Basın duyuruları
xxxx
Home / İhale Danışmanı Ankara / Sağlık Net Sistemi – İhalenin İptali

Sağlık Net Sistemi – İhalenin İptali

Sağlık Net Sistemi – İhalenin İptali

Karar No              : 2020/UH.I-1760

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/463594 İhale Kayıt Numaralı “2021-2022-2023 Mali Yılları (36 Aylık) Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) Hizmeti Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği tarafından 13.10.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “2021-2022-2023 Mali Yılları (36 Aylık) Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Ventura Yazılım A.Ş.nin 28.09.2020 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 01.10.2020 tarihli yazısı ile kısmen reddi üzerine, başvuru sahibince 12.10.2020 tarih ve 45339 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 12.10.2020 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2020/1592 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

2) Teknik Şartname’nin 1.2’nci maddesinde belirtilen standartların güncel olmadığı, artık Sağlık-Net yerine e-Nabız uygulamasının kullanıldığı ve HL-7 (V.3.0) standardının desteklenmediği, bu düzenlemelerin ihalenin iptalini gerektirdiği,

2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

İdari Şartname’nin “Diğer Hususlar” başlıklı 47’nci maddesinde “…47.2.

1-İhaleye HBYS (Hastane Bilgi Yönetim Sistemi) yazılım üreticisi olarak iştirak edecek istekliler; Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğünün 2015/17 sayılı genelgesi doğrultusunda, KTSne (Kayıt ve Tescil Sistemine) kaydını yaptırmış, gizlilik sözleşmesi imzalamış olan firmaların yer aldığı Sağlık Bakanlığı internet sitesinde ilan edilen liste içerisinde bulunduklarına dair belgeyi teklif dosyalarında sunmalıdırlar.

2- İhaleye KTSde kayıtlı HBYS üreticisinin bayisinin girmesi durumunda;

  1. HBYS üreticisinin KTSde kayıtlı olduğuna dair belgeyi,
  2. HBYS üreticisinden HBYS bayisi adına alınmış o ihaleye özel iştirak yetki belgesini,
  3. HBYS bayisinin herhangi bir sebeple çekilmesi durumunda HBYS üreticisinin sözleşme gereklerini aynen yerine getireceğine ve desteği sağlayacağına dair noter onaylı taahhüt belgesini teklif dosyalarında sunmalıdırlar.

3- İhaleye KTSde kayıtlı HBYS üreticisi ile bayisinin ortak girişimle girmesi halinde;

– HBYS üreticisinin KTS belgesini,

– Bayisinin ise; HBYS üreticisinden HBYS bayisi adına alınmış o ihaleye özel iştirak yetki belgesini ve HBYS bayisinin herhangi bir sebeple çekilmesi durumunda HBYS üreticisinin sözleşme gereklerini aynen yerine getireceğine ve desteği sağlayacağına dair noter onaylı taahhüt belgesini teklif dosyalarında sunmalıdırlar.

4- İhaleye KTSde kayıtlı HBYS üreticisinin bayilerinin ortak girmesi halinde;

-Her bayinin; HBYS üreticisinden HBYS bayisi adına alınmış o ihaleye özel iştirak yetki belgesini ve HBYS bayisinin herhangi bir sebeple çekilmesi durumunda HBYS üreticisinin sözleşme gereklerini aynen yerine getireceğine ve desteği sağlayacağına dair noter onaylı taahhüt belgesi ile Bayilerden birinin HBYS reticisinden aldığı KTS belgesini teklif dosyalarında sunmalıdırlar.” düzenlemelerine,

Teknik Şartname’nin 1.2’nci maddesinde “Genel amaç, standardizasyonun başlangıcını oluşturan Sağlık-Net omurgası üzerinden ulusal çapta, tüm vatandaşların sağlık verilerinin belirlenmiş olan Minimum Sağlık Veri Setlerine (MSVS) göre gizli, güvenli ve mahremiyet ilkelerine uygun bir şekilde toplanmasını sağlayacak Elekronik Sağlık Kaydı (ESK) veritabanının oluşturulması, ESK verileri üzerinden gelişmiş analizler yapma imkanı sağlayacak bir Veri Madenciliği ve Karar Destek Sisteminin (KDS) oluşturulmasıdır.

Sağlık-Net Bkanlığımızın “Karar Sürecinde Etkili Bilgiye Erişim” hedeflerini yerine getirmeyi amaçlayan ve bu çerçevede tüm sağlık kurumlarından toplanmak üzere vatandaşlarımızın elektronik sağlık kayıtlarının, Ulusal ve Uluslararası standartlar kullanılarak güvenli bir şekilde tek bir merkezde toplanmasını, gizlilik ve mahremiyet ilkeleri çerçevesinde, gerektiğinde mevzuat ve yetkiler dahilinde paylaşımını ve karar-destek sistemlerinde analiz edilerek yönetimsel ve bilimsel çalışmalarda kullanılmalarını içermektedir.

Sağlık Bilişim sektöründe yer alan ve Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) yazılımı ve diğer sağlık bilgi sistemi üreten gerçek ya da tüzel kişilerin kendilerine ait yazılımlarının; Bakanlığımızın web sitesinde yayımlanan Minimum Sağlık Veri Setleri (MSVS) ve Ulusal Sağlık Veri Sözlüğünde (USVS) tanımlanan veri standartlarını karşılayıp karşılamadığını titizlikle gözden geçirmeleri ve kullandıkları kodlama ve sınıflama sistemlerinde Sağlık Kodlama Referans Sunucusu’nda (SKRS) yayımlanan kodları referans almaları, yazılımların mesajlaşma sürecinde Sağlık Bakanlığınca kabul edilen HL-7(V.3.0) standardını, Tıbbi Görüntü Arşiv ve iletimi bakımından DICOM 3.0 standardını desteklemelidir.

Yazılım üreticilerinin yapacakları tasarım çalışmalarında güncel Minimum Sağlık Veri Setleri (MSVS) Sağlık-Net ve Sağlık Kodlama Referans Sunucusunu (SKRS) dikkate alması Sağlık-Net sisteminin işletilmesi bakımından son derece önemli bir husustur.” düzenlemelerine yer verilmiştir.

İddia konusu hususa ilişkin olarak başka bir uyuşmazlık üzerine alınan 16.09.2020 tarihli ve 2020/UH.I-1523 sayılı Kamu İhale Kurulu kararında “…İdari Şartname’nin 7.1.(h) maddesinde “Sağlık Bilgi Sistemleri Uygulamaları” konulu 07.07.2015 tarihli ve 2015/17 sayılı Genelge ile sağlık bilişimi alanında faaliyet gösteren Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) üreticileri tarafından uyulması gereken kurallar oluşturulmuş ve sağlık tesislerinde faaliyet gösteren SBYS yazılımları Kayıt Tescil Sistemine (KTS) kayıt edilmeye başlanmıştır. Sağlık hizmeti sunucularının e-Nabız sistemine veri gönderilmesi ve Teletıp-Tele Radyoloji Sistemine görüntü aktarabilmesi için Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS), Görüntü Arşivleme ve İletişim Sistemi (PACS) yazılımını kullanmaları ve bu yazılımların KTS’de kayıtlı olması gerekmektedir.” düzenlemesi,

Teknik Şartname’nin “Standartlar” başlıklı 1.2’nci maddesinde “Genel amaç, standardizasyonun başlangıcını oluşturan Sağlık-Net omurgası üzerinden ulusal çapta, tüm vatandaşların sağlık verilerinin belirlenmiş olan Minimum Sağlık Veri Setlerine (MSVS) göre gizli, güvenli ve mahremiyet ilkelerine uygun bir şekilde toplanmasını sağlayacak Elekronik Sağlık kaydı (ESK) veri tabanının oluşturulması, ESK verileri üzerinden gelişmiş analizler yapma imkanı sağlayacak bir Veri Madenciliği ve Karar Destek Sisteminin (KDS) oluşturulmasıdır. Sağlık-Net Bakanlığımızın “Karar sürecinde etkili bilgiye erişim” hedeflerini yerine getirmeyi amaçlayan ve bu çerçevede tüm sağlık kurumlarından toplanmak üzere vatandaşlarımızın elektronik sağlık kayıtlarının, Ulusal ve Uluslararası standartlar kullanılarak güvenli bir şekilde tek bir merkezde toplanmasını gizlilik ve mahremiyet ilkeleri çerçevesinde gerektiğinde mevzuat ve yetkiler dahilinde paylaşımını ve karar destek sistemlerinde analiz edilerek yönetimsel ve bilimsel çalışmalarda kullanılmalarını içermektedir. Sağlık Bilişim sektöründe yer alan ve Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) yazılımı ve diğer sağlık bilgi sistemi üreten gerçek ya da tüzel kişilerin kendilerine ait yazılımlarının, Bakanlığımızın web sitesinde yayımlanan Minimum Sağlık Veri Setleri (MSVS) ve Ulusal Sağlık Veri Sözlüğünde (USVS) tanımlanan veri standartlarını karşılayıp karşılamadığını titizlikle gözden geçirmeleri ve kullandıkları kodlama ve sınıflama sistemlerinde Sağlık Kodlama Referans Sunucusu’nda (SKRS) yayımlanan kodları referans almaları, yazılımların mesajlaşma sürecinde Sağlık Bakanlığınca kabul edilen HL-7(V.3.0) standardını, Tıbbi Görüntü Arşiv ve iletimi bakımından DICOM 3.0 standardını desteklemelidir. Yazılım üreticilerinin yapacakları tasarım çalışmalarında güncel Minimum Sağlık Veri Setleri (MSVS) sağlık-NET ve Sağlık kodlama Referans Sunucusunu (SKRS) dikkate alması Sağlık-Net sisteminin işletilmesi bakımından son derece önemli bir husustur.” düzenlemesi yapılmıştır.

Başvuru sahibinin iddialarının incelenmesi kapsamında konu ile ilgili olarak, 27.08.2020 tarih ve E:2020/12845 sayılı Kurum yazısı ile Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğünden Sağlık-Net uygulamasının Sağlık Bakanlığı bünyesinde halihazırda devam edip etmediği, isteklilerce sisteme giriş yapıldığında Sağlık-Net uygulamasının e-nabız uygulamasına otomatik olarak yönlendirip yönlendirmediği, bu uygulamanın süreci bittiyse de idarece İdari Şartname’nin 7.1.(h) maddesinde belirtilen sağlık hizmeti sunucularının e-nabız sistemine veri gönderilmesi ifadesinden Sağlık-Net sunucusunu dikkate almasının e-nabız sistemine yönlendirmeyi kapsayıp kapsamadığı, Teknik Şartname düzenlemesi ile ihaleye katılımın mümkün olup olmadığı ya da katılımın sınırlandırılıp sınırlandırılmadığı hususları hakkında görüş talebinde bulunulmuş olup, Sağlık Bakanlığı’ndan alınan görüş yazısında “Standartlar başlıklı bölümde bulunan 1.2 maddesinde belirtilen Sağlık.Net Sistemi, 2015 yılından itibaren veri gönderiminde veya Bakanlığımız sistemlerinde kullanılmamaktadır. E-Nabız Sistemi, Sağlık.Net Sisteminden gerek mimari gerekse iş kuralları açısından oldukça farklı bir sistem olarak yapılandırılmış olup Sağlık.Net Sistemine giriş yapıldığında e-Nabız Sistemi yönlendirmesi de bulunmamaktadır. Bununla birlikte maddeye ilişkin teknik şartnamede yapılan düzenlemeler SBYS-AK kapsamında da değildir. İdari Şartnamenin 7.1.h maddesinde belirtilen ifade ile ilgili ise; her ne kadar 2015/17 sayılı Genelge Danıştay tarafından iptal edilmişse de Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 358 inci maddesi ile “Sağlık bilişimi ve teknolojisi alanında çalışacak kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişilerin uyacakları kuralları belirlemek, uygulamak, gerektiğinde bunların yazılım ve ürünlerinin uygunluğuna karar vermek ve müelliflerini yetkilendirmek” görevi Genel Müdürlüğümüze verildiğinden bu kapsamda Genel Müdürlüğümüzce kurulan Kayıt Tescil Sistemine (KTS) SBYS’ler kayıt edilmektedir. KTS’ye söz konusu yazılımların kayıt edilmesi ve planlanan SBYS hizmet alımlarında, talep edilen yazılımların bu sistemde kayıtlı olması gerekmektedir. Bu nedenle, ilgili maddede belirtilen, ihaleye katılacak yazılımların KTS’de kayıtlı olması durumu, mutlaka şartnamede bulunması gereken bir maddedir. Ancak bu maddede bulunan “Sağlık Bilgi Sistemleri Uygulamaları konulu 07.07.2015 tarihli ve 2015/17 sayılı Genelge ile sağlık bilişimi alanında faaliyet gösteren Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) üreticileri tarafından uyulması gereken kurallar oluşturulmuş ve sağlık tesislerinde faaliyet gösteren SBYS yazılımları Kayıt Tescil Sistemine (KTS) kayıt edilmeye başlamıştır” ifadesinin maddeden çıkarılabileceği değerlendirilmektedir.” şeklinde görüş bildirilmiştir.

Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğünün yukarıda belirtilen yazısından idarece yapılan şikâyete konu düzenlemede istenilen Sağlık-Net uygulamasının 2015 yılından itibaren veri gönderiminde veya Bakanlık sistemlerinde kullanılmadığı, e-nabız sisteminin mimari ve iş kuralları açısından sağlık-net sisteminden oldukça farklı bir sistem olarak yapılandırıldığı, sağlık-net sistemine girişin e-nabız sistemine yönlendirmediği, ayrıca teknik şartnamede yapılan düzenlemelerin SBYS Alım Kılavuzu kapsamında da bulunmadığı belirtildiğinden, anılan Genel Müdürlük görüşü doğrultusunda idarece yapılan düzenlemenin mevzuata uygun olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.” hususlarına yer verilmiştir.

Aynı düzenlemelere ilişkin olarak alınan söz konusu görüş kapsamında, başvuru konusu ihaledeki düzenlemelerin de uygun olmadığı sonucuna varılmış ve bu doğrultuda ihalenin iptalinin gerektiği anlaşılmıştır.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

İdarenin Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması Mevzuata Uygundur

İdarenin İhale Öncesi Tahmini Olarak Belirlediği Öğün Miktarının Değişmesi Olasılığına Karşı İşin İfası Sırasında Öğün Sayısının İstekliye Bildirilmesi Ve Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması

İdarenin İhale Öncesi Tahmini Olarak Belirlediği Öğün Miktarının Değişmesi Olasılığına Karşı İşin İfası Sırasında Öğün Sayısının İstekliye Bildirilmesi Ve Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması

Call Now ButtonBize ulaşın