Basın duyuruları
xxxx
Home / İhale Danışmanı / Aşırı Düşük Teklif Açıklamalarında Mavi Renkte Standart İş Elbisesi Haricinde Kalan Diğer Giyim Giderlerine İlişkin Açıklama Sunulmadığı

Aşırı Düşük Teklif Açıklamalarında Mavi Renkte Standart İş Elbisesi Haricinde Kalan Diğer Giyim Giderlerine İlişkin Açıklama Sunulmadığı

Aşırı Düşük Teklif Açıklamalarında Mavi Renkte Standart İş Elbisesi Haricinde Kalan Diğer Giyim Giderlerine İlişkin Açıklama Sunulmadığı

Karar No              : 2020/MK-257

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2019/544179 İhale Kayıt Numaralı “İzmir İli Atık Su Şebeke Hatlarının Temizliği Ve Görüntülenmesi İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İzsu) tarafından yapılan 2019/544179 ihale kayıt numaralı “İzmir İli Atık Su Şebeke Hatlarının Temizliği ve Görüntülenmesi İşi” ihalesine ilişkin olarak Mehmet Sağır/Sağır Ticaret itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 10.04.2020 tarihli ve 2020/UH.II-760 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir.

Anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle, Mehmet Sağır/Sağır Ticaret tarafından açılan davada, Ankara 3. İdare Mahkemesinin 18.09.2020 tarihli E:2020/954, K:2020/1482 sayılı kararında başvuru sahibinin 4’üncü iddiasına ilişkin olarak “…Nezirhan İnş. Altyapı Taş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından kombine kanal temizleme, görüntüleme ve binek araçlarının yakıt giderlerine yönelik olarak sunulan aşırı düşük teklif açıklamaları incelendiğinde; kombine kanal temizleme ve görüntüleme araçlarının yakıt giderlerinin açıklanmasına yönelik olarak; ihale konusu iş kapsamında çalıştırılacak 2 adet kombine kanal temizleme aracı ile 1 adet görüntüleme aracının yakıt giderlerinin hesaplanmasında söz konusu araçların günlük 100 km yol kat edeceği öngörüldüğü, kombine kanal temizleme araçlarının ortalama yakıt tüketimlerinin tevsiki için yetkili satıcı ve servis tarafından düzenlenmiş belgenin sunulduğu, belge üzerinde ihale konusu iş kapsamında çalıştırılacak araçlara ilişkin bilgilerin yer aldığı, kanal görüntüleme aracının ortalama yakıt tüketiminin tevsiki için yetkili satıcı ve servis tarafından düzenlenmiş belgenin sunulduğu, belge üzerinde ihale konusu iş kapsamında çalıştırılacak araca ilişkin bilgilerin yer aldığı, motorin fiyatının tevsiki için EPDK tarafından 26.11.2019 tarihinde yayımlanan akaryakıt bayi fiyatı raporunda yer alan KDV dahil 6,43 TL/Litre motorin fiyatından yararlanıldığı, KDV hariç 5,45 TL/Litre motorin fiyatının hesaplamalara dahil edildiği anlaşılmakla birlikte anılan şirketçe yapılan günlük 100 km mesafe hesabının somut herhangi bir veriye dayandırılmadığı, bu konuda yeterli bir açıklamaya da yer verilmediği görüldüğünden sunulan açıklamaların bu haliyle mevzuata aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.” gerekçesiyle,

5’inci iddiasına ilişkin olarak “…Bununla birlikte, şoförlerin giyim giderlerinin açıklanmasına yönelik olarak teklife konu alanlarda faaliyet gösteren Umud Giyim İş Ekipmanları İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından düzenlenen fiyat teklifinin sunulduğu, fiyat teklifi üzerinde SMMM’e ait Türmob kaşesi ve iletişim bilgilerinin yer aldığı, fiyat teklifinin mavi renk iş elbisesine ilişkin olarak düzenlendiği görülmekte ise de, yukarıda yer verilen Teknik Şartname düzenlemeleri dikkate alındığında, iş kapsamında çalıştırılacak personele mavi renkte standart iş elbisesinin yanında koruyucu giysi (metal burunlu ayakkabısıyla), gaz maskesi, koruyucu baret, koruyucu eldiven de verilmesi gerektiği ve söz konusu giysi giderlerinin de açıklamalara dahil edilmesi gerektiği, buna rağmen Nezirhan İnş. Altyapı Taş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından şoför giderlerine ilişkin sunulan aşırı düşük teklif açıklamalarında mavi renkte standart iş elbisesi haricinde kalan diğer giyim giderlerine ilişkin açıklama sunulmadığı anlaşıldığından sunulan açıklamaların bu yönüyle mevzuata aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.” gerekçesiyle dava konusu işlemin 4’üncü ve 5’inci iddialarına ilişkin kısımlarının iptaline karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1- Kamu İhale Kurulunun 10.04.2020 tarihli ve 2020/UH.II-760 sayılı kararının 4’üncü ve 5’inci iddialar kapsamında yer alan Nezirhan İnş. Altyapı Taş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin aşırı düşük teklif açıklaması ile ilgili değerlendirmeleri içeren kısımlarının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda Nezirhan İnş. Altyapı Taş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin aşırı düşük teklif açıklamalarının uygun görülmeyerek teklifinin reddedilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

İdarenin Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması Mevzuata Uygundur

İdarenin İhale Öncesi Tahmini Olarak Belirlediği Öğün Miktarının Değişmesi Olasılığına Karşı İşin İfası Sırasında Öğün Sayısının İstekliye Bildirilmesi Ve Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması

İdarenin İhale Öncesi Tahmini Olarak Belirlediği Öğün Miktarının Değişmesi Olasılığına Karşı İşin İfası Sırasında Öğün Sayısının İstekliye Bildirilmesi Ve Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması

Call Now ButtonBize ulaşın