xxxx
Home / İhale Danışmanı / Ortaklık Pay Defteri Ve İlgili Belgelerin Ortaklık Bilgilerini Gösterme Açısından İhale Kapsamında Sunulması Yeterlidir

Ortaklık Pay Defteri Ve İlgili Belgelerin Ortaklık Bilgilerini Gösterme Açısından İhale Kapsamında Sunulması Yeterlidir

Karar No              : 2021/MK-362

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/719840 İhale Kayıt Numaralı “Kirazlıköprü Sulaması” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Devlet Su İşleri 23. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan  2020/719840 ihale kayıt numaralı “Kirazlıköprü Sulaması” ihalesine ilişkin olarak, Ark Su İnşaat Proje Mühendislik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi – Baytimur İnş. A.Ş. İş Ortaklığı itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 21.04.2021 tarihli ve 2021/UY.I-846 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir.

Anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle, Fibey İnş. San. Turz. Tic  A.Ş – MSİ Enj. İnş. San. Tic. A.Ş. İş Ortaklığı  tarafından açılan davada, Ankara  6. İdare Mahkemesinin 08.07.2021 tarihli ve E:2021/953, K:2021/1303 sayılı kararı ile “…Uyuşmazlıkta, dava konusu kurul kararında her ne kadar iş deneyim belgesi kullanılan tüzel kişiliğin şirketin temsil ve yönetiminde yetkili olmadığı, bu itibarla başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu ve ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmış ise de, iş deneyim belgesi kullanılan İlci İnş. San. ve Tic. A.Ş.nin davacı MSİ Enerji İnş. San. ve Tic. A.Ş.nin %55 hissesine sahip olan hakim ortağı olduğu, davacı MSİ Enerji İnş. San. ve Tic. A.Ş.nin 27.06.2016 tarih ve 2016/01 sayılı Yönetim Kurulu Kararı’nda şirketin sermaye pay dağılımının 45.000 pay adedi ile %45 hissesinin Abdullah İlci’ye, 55.000 pay adedi ile %55 hissesinin İlci İnş. San. ve Tic. A.Ş.ye ait olduğunun belirlendiği, hakim ortak olan İlci İnş. San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu’nun 18.05.2019 tarih ve 2019/5 sayılı Kararı ile; MSİ Enerji İnş. San. ve Tic. A.Ş.’de bulunan hisselerinin temsili ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında yapılacak ihalelerle ilgili olmak üzere; şirket adına hareketle ihalelere katılmaya, tekliflerde bulunmaya, teklifleri geri çekmeye, sözleşme imzalamaya, sözleşmelerde değişiklik ve ek sözleşmeler yapmaya, itirazlarda bulunmaya, yazışmalar yapmaya ve bu konularla sınırlı olmak üzere 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda şirket unvanı altına atacağı münferit imzası ile şirketi temsile ve yönetime gerçek kişi Abdullah İlci’ye yetki verilerek atanmasına

   Oybirliğiyle karar verildiği, ayrıca MSİ Enerji İnş. San. ve Tic. A.Ş.nin 18.05.2019 tarih ve 2019/02 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ve Genel Kurul kararı ile Abdullah İlci’nin 18.05.2022 tarihine kadar münferiden şirketi temsile yetkili kılındığının, 24.05.2019 tarih ve 9836 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edildiği, hakim ortak olarak İlci İnş. San. ve Tic. A.Ş.nin yönetiminde yer aldığı MSİ Enerji İnş. San. ve Tic. A.Ş.nin Yönetim kurulu ve Genel kurulu kararı ile Yönetim Kurulu Başkanı ve şirket temsilcisi olarak Abdullah İlci’nin seçildiği, ayrıca hakim ortak olarak şirket yönetiminde yer alan İlci İnş. San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulunca, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda şirket unvanı altına atacağı münferit imza ile şirketlerini temsile ve yönetime Abdullah İlci’nin yetkili kılındığı, dolayısıyla iş deneyim belgesi kullanılan İlci İnş. San. ve Tic. A.Ş.nin, 4734 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda davacı MSİ Enerji İnş. San. ve Tic. A.Ş.nin temsil ve yönetiminde yetkili olduğu ve bu yetkisini gerçek kişi Abdullah İlci’ye temsil yetkisi vererek kullandığı görülmektedir.

Buna göre, dava konusu ihale kapsamında sunulan “Ortaklık Bilgileri ve Yönetimdeki Görevlilere ilişkin belgenin ortakların, üyelerin, kurucuların adı, soyadı, ticaret unvanları”nın yer aldığı kısımda Abdullah İlci’nin %45, İlci İnş. San. ve Tic. A.Ş.nin %55 hisse oranlarına yer verildiği, söz konusu belgenin “Yönetimdeki görevliler” kısmında ise, hakim ortak İlci İnş. San. ve Tic. A.Ş.yi ve MSİ Enerji İnş. San. ve Tic. A.Ş.yi temsilen tek yetkili olan gerçek kişi Abdullah İlci’nin adının yer aldığının görüldüğü, öte yandan, Ortaklık Bilgileri ve Yönetimdeki Görevlilere ilişkin belge ile Ortaklık Tespit belgesinde Ticaret Sicil Gazetesi tarih ve sayısının belirtilmesinin zorunlu olmadığı, bu hususları gösteren ortaklık pay defteri ve ilgili belgelerin ihale kapsamında sunulmasının yeterli olduğu dikkate alındığında, davacı şirketlerin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin 21.04.2021 tarih ve 2021/UY.I-846 sayılı Kurul Kararı’nda hukuka uygunluk bulunmamaktadır…” şeklinde gerekçe belirtilerek dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1- Kamu İhale Kurulunun 21.04.2021 tarihli ve 2021/UY.I-846 sayılı kararında yer alan Fibey İnş. San. Turz. Tic  A.Ş – MSİ Enj. İnş. San. Tic. A.Ş. İş Ortaklığının teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına yönelik değerlendirmelerin iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

   Oybirliği ile karar verildi.

Check Also

İhaleye Konu Malzemelerin Tek Bir Markayı İşaret Ettiği İddiası

İhaleye Konu Malzemelerin Tek Bir Markayı İşaret Ettiği İddiası

Karar No              : 2022/UM.II-990 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2016/224348 İhale Kayıt Numaralı “Aydınlatma Malzemesi Alımı” İhalesi …

Call Now ButtonBize ulaşın