Basın duyuruları
xxxx
Home / İhale Danışmanı / Ara Öğün Düzenlemelerinin Tekliflerin Hazırlanması Hususunda Tereddüde Ve Belirsizliğe Yol Açabilecek Veya Sağlıklı Teklif Verilmesine Engel Olabilecek Nitelikte Olmadığı Nasıl Anlaşılır

Ara Öğün Düzenlemelerinin Tekliflerin Hazırlanması Hususunda Tereddüde Ve Belirsizliğe Yol Açabilecek Veya Sağlıklı Teklif Verilmesine Engel Olabilecek Nitelikte Olmadığı Nasıl Anlaşılır

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/517799 İhale Kayıt Numaralı “Karaman Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Ve Ermenek Devlet Hastanesine 36 Ay Süreli Malzemeli Yemek Pişirme,Dağıtım Ve Sonrası Hizmet Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Karaman İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan 2020/517799 ihale kayıt numaralı “Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Ermenek Devlet Hastanesine 36 Ay Süreli Malzemeli Yemek Pişirme, Dağıtım ve Sonrası Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Mirim Yemek A.Ş. itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 02.12.2020 tarihli ve 2020/UH.I-1978 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

Davacı Mirim Yemek A.Ş. tarafından anılan Kurul kararının iptali istemiyle açılan davada, Ankara 23. İdare Mahkemesinin 22.01.2021 tarihli ve E:2020/2094, K:2021/154 sayılı kararında, dava konusu işlemin 2’inci iddiaya ilişkin kısmının iptaline, diğer iddialara ilişkin kısım yönünden ise davanın reddine karar verilmiş, bu karar gereklerini yerine getirmek üzere Kamu İhale Kurulu tarafından alınan 17.02.2021 tarihli ve 2021/MK-70 sayılı karar ile “1- Kamu İhale Kurulunun 02.12.2020 tarihli ve 2020/UH.I-1978 sayılı kararının 2’nci iddiaya ilişkin kısmının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (a) bendi gereğince ihalenin iptaline,” karar verilmiş, anılan Mahkeme kararının Kurum tarafından temyizi üzerine verilen Danıştay Onüçüncü Dairesinin 14.06.2021 tarihli ve E:2021/1105, K:2021/2195 sayılı kararında “…Uyuşmazlık konusu ihale bu açıklamalar çerçevesinde incelendiğinde, Teknik Şartname’nin “Ara Öğün” başlıklı 7. maddesinde, doktor ve sağlık tesisi diyetisyeninin uygun gördüğü hastalara, yine diyetisyenin belirlediği saatlerde ara öğün servisi yapılacağı, sağlık tesisi diyetisyeni tarafından ara öğün alması gereken diyet hastalarına günde 3 defa ara öğün verileceği hususlarının düzenlendiği, dolayısıyla dava konusu ihaleye konu iş kapsamında ara öğün öngörülmesinin sebebinin yemek hizmeti alımının özel niteliği gereği (hastane için olmasından) kaynaklandığı anlaşılmaktadır.

Bu bağlamda, ihaleye ait Teknik Şartname’de Tebliğ’in 79.2.6. maddesine uygun olarak iki haftalık menü örneklerinin Normal Kahvaltı, Diyet Kahvaltı, Diyet Yemek ve Normal Yemek sütunlarına ayrı ayrı verilmek suretiyle düzenlendiği, menüde yer alan yemeklerin içerikleri ile çiğ girdi miktarlarının belirtildiği; ara öğün yönünden ise, İdari Şartname’nin 2. maddesinde ara öğün miktarının öğün adeti olarak açıkça belirlendiği, Teknik Şartname’nin 7. maddesinde “Ara Öğünde Verilebilecek Bazı Yiyecek Örnekleri” başlıklı tabloya yer verildiği, yine Teknik Şartname’de “Ara Öğün Örneği” başlıklı tabloda gün içinde verilecek üç ara öğünü de içeren iki günlük örnek ara öğün menüsüne yer verildiği, isteklilerin tekliflerini anılan ara öğün örnek menülerine ve ara öğünde verilebileceği belirtilen yiyeceklere ilişkin tablolardan faydalanarak hazırlayabileceği, ihale dokümanında yer alan ara öğüne ilişkin düzenlemelerin tekliflerin hazırlanması hususunda tereddüde ve belirsizliğe yol açabilecek veya sağlıklı teklif verilmesine engel olabilecek nitelikte olmadığı sonucuna varılmıştır.

Bu itibarla, dava konusu Kurul kararının davacının 2. iddiası yönünden itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin kısmında da hukuka aykırılık, dava konusu işlemin bu kısmının iptali yönündeki İdare Mahkemesi kararında ise hukukî isabet bulunmamaktadır.” gerekçesiyle Mahkeme kararının 2’nci iddiaya ilişkin kısmının bozulmasına karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1- Kamu İhale Kurulunun 17.02.2021 tarihli ve 2021/MK-70 sayılı kararının iptaline,

2- Anılan Danıştay Onüçüncü Dairesi kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda Kamu İhale Kurulunun 02.12.2020 tarihli ve 2020/UH.I-1978 sayılı kararının hukuken geçerliliğini koruduğuna,

   Oybirliği ile karar verildi.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

İdarenin Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması Mevzuata Uygundur

İdarenin İhale Öncesi Tahmini Olarak Belirlediği Öğün Miktarının Değişmesi Olasılığına Karşı İşin İfası Sırasında Öğün Sayısının İstekliye Bildirilmesi Ve Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması

İdarenin İhale Öncesi Tahmini Olarak Belirlediği Öğün Miktarının Değişmesi Olasılığına Karşı İşin İfası Sırasında Öğün Sayısının İstekliye Bildirilmesi Ve Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması

Call Now ButtonBize ulaşın