacağı, litreden kilograma dönüştürme işlemi için motorin yoğunluğu (0.820-0,845kg/lt) ile kg birimine dönüştürülmesi sonucu 5,16 TL/kg (4.36/0,845) olacağı ve bulunan tutarın Kamu ilahe Genel Tebliği’nin “…45.1.13.14. İstekliler tarafından akaryakıt girdisine ilişkin olarak EPDK tarafından il bazında günlük yayımlanan akaryakıt fiyatlarının %90’nın altında sunulan açıklamalar geçerli kabul edilmeyecektir…” açıklamasına binaen %90’ına denk gelen tutarın 4,65TL(5,16*0,90) olacağı, isteklilerin bu tutarın altında teklif sunamayacakları, ihalede aşırı düşük teklif açıklamaları kabul edilen 3 istekli tarafından da 04.109. poz numaralı mazot (motorin) girdisine ilişkin olarak kamu kurum ve kuruluşları tarafından yayımlanan 2018 yılı rayiç fiyatının (5,01) kullanıldığı, dolayısıyla anılan istekliler tarafından mazot (motorin) girdisine ilişkin olarak sunulan fiyatın, EPDK tarafından yayımlanan fiyatın %90’ından daha yüksek bir fiyat olduğu anlaşıldığından başvuru sahibi isteklinin bu iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.” açılaması yapılarak, başvuru sahibinin iddiasının yerinde görülmediği kararının verildiğinin görülmektedir.

Öte yandan, dava konusu uyuşmazlığın çözümü amacıyla Mahkeme’mizce alınan 26.09.2019 tarihli Ara Kararı ile davalı idareden özetle; Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü tarafından, 28.11.2018 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen ihalede belirtilen işlerin ağırlıklı olarak hangi il’de ifa edileceğinin sorulduğu, davalı idarece gönderilen 11.10.2019 tarih ve E.2019/18449 sayılı cevabi yazı eklerinde gönderilen bilgi ve belgeler incelendiğinde, “Karayolları 7.(Samsun) Bölge Müdürlüğü Hudutları Dahilinde 75(Samsun) 78(Sinop) ve 79(Boyabat) Şube Şefliği Yollarında Agrega Temini ve Üstyapı İşlerinin Yapılması İşi’ ihalesinin “İl Bazında Yaklaşık Maliyetteki İmalat Oranlarına” bakıldığında Samsun: % 43,98, Sinop: % 56,02 olduğu görülmektedir.

Bu durumda, yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri ve tüm dosya kapsamındaki bilgi ve belgeler ışığında, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.13.14’üncü maddesinde, istekliler tarafından akaryakıt girdisine İlişkin olarak EPDK tarafından il bazında günlük yayımlanan akaryakıt fiyatlarının % 90’ının altında sunulan açıklamalar geçerli kabul edilmeyeceğinin belirtildiği, bu kapsamda ihale konusu işin yapılacağı yere en yakın ilin akaryakıt girdileri esas alınması gerektiği, söz konusu ihaleye ilişkin “İl Bazında Yaklaşık Maliyetteki İmalat Oranlarına” bakıldığında bu oranın Samsun ili için %43,98, Sinop ili için ise %56,02 olduğu, dolayısıyla davalı idarece akaryakıt girdisine ilişkin olarak değerlendirme yapılır iken imalat oranı daha yüksek olan Sinop ili esas alınması gerekmekte iken imalat oranı daha düşük olan Samsun ili esas alınarak değerlendirme yapılmasının yerinde olmadığı görülmüş olup, davalı idarece tesis edilen dava konusu işlemde bu yönüyle hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline…” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

Kullanılacak Sarf Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

Call Now ButtonBize ulaşın