xxxx
Home / İhale Danışmanı / AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF SAVUNMASINDA DANIŞMANLIK HİZMETİ

AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF SAVUNMASINDA DANIŞMANLIK HİZMETİ

İçerikte neler var?

AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF SAVUNMASINDA DANIŞMANLIK HİZMETİ

İçindekiler

AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF SAVUNMASINDA DANIŞMANLIK HİZMETİ 1

Aşırı Düşük Teklif Savunma Nedir?. 1

Aşırı Düşük Teklif Neden Önemlidir?. 2

Aşırı Düşük Teklif Savunması Nasıl Hazırlanır?. 2

Aşırı Düşük Teklif Savunması İdare Tarafından Değerlendirilmesi ve Savunma Hizmeti Alma Gerekliliği 3

Sonuç. 3

Aşırı Düşük Teklif Savunma Nedir?

Kamu ihalelerine katılan ve teklifleri sınır değerin altında kalan isteklilerin en çok merak ettiği konu aşırı düşük teklif savunmalarını nasıl yapacaklarıdır.

Bu yazımızda sizlere aşırı düşük teklif savunmasının nasıl hazırlanacağını anlatmaya çalışacağız.

Aşırı düşük teklif savunmasının isteklilerden istenebilmesi için idare tarafından açılan tekliflerden geçerli olanların bir matematiksel formülasyonla harmanlanması sonucu oluşan sınır değer rakamına ulaşılmaktadır.

Sınır değerin altında kalan teklifler açısından idare istekliye aşırı düşük teklif sorgulama yazısı gönderilerek aşırı düşük tekliflerini savunmaları istenir.

Aşırı düşük teklif aslında temel olarak idarenin istekliye “benim hesaplarıma göre bu iş en düşük şu tutara yapılırken sen nasıl bu meblağın altında yapabileceğini öngörüyorsun, bana açıkla, belgelendir” demesidir.

Aşırı Düşük Teklif Neden Önemlidir?

Kamu ihale Hukukunun en girift müesseselerinden birisi istekliden aşırı düşük teklif savunması istenilmesidir. İhale günü en düşük teklifi sunan firmanın ihaleyi kazandığı yönündeki düşüncesi ile oluşan olumlu hava sorgulama yazısının tebliğ edilmesi ile yerini bir belirsizliğe bırakmaktadır. İstekliler tarafından yapılan tekliflerin idare tarafından değerlendirilmesi sonucunda aşırı düşük olarak belirlenmesi, firmaların dikkatli olmasını gerektiren karmaşık ve zorlu bir aşamanın başlangıcıdır. Firmaların aşırı düşük sorgulaması karşısında ihalenin uhdelerinde kalmasını sağlamak amacıyla aşırı düşük savunmalarının Kamu İhale Mevzuatıyla uyumlu, en ufak hata ya da eksiklik bırakmadan kusursuz biçimde hazırlamaları gerekir.

Aşırı düşük teklifin önemini detaylandıracak olursak hem idare hem de istekli açısından durum ayrı ayrı değerlendirilmelidir:

İdare ihtiyaçlarının giderilmesi için ihale düzenlemektedir. Amacı ihtiyaçlarının belli standartlarda ve en düşük maliyetle karşılanmasıdır. İstekli tarafından aşırı düşük teklif savunması düzgün bir şekilde yapılamadığında aşırı düşük teklif savunması reddedilecek, idare daha yüksek teklif sahibi olan istekliyle sözleşme imzalamak zorunda kalacaktır.

İstekli ise uhdesinde kalacağı umuduyla ihaleye katılmaktadır. İhaleyi kazanacakmış gibi bütçesini ayarlamakta, personelini oluşturmakta, ekonomik ve mental olarak kanalize olmaktadır. Ancak aşırı düşük teklif savunma hüsranla sonuçlandığında hem emek hem para hem de isteklinin hayalleri heba olmaktadır.

İhale sürecinde aşırı düşük teklif sorgulamasının tam olarak yapılmasının tek sonucu bulunmamaktadır. Firmanın ihaleyi kazanması ve kar etmesinin yanı sıra ihale sürecinde elde edeceği  yüksek meblağlı iş deneyimi ile sektördeki rekabette öne çıkılmasının ve belli büyüklükteki ihalelere katılınmasının da önü açılacaktır.

Açıklamalardan anlaşılacağı üzere bir firmanın aşırı düşük teklif savunma dosyasındaki başarısı en az ihalede en düşük teklife sahip olması kadar önemli bir hale gelmiştir. Bu aşamada alanında uzman ve tecrübeli bir ekip ile savunma dosyasının hazırlanması dar bir zaman aralığında kusursuz bir çalışma ile sonuca ulaşabilmek için en isabetli seçim olarak gözükmektedir.

Aşırı Düşük Teklif Savunması Nasıl Hazırlanır?

Teklifleri Aşırı düşük bulunan isteklilerin, teklifi oluşturan bileşenlere ilişkin, maliyetler ve diğer unsurlara ilişkin açıklamalarını şekli belgeleri kullanarak savunmaları zorunludur. (KİGT 45. ve 79. md. düzenlemeleri) Hizmet alımı ihaleleri ile Yapım isleri ihalelerinin aşırı düşük teklif açıklamları arasında bariz farklılıklar mevcuttur. Kamu İhale Hukukunun temel ve ikinci mevzuatları isteklilerin kafasının karışmasına ve teknik konuları yanlış anlamalarına yol açabilmektedir. Aşırı düşük tekliflere Savunma hazırlanması özel uzmanlık gerektiren bir durum olduğundan istekli firmaların bu konuda danışmanlık almaları elzem olarak nitelendirilmektedir.

Hazırlanacak savunma dosyasında sunulması gereken tüm belgeler ve savunma yazıları 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, ihaleye ilişkin Yönetmelikler ve Kamu İhale Genel Tebliğine uygun hazırlanmalı, yetkili kurumlardan temin edilecek belgelerle tevsik edilmelidir. Bu belgelerin temin edileceği yetkili kurumlardan düzgün şekilde onaylanması da zorunlu hususlardandır.

Aşırı düşük teklif savunması yapılırken karşılaşılan bir diğer zorluk da idarelerin isteklilere mevzuat gereği tanınan kısıtlı süredir. Bu süre bazen 3 gün olarak dahi belirlenebilmektedir. Yani aşırı düşük teklif savunmasını hazırlayacak kişi hem teknik konularla hem de zamanla yarışmak zorundadır.

İstekliler tarafından yapılan aşırı düşük teklif savunmalarının önemli bir kısmı noksan, hatalı, belge eksiği olan, yanlış belge konulan savunmalar olmaktadır. İhaleye bel bağlayarak ekonomik tercihler yapan firmalar mali olarak dara düşebilmektedirler. Yani, aşırı düşük teklif savunmasının hızlı, eksiksiz ve mevzuata uygun olarak hazırlanması hayati bir önem arz etmektedir.

Aşırı düşük teklif savunması esas itibariyle 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa, Yönetmeliklere, Şartnamelere, Kamu İhale Genel Tebliğine göre eksiksiz hazırlanmalı ve idarenin verdiği süre içerisinde hazırlanmalı ve idareye teslim edilmelidir.

Aşırı Düşük Teklif Savunması İdare Tarafından Değerlendirilmesi ve Savunma Hizmeti Alma Gerekliliği

Esasen idare tarafından sunulan savunmanın nasıl değerlendirileceğine ilişkin hususlar Kamu İhale Genel Tebliğinin yapım işleri yönünden 45. madde ve hizmet işleri yönünden 79. maddesinde ayrıntılı bir şekilde belirlenmiştir. Bu noktada önemli olan husus gerek idare gerekse Kamu İhale Kurumu tarafından bu ayrıntıların içerinde yer almayan bazı hususların ne şekilde yorumlandığıdır. Zira bu yorumlar zaman içerisine farklılaşabilmekte ve bir sene önce açıklama için gerekli olmayan bir belgenin bir sene sonra gerekli olduğu ileri sürülerek savunmalar reddedilebilmektedir.

Önem arz eden diğer bir konu ise istisnaen karşılaşılmasına rağmen bazı idarelerin aşırı düşük sorgulama yazısı ve savunmanın değerlendirilmesi işlemleri yönünden bilgisizlik ya da kasıtla hukuka aykırı işlemler tesis etmeleridir. Örneğin sınır altındaki teklife sıcak bakmayan bir idarenin sorgulama yazısını hukuka aykırı şekilde göndermesi halinde sürecin 2-4 ay uzamaya mahkum edilmesi ve özellikle sonu görülemeyen bir süreç için firmaların 2-3 kere iade alınamayacak KİK başvuru bedellerini ödemekle karşı karşıya bırakılmaları büyük sıkıntılara yol açmakta ve aslında hak edilmiş olan ihalelerin elden gitmesine sebep olmaktadır. Bu aşamada süreç hakkında bilgi ve tecrübesi bulunmayan firmaların savunma hazırlamak ya da bu işe hiç başlamamak noktasında verecekleri karar, riske edecekleri para ve zaman içindir. Aşırı düşük teklif savunma danışmanlık hizmeti, bu riski yönetmek  ve savunma hazırlanmasına karar verilmesi halinde hazırlanan yüzlerce dosya tecrübesi ile ve alanında uzman profesyonellerin desteğini sağlamak için gereklidir. Bu noktada alınmayan hizmetin devam süreçlerde testi kırıldıktan sonra alınmasına gerek kalmamaktadır.

Sonuç

Bu çalışmamızda aşırı düşük teklif savunmasının tanımı yapılmış ardından önemi vurgulanmıştır. Sonrasında ise aşırı düşük teklif savunmasının nasıl hazırlanacağı genel olarak izah edilmiş devamında ise idarenin aşırı düşük teklif savunmasını nasıl değerlendirdiği ve firmanın alacağı hizmeti niteliği anlatılmıştır.

Meşakkatli ve sancılı bir süreç olan aşırı düşük teklif savunmasında, hukuki yeterliğe sahip, dosya hazırlama tecrübesine haiz, ihale hukukunun birincil ve ikincil mevzuatına hakim ve KİK kararlarını düzenli takip eden yetkin bir ekiple çalışmanın çalışmalarınıza başarı ve değer katacağına inanıyoruz.   

Check Also

İdarece Düzeltme İlanı Yapılmaksızın Zeyilname Yapılmak Suretiyle değiştirilmesi

İhale Sürecine Etki Eden Esaslı Unsurun İdarece Düzeltme İlanı Yapılmaksızın Zeyilname ile Değiştirilmesi Mevzuata Aykırıdır

Karar No              : 2022/UH.II-1605 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2022/952006 İhale Kayıt Numaralı “Malzemeli Yemek Pişirme Servis …

Call Now ButtonBize ulaşın