Basın duyuruları
xxxx
Home / Aşırı düşük teklif açıklama / Aşırı Düşük Teklif Açıklamasının İhale Dokümanında Yer Alan Kural Dikkate Alınarak Yapılması Gerektiği

Aşırı Düşük Teklif Açıklamasının İhale Dokümanında Yer Alan Kural Dikkate Alınarak Yapılması Gerektiği

Karar No              : 2019/MK-328

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2018/513502 İhale Kayıt Numaralı “Evde Bakım” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan 2018/513502 ihale kayıt numaralı “Evde Bakım” ihalesine ilişkin olarak, Beydağ Temizlik ve İlaçlama Hizm. Tic. Ltd. Şti. itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 23.01.2019 tarihli ve 2019/UH.I-127 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir.

Anılan Kurul kararının iptali istemiyle Cantem Tem. İnş. Turz. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından açılan davada, Ankara 11. İdare Mahkemesi’nin 11.04.2019 tarih ve E:2019/353, K:2019/788 sayılı kararı ile “davanın reddine” karar verilmesi üzerine yapılan temyiz incelemesi sonucunda Danıştay Onüçüncü Dairesi’nin 24.09.2019 tarih ve E:2019/2405, K:2019/2693 sayılı kararı ile “…4734 sayılı Kamu ihale Kanunu’nun 38. maddesinde, “İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

  1. a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması, b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar; c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü, gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.”, uyuşmazlığa konu ihaleye ait Teknik Şartname’nin 8.17. maddesinde, “Ev temizliği ekibinde bir şoför ve iki tane ev temizliği personeli, öz bakım ekibinde bir şoför ve bir öz bakım personeli şeklinde olacaktır. Ancak, yüklenici hem ev temizliği hem de öz bakım hizmeti alan hanelerde ekipleri bir şoför, iki tane ev temizliği personeli ve bir öz bakım personeli şeklinde oluşturabilir.”; 8.18. maddesinde ise “Yüklenici, Evde Bakım Hizmeti işinde ev temizliğinde 10 ekip, öz bakımda 15 ekip, toplamda 25 ekiple işe başlayacaktır, idare yükleniciden haftalık müdahale yapılan kalem sayısına göre ekip artırımı isteyebilecektir.” kurallarına yer verilmiştir.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

  1. Temyize konu Mahkeme kararının, davacının 1. ve 2. iddiası yönünden Kurul kararında hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine ilişkin kısmında hukuka aykırılık görülmemiştir.
  2. Temyize konu Mahkeme kararının, davacının 3. iddiası bakımından Kurul kararında hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine ilişkin kısmına gelince;

Uyuşmazlığa konu ihaleye ait Teknik Şartname’nin 8.18. maddesinde ev temizliğinde 10, öz bakımda 15 ekip toplamda 25 ekiple işe başlanacağına ilişkin kuralın yer aldığı, aşırı düşük teklif açıklamasının ihale dokümanında yer alan söz konusu kural dikkate alınarak yapılması gerekirken, Beydağ Temizlik ve İlaçlama Hizm. Tic. Ltd. Şti.nin aşırı düşük teklif açıklamasını 15 ev temizliği ve 7 öz bakım ekibi olmak üzere toplam 22 ekip üzerinden yaptığı anlaşılmaktadır.

Bu itibarla, aşırı düşük teklif açıklamasını ihale dokümanına uygun olarak sunmayan Beydağ Temizlik ve İlaçlama Hizm. Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirmeye alınması yolundaki tesis edilen dava konusu işlemin bu kısmında hukuka uygunluk, davanın reddi yolundaki İdare Mahkemesi kararının buna ilişkin kısmında hukukî isabet bulunmamaktadır.” gerekçesiyle başvuru sahibinin 3. iddiasına ilişkin kısmının bozulmasına, bu kısım yönünden dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1- Kamu İhale Kurulunun 23.01.2019 tarihli ve 2019/UH.I-127 sayılı kararında Beydağ Tem. ve İlaç. Hizm. Tic. Ltd. Şti.nin aşırı düşük teklif açıklamalarının yeterli görülmeme gerekçelerinden üçüncüsüne ilişkin olarak yapılan değerlendirmenin iptaline,

2- Anılan Danıştay Onüçüncü Dairesi’nin kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, Beydağ Temizlik ve İlaçlama Hizm. Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin reddedilmesi gerektiğinden 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.

Check Also

Kullanılacak Sarf Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

Call Now ButtonBize ulaşın