Basın duyuruları
xxxx
Home / İhale Danışmanı / İdareye Şikayet Başvuru Süresinin Başlangıcı İhale Komisyonu Kararının Tebliğiyle Olur

İdareye Şikayet Başvuru Süresinin Başlangıcı İhale Komisyonu Kararının Tebliğiyle Olur

İdareye Şikayet Başvuru Süresinin Başlangıcı İhale Komisyonu Kararının Tebliğiyle Olur

Karar No              : 2021/UY.II-1493

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2021/93029 İhale Kayıt Numaralı “Burdur – Bucak 500 Kişilik Öğrenci Yurdu İkmal İnşaatı Yapım İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü tarafından 22.03.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Burdur – Bucak 500 Kişilik Öğrenci Yurdu İkmal İnşaatı Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 13.07.2021 tarih ve 32363 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2021/1208 sayılı dosya kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Ön inceleme raporu ve ekleri incelendi.

Başvuru dilekçesinde özetle;

1) Ö.İN.071 poz numaralı “Polyürea Esaslı İzolasyon Malzemesı ile Beton veya Şap Üzerine Su Yalıtımı Yapılması” iş kalemi ile ilgili Teknik Şartname’den görüleceği üzere idare tarafından kullanılacak olan polyürea imalatı için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan 15.270.1111 numaralı “% 100 saf poliürea bazlı iki bileşenli su yalıtım malzemesi ile 2 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması” imalatından farklı olarak epoksi astar malzemesini TS EN 1504-2’ye göre değil TS EN 13813’e uygun, yangın reaksiyonu Bfl-S1 kategorisinde bir astar kullanılmasının istenildiği, 15.270.1111 pozunun analizinde yer alan 10.300.2179 poz numaralı epoksi astarının TS EN 1504-2’ e uygun olduğu ancak teknik şartnameye uygun olmadığı, ayrıca bu astarın yangın reaksiyon özelliğinin şartnameye uygun olup olmadığının da belli olmadığı, dolayısı ile istekli tarafından sunulan analizde 10.300.2152 poz numaralı astar kullanılmış ise bu analizin teknik şartnameye uygun kabul edilemeyeceği, yine anılan 15.270.1111 poz numaralı “% 100 Saf Poliürea bazlı iki bileşenli su yalıtım malzemesi ile 2 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması” pozuna ait analizde kullanılan 10.300.2179 numaralı Polyürea girdisinin “% 100 saf poliürea bazlı (iki bileşenli) su yalıtım malzemesi (TS EN 1504-2) olduğu, dolayısı ile burada bahsedilen Polyürea’nın teknik şartnamede belirtilen EN 1062-3’e uygun özelliği taşımadığı, analizin bu hali ile uygun olmadığı, istekli tarafından sunulmuş olan analizde teknik şartnameye göre kullanılması zorunlu olan 0,5 mm dane çaplı kuvarz kumu ve poliüretan mastik’in yer almadığı, sunulmuş olan analizde yer alan girdilerin teknik şartnameyi karşılamadığı, işçilik miktarlarının ise istekli tarafından keyfi olarak hesaplandığı, dolayısıyla bu imalatın açıklaması için 15.270.1111 numaralı pozun kullanılmasının Teknik Şartname’ye ve Kamu İhale Genel tebliğinin 45.1.8’inci maddesine aykırı olduğu,

2) İstekli tarafından açıklamalar ile birlikte sunulan maliyet tespit tutanaklarının son geçici vergi dönemine ait olmadığı,

3) ÖZEL.YDLK2 poz numaralı “30 Dk. Yangına Dayanıklı Ahşap Kapı (90/220)” iş kaleminin özel bir imalat olduğu, teklifi veren firma tarafından satış maliyet tespit formundaki bilgilerinin faturalarda yer alan ürünler ile birebir aynı olmadığı,

4) İstekli tarafından sunulmuş olan fiyat tekliflerinin ekinde yer alan tutanakların yanlış sunulmuş olduğu, satışlar ile açıklanan tekliflerin ekine EK-O.5 Maliyet Tespit Tutanaklarının konulduğu, ayrıca fiyat tekliflerin ekinde sunulan tutanaklardaki bazı bilgilerin eksik girildiği, tutanakların mevzuata uygun olarak imza altına alınmadığı, mevzuat gereği sunulması gereken belgelerin eksik ve mevzuata göre hatalı sunulduğu, müşavir beyanlı fiyat tekliflerinde yer alan tarih ve sayılar ile tespit tutanaklarının tarih ve sayılarının uyumsuz olduğu, tespit tutanaklarının teklifleri tevsik etmediği, 

5) 15.530.1137 poz numaralı “Suya ve yangına dayanıklı alçı duvar levhaları ile çift iskeletli askı sistemli asma tavan yapılması (12,5mm tek kat alçı duvar levhası ile)” iş kaleminin 2021 yılında yayımlanmış birim fiyatının bulunmadığı, bu poz içerisinde yer alan 10.240.5511 poz numaralı derz dolgu alçısı (montajda kullanılan) ve 10.240.5539 numaralı alçı duvar levha, 12,5 mm, suya ve yangına dayanıklı rayiçlerinin 2021 yılında yayımlanmış birim fiyatlarının bulunmadığı, dolayısı ile isteklinin açıklamalarını yayımlanmış birim fiyatları kullanarak yapmış olmasının mümkün olmadığı, istekli tarafından sunulması zorunlu olan Kamu Kurum ve Kuruluşları tarafından yayımlanmış olan birim fiyatlara ait listede yer alan fiyatların 2021 fiyatları ile uyuşmadığı, bahsedilen listede 2021 yılında yayımlanmayan birim fiyatların bulunduğu,

6) Ö.İN.039 poz numaralı “5 cm Kalınlıkta Taşyünü Levhalarla (50-52 Kg/m3 Yoğunlukta) İle Dış Duvarların Kaplanması” iş kaleminin teknik şartnamesinde kullanılacak olan taşyünün bir yüzünün alüminyum folyolu olmasının istendiği, böyle bir taşyünü tercih edilmesinin sebebinin taşyünü üzerine sıva yapılmayacak olması olduğu, bahsi geçen imalatın dış cephede yer alan kompozit cephe kaplamanın altına uygulanacağı, dolayısıyla isteklinin açıklamasının analiz ile yapılmış olması halinde bu rayicin kontrol edilmesi ve alüminyum folyolu taşyünü kullanılmamış ise açıklamanın red edilmesi gerektiği, piyasa fiyatı ile açıklanmış olması halinde ise Satış Tutarı Tespit Tutanağındaki Fatura Bilgileri Tablosunda yer alan taşyünün alüminyum folyolu olup olmadığının kontrol edilmesi gerektiği,

7) İstekli tarafından sunulan maliyet tespit tutanaklarında, tespite dayanak olarak kullanılan defterlerin son geçici vergi dönemine ait olmadığı, defter onay tarihi fatura tarihinden sonra olduğu, böyle bir durumda maliyet tespitinin doğru yapılamayacağı, maliyet tespit tutanaklarındaki fatura bilgilerinde tutarsızlık olduğu, fatura defterlerinin seri numaralı olduğu, seri numaralarının birbirini takip ettiği, dolayısıyla fatura tarihinin bir önceki faturadan daha ileri bir tarihli olması durumunda seri numarasının da daha büyük olması gerektiği, bu durumda maliyet tespit tutanaklarının doğru kabul edilmesinin mümkün olmadığı,

8) Ö.İN.075 poz numaralı “0,60 mm Kenetli Galvaniz Üzeri Boyalı Sacdan Çatı Kaplaması Yapılması” iş kalemi için sunulmuş olan tespit tutanağındaki fatura bilgileri tablosunda yer alan çatının kenetli çatı olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinin birinci fıkrasında  “İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikayet ve itirazen şikayet başvurusunda bulunabilirler.” hükmü,

Anılan maddenin onbirinci fıkrasının (c) bendinde “Başvurular üzerine ihaleyi yapan idare veya Kurum tarafından gerekçeli olarak; Başvurunun süre, usul ve şekil kurallarına uygun olmaması, usulüne uygun olarak sözleşme imzalanmış olması veya şikayete konu işlemlerde hukuka aykırılığın tespit edilememesi veya itirazen şikayet başvurusuna konu hususun Kurumun görev alanında bulunmaması hallerinde başvurunun reddine karar verilir.” hükmü,

Aynı Kanun’un “Yargısal inceleme” başlıklı 57’nci maddesinde “Şikâyetler ile ilgili Kurum tarafından verilen nihai kararlar Türkiye Cumhuriyeti Mahkemelerinde dava konusu edilebilir ve bu davalar öncelikle görülür.” hükmü,

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuru süreleri” başlıklı 6’ncı maddesinde “(1) İdareye şikayet süresi; ihale sürecindeki şikayete konu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelere yönelik başvurularda beş gün, diğer hallerde on gündür.

(2) Ancak, ilan ile ön yeterlik veya ihale dokümanına yönelik şikayetler, birinci fıkradaki süreleri aşmamak kaydıyla başvuru veya teklif sunulmadan önce en geç ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılabilir.

(3) Kuruma itirazen şikayet süresi; şikayet veya itirazen şikayet üzerine idare tarafından alınan iptal kararına karşı yapılacak başvurularda beş gün, diğer hallerde on gündür.” hükmü,

Anılan Yönetmelik’in “Ön inceleme konuları ve ön inceleme üzerine yapılacak işlemler” başlıklı 16’ncı maddesinde  “(1) Başvurular öncelikle;

a)Başvuru konusunun Kurumun görev alanında bulunup bulunmadığı,

c) Başvurunun süresinde yapılıp yapılmadığı,

yönlerinden sırasıyla incelenir.

(4) Yapılan ön inceleme sonucunda, bir aykırılığın tespit edilmesi halinde bu hususa ilişkin ön inceleme raporu düzenlenir.” hükmü,

Aynı Yönetmelik’in “Ön inceleme konularına aykırılık üzerine alınacak kararlar” başlıklı 17’nci maddesinde “(1) 16 ncı maddenin birinci fıkrası bakımından bir aykırılığın tespiti üzerine Kurul tarafından başvurunun reddine karar verilir. …” hükmü,

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe/alıma ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin/alımın;

a) Adı: Burdur – Bucak 500 Kişilik Öğrenci Yurdu İkmal İnşaatı Yapım İşi

b) Türü: Yapım işleri

c) İlgili Uygulama Yönetmeliği: Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

ç) Yatırım proje no’su (yapım işlerinde): 2005H03-738-131736

d) Kodu:

e) Miktarı:

1 Adet – Betonarme- Burdur – Bucak 500 Kişilik Öğrenci Yurdu İkmal İnşaatı Yapım İşi

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

f) İşin yapılacağı/malın teslim edileceği yer: Burdur İli Bucak İlçesi” düzenlemesi yer almaktadır.

29.04.2021 tarihli kesinleşen ihale komisyonu kararına göre, açık ihale usulüyle gerçekleştirilen şikâyete konu ihalede 28 adet doküman indirildiği, ihaleye teklif veren 18 isteklinin olduğu, geçerli teklif sunan Güçtaş Gıda Hayvancılık Tarım İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Nafiz Doruk İnşaat Mühendislik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve Hill İnşaat Sanayi İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi’nin tekliflerinin sınır değerin altında kaldığı ve idare tarafından anılan isteklilerden aşırı düşük teklif açıklamalarının istenildiği, Güçtaş Gıda Hayvancılık Tarım İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından aşırı düşük teklif açıklamasında bulunulmadığı, Hill İnşaat Sanayi İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasının ise EK-O.6 tutanağında imzası bulunan kişinin faaliyet belgesinin geçerlilik süresinin dolduğu ve imza atmaya yetkin olmadığı gerekçesiyle reddedildiği, Nafiz Doruk İnşaat Mühendislik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata uygun bulunduğu ve ihalenin üzerine bırakıldığı, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak başvuru sahibi Ota İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.nin belirlendiği görülmüştür.

İhale komisyonu kararı üzerine Ota İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ve Hill İnşaat Sanayi İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi tarafından idareye şikayet başvurusunda bulunulduğu, söz konusu şikayet başvurularının idare tarafından reddedildiği, bunun üzerine Ota İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ve Hill İnşaat Sanayi İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi tarafından Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu, Ota İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.nin başvurusu üzerine alınan 16.06.2021 tarih ve 2021/UY.II-1190 sayılı Kurul kararı ile Nafiz Doruk İnşaat Mühendislik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin teklifinin reddedilmesi gerektiği, Hill İnşaat Sanayi İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi’nin başvurusu üzerine ise alınan 16.06.2021 tarih ve 2021/UY.II-1191 sayılı Kurul kararı ile aşırı düşük teklif açıklamasının değerlendirmeye alınması gerektiği hususunda karar verildiği görülmüştür.

Başvuru sahibinin 1, 2, 3, ve 4’üncü iddialarına ilişkin olarak;

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinde, Kamu İhale Kurulunun, Kuruma gelen itirazen şikâyet başvurularıyla ilgili olarak gerekçesini belirtmek suretiyle karar vereceği hüküm altına alınmış olup, mevzuatta Kurul tarafından karara bağlanan hususların yeniden incelemeye alınmasına ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır. Diğer yandan, anılan Kanun’un 57’nci maddesinde şikâyetler ile ilgili olarak Kurum tarafından verilen nihai kararların mahkemelerde dava konusu edilebileceği belirtilmiş, İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in “Kurul kararlarına karşı başvuru” başlıklı 17’nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “4734 sayılı Kanunun 57 nci maddesi uyarınca Kurul kararları idari yargı mercilerinde dava konusu edilebileceğinden, hak kaybına uğranılmaması bakımından Kurul kararının yeniden incelenmesi talebiyle Kuruma başvuruda bulunulmaması önem arz etmektedir.” açıklaması ile Kurul tarafından karara bağlanan hususlar hakkında yargısal denetim yolunun işletilmesi gerektiği hususu ayrıca vurgulanmıştır.

Yapılan incelemede, başvuru sahibi Ota İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.nin 13.07.2021 tarihinde kurum kayıtlarına alınan itirazen şikâyet başvurusundaki 1’inci iddiasında yer verdiği  hususların 16.06.2021 tarihli ve 2021/UY.II-1190 sayılı Kurul kararlarında incelenen hususlara yönelik olduğu, söz konusu Kurul kararında Kuruma yapılan itirazen şikayet başvurusundaki ilgili iddiada özetle “d) Ö.İN.071 poz numaralı “Polyürea Esaslı İzolasyon Malzemesı ile Beton veya Şap Üzerine Su Yalıtımı Yapılması” iş kalemi ile ilgili Teknik Şartname’den görüleceği üzere idare tarafından kullanılacak olan polyürea imalatı için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan 15.270.1111 numaralı “% 100 saf poliürea bazlı iki bileşenli su yalıtım malzemesi ile 2 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması” imalatından farklı olarak epoksi astar malzemesini TS EN 1504-2’ye göre değil TS EN 13813’e uygun, yangın reaksiyonu Bfl-S1 kategorisinde bir astar kullanılmasının istenildiği, 15.270.1111 pozunun analizinde yer alan 10.300.2179 poz numaralı epoksi astarının TS EN 1504-2’ e uygun olduğu ancak teknik şartnameye uygun olmadığı, ayrıca bu astarın yangın reaksiyon özelliğinin şartnameye uygun olup olmadığının da belli olmadığı, dolayısı ile istekli tarafından sunulan analizde 10.300.2152 poz numaralı astar kullanılmış ise bu analizin teknik şartnameye uygun kabul edilemeyeceği, yine anılan 15.270.1111 poz numaralı “% 100 Saf Poliürea bazlı iki bileşenli su yalıtım malzemesi ile 2 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması” pozuna ait analizde kullanılan 10.300.2179 numaralı Polyürea girdisinin “% 100 saf poliürea bazlı (iki bileşenli) su yalıtım malzemesi (TS EN 1504-2) olduğu, dolayısı ile burada bahsedilen Polyürea’nın teknik şartnamede belirtilen EN 1062-3’e uygun özelliği taşımadığı, analizin bu hali ile uygun olmadığı, istekli tarafından sunulmuş olan analizde teknik şartnameye göre kullanılması zorunlu olan 0,5 mm dane çaplı kuvarz kumu ve poliüretan mastik’in yer almadığı, sunulmuş olan analizde yer alan girdilerin teknik şartnameyi karşılamadığı, işçilik miktarlarının ise istekli tarafından keyfi olarak hesaplandığı, dolayısıyla bu imalatın açıklaması için 15.270.1111 numaralı pozun kullanılmasının Teknik Şartname’ye ve Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.8’inci maddesine aykırı olduğu,” ifadelerinin yer aldığı,

2’nci iddiasında yer verdiği hususun 16.06.2021 tarihli ve 2021/UY.II-1190 sayılı Kurul kararına yönelik olduğu, ilgili iddiada özetle “e) … tutanakların mevzuata uygun geçici vergi beyanname dönemlerine ait olmadığı,…” ifadelerinin yer aldığı,

3’üncü iddiasında yer verdiği hususun 16.06.2021 tarihli ve 2021/UY.II-1190 sayılı Kurul kararına yönelik olduğu, ilgili iddiada özetle “a) … ÖZEL.YDLK2 poz numaralı “30 Dk. Yangına Dayanıklı Ahşap Kapı (90/220)” iş kaleminin özel imalat olduğu, fiyat teklifini veren firmaya ait tutanakta yer alan fatura bilgileri verilmiş ürün ile teklif edilen ürünün aynı olmadığı,…” ifadelerinin yer aldığı,

4’üncü iddiasında yer verdiği hususun 16.06.2021 tarihli ve 2021/UY.II-1190 sayılı Kurul kararına yönelik olduğu, ilgili iddiada özetle “e) İstekli tarafından fiyat tekliflerinin ekinde yer alan tutanakların yanlış sunulduğu, satışlar ile açıklanan fiyat tekliflerin ekinde EK-O.5 Maliyet Tespit Tutanaklarının yer aldığı, ayrıca fiyat tekliflerin ekinde sunulan tutanaklardaki bazı bilgilerin eksik olduğu, tutanakların mevzuata uygun olarak imza altına alınmadığı, mevzuat gereği sunulması gereken belgelerin eksik ve mevzuata göre hatalı sunulduğu, tutanakları mevzuata uygun geçici vergi beyanname dönemlerine ait olmadığı, fiyat tekliflerinde yer alan mali müşavirce imzalanmış beyandaki tarih ve sayılar ile tespit tutanaklarının tarih ve sayılarının uyumsuz olduğu,” ifadelerinin yer aldığı, söz konusu iddialar kapsamında Hill İnşaat Sanayi İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi’nin incelendiği görülmüş olup anılan iddiaların belirtilen Kurul kararına itiraz niteliği taşıdığı, Kurul kararına itiraz niteliği taşıyan başvurulara ilişkin olarak yukarıda yer verilen Kanun hükümleri çerçevesinde Kurum tarafından yapılacak bir işlem bulunmadığından anılan hususlara yönelik itirazen şikâyet başvurusunun görev yönünden reddedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Başvuru sahibinin 5, 6, 7, ve 8’inci iddialarına ilişkin olarak;

Yapılan incelemede ilk ihale komisyonu kararının 29.04.2021 tarihlinde onaylanmış olduğu, söz konusu kararın başvuru sahibine EKAP üzerinden 30.04.2021 tarihinde tebliğ edildiği, şikayete konu işlem veya eylemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihin ilk ihale komisyonu kararının EKAP üzerinden tebliğ tarihi olan 30.04.2021 tarihi olduğu, yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri gereğince söz konusu iddia kapsamında idareye şikayet süresinin şikayete konu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren on gün olduğu anlaşılmış olmakla birlikte başvuru sahibinin anılan hususlara yönelik idareye yaptığı şikayet başvurusunun ise 07.07.2021 tarihli olduğu görülmüştür. Bu itibarla başvuru sahibinin bahse konu iddialarının süre yönünden reddi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Başvurunun reddine,

   Oybirliği ile karar verildi.

Check Also

Kullanılacak Sarf Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

Call Now ButtonBize ulaşın