xxxx
Home / Aşırı Düşük Teklif / Aşırı Düşük Teklif Sorgulamasında Gönderilen Teknik Özelliklerin Ve İsteklilere Verilen Analiz Formatlarında Yer Alan Miktarlar İsteklilerce Değiştirilebilir Mi?

Aşırı Düşük Teklif Sorgulamasında Gönderilen Teknik Özelliklerin Ve İsteklilere Verilen Analiz Formatlarında Yer Alan Miktarlar İsteklilerce Değiştirilebilir Mi?

Karar No              : 2021/MK-337

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2019/548489 İhale Kayıt Numaralı “(Eskişehir-Sarıcakaya) Ayr Sakarıılıca-Mihalgazi İl Yolu Km: 0+000-24+500 Arası Yol Yapımı Toprak Tesviye, Sanat Yapıları, Köprüler Ve Üstyapı Yapılması İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan 2019/548489 ihale kayıt numaralı “(Eskişehir-Sarıcakaya) Ayr Sakarıılıca-Mihalgazi İl Yolu Km: 0+000-24+500  Arası Yol Yapımı  Toprak Tesviye, Sanat Yapıları, Köprüler ve Üstyapı Yapılması İşi” ihalesine ilişkin olarak Kızılırmak İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş. itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 10.06.2020 tarihli ve 2020/UY.II-1054 sayılı karar ile 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine karar verilmiştir.

Davacı Kayaoğlu İnş. San. ve Tic. A.Ş. – Danış Yapı Madencilik San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı tarafından Kamu İhale Kurulunun 10.06.2020 tarihli ve 2020/UY.II-1054 sayılı kararının iptali talebiyle açılan davada Ankara 11. İdare Mahkemesinin 04.11.2020 tarih ve E:2020/1269, K:2020/1839  sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” karar verilmiştir. Kamu İhale Kurulunun 08.12.2020 tarihli ve 2020/MK-301 sayılı kararı ile 10.06.2020 tarihli ve 2020/UY.II-1054 sayılı kararının (a) ve (b) bölümlerinde yer alan iddialar ile ilgili kısımlarının iptaline, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine karar verilmiştir. Yapılan temyiz incelemesi sonucunda Danıştay Onüçüncü Dairesinin 18.03.2021 tarih ve E:2020/3847, K:2021/1002 sayılı kararı ile Ankara 11. İdare Mahkemesinin 04.11.2020 tarih ve E:2020/1269, K:2020/1839 sayılı kararının, davacının “S4 ve S6 pozu alt analizlerinde kullanılan “C 30/37 Beton Harcı Hazır Beton Harçları (TS EN 206-1)” pozu için Bursa ilinde bulunan Teknik Beton A.Ş. firmasından alınan fiyat teklifinin mevzuata uygun olduğu” iddiası yönünden dava konusu Kurul kararının iptaline ilişkin kısmında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesinde sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığı gerekçesi ile davacının iddiasının (a) bölümü ile ilgili kısmı yönünden onanmasına karar verilmiştir.

Danıştay Onüçüncü Dairesinin anılan kararında “…davacı şirketler tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında “Ekskavatör ve dragline tipi makineler 210 HP (21/2yd3)” pozu için kendi malı olan Hitachi model EX550-5BE tipi 361 BG motor gücündeki makineler ile açıklama yapıldığı, “Paletli Delgi Makinesi (112kW-152HP-2500 rpm) (ankraj, zemin çivisi, bulon, barbakan deliği delinmesi için)” pozu için ise kendi malı olan Tamrock Ranger model 700 tipi 145kW motor gücündeki makineler ile açıklama yapıldığı, fakat idarece istenilen makineler ile davacı şirketler tarafından sunulan makinelerin aynı makineler olmadığı, motor güçlerinin farklı olduğu anlaşılmaktadır. Her ne kadar, temyize konu İdare Mahkemesi kararında, “ekskavatör girdisi için 210 HP gücünden daha fazla güce sahip bir ekskavatör ile de açıklama yapılabileceği, aynı durumun paletli delgi makinesi içinde geçerli olduğu” gerekçesine yer verilmiş ise de, idare tarafından aşırı düşük teklif sorgulamasında isteklilere gönderilen ve idarenin ihtiyaçları doğrultusunda belirlenmiş teknik özelliklerin ve isteklilere verilen analiz formatlarında yer alan miktarların isteklilerce değiştirilemeyeceği, aksi bir yaklaşımın aşırı düşük teklif sorgulamasının yapılma amacına ve ihalelere hâkim olan ilkelere aykırı olacağı anlaşıldığından, analiz formatlarında farklılaştırmaya gidilerek yapılan aşırı düşük teklif açıklamalarıının kabul edilemeyeceği açıktır. Bu itibarla, dava konusu Kurul kararının bu kısmının iptali yolundaki temyize konu İdare Mahkemesi kararında hukukî isabet bulunmamaktadır…” gerekçesi ile davacının iddiasının (b) bölümü yönünden bozulmasına kesin olarak karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1- Kamu İhale Kurulunun 08.12.2020 tarihli ve 2020/MK-301 sayılı kararının başvuru sahibinin iddiasının (b) bölümü ile ilgili değerlendirmeleri içeren kısmının iptaline,

2- Anılan Danıştay kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda Kamu İhale Kurulunun 10.06.2020 tarihli ve 2020/UY.II-1054 sayılı kararında yer alan başvuru sahibinin iddiasının (b) bölümünün hukuki geçerliliğini koruduğuna, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

   Oybirliği ile karar verildi.

Check Also

İhalelere Katılmaktan Yasaklı Olup Olmadığı Teyit Edilmelidir.

İhaleye Katılan Vekil ve Temsilcilerinin İhalelere Katılmaktan Yasaklı Olup Olmadığı Teyit Edilmelidir

Karar No              : 2022/UH.II-1703 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2022/1073847 İhale Kayıt Numaralı “14 Güzergah Personel Taşıma …

Call Now ButtonBize ulaşın