Basın duyuruları
xxxx
Home / Aşırı Düşük Teklif / Aşırı Düşük Teklif Açıklamalarıyla Birlikte Yeterlik Bilgileri Tablosunda Sunulması İstenen Belgeleri Sunmayanlar Değerlendirme Dışı Bırakılarak Geçici Teminatı Gelir Kaydedilir

Aşırı Düşük Teklif Açıklamalarıyla Birlikte Yeterlik Bilgileri Tablosunda Sunulması İstenen Belgeleri Sunmayanlar Değerlendirme Dışı Bırakılarak Geçici Teminatı Gelir Kaydedilir

Karar No              : 2021/UH.II-1751

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2021/281151 İhale Kayıt Numaralı “Karaman Gödet Sulaması Yenileme Teknik Raporu Hazırlanması” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Devlet Su İşleri 4. Bölge Müdürlüğü tarafından 29.06.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Karaman Gödet Sulaması Yenileme Teknik Raporu Hazırlanması” ihalesine ilişkin olarak Çe-Tu Proje Mühendislik Müşavirlik Peyzaj İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin 12.08.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusu hakkında idare tarafından süresi içinde karar alınmaması üzerine, başvuru sahibince 31.08.2021 tarih ve 39837 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 31.08.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2021/1423 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, sundukları fiyat teklifinin, sınır değerin altında kalması nedeniyle idarece aşırı düşük teklif açıklaması ile birlikte Ortaklık Tespit Belgesi’nin de sunulmasının istenildiği; ancak süresi içinde açıklama sunulamayacağı anlaşıldığından aşırı düşük teklif açıklamasında bulunulmadığı; bu durumda idarece teklifin reddedilmesi gerekirken değerlendirme dışı bırakıldıkları ve geçici teminatın gelir kaydedildiği; bu değerlendirmenin mevzuata aykırı olduğu iddiasına yer verilmiştir.

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Elektronik İhale” başlıklı 59/A maddesinin onuncu fıkrasında “… Geçerli tekliflerden ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif olması öngörülen tekliflerin sahiplerine, beyan ettikleri bilgi ve belgelerden, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayanlara ilişkin tevsik edici belgeleri ve bunların eklerini, belgelerin sunuluş şekline uygun olarak sunmaları için makul bir süre verilir. Aşırı düşük teklif sorgulamasının yapılacağı ihalelerde ise teklif fiyatı sınır değerin altında olan tüm isteklilerden; aşırı düşük teklif açıklamaları ile birlikte yeterlik bilgileri tablosunda beyan ettikleri bilgi ve belgelerden, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayanlara ilişkin tevsik edici belgeleri ve bunların eklerini sunmaları istenir. İhalede; aşırı düşük teklif açıklaması sunmayan veya açıklamaları yeterli görülmeyen isteklilerin teklifleri reddedilir, yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgi ve belgeleri doğrulayan belgeleri sunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir, sunduğu belgeler ile katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin şartları sağlayamayan isteklilerin teklifleri ise değerlendirme dışı bırakılır.

Bu işleme ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve belirlenecek ise ikinci teklif sahibi tespit edilene kadar devam edilir.” hükmü,

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe/alıma ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin/alımın; a) Adı: Karaman Gödet Sulaması Yenileme Teknik Raporu Hazırlanması” düzenlemesi, 

Anılan Şartname’nin “İhalenin karara bağlanması” başlıklı 36’ncı maddesinde, “…36.3. Aşırı düşük teklif açıklaması sunmayan veya açıklamaları yeterli görülmeyen isteklilerin teklifleri reddedilir. Yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgi ve belgeleri doğrulayan belgeleri sunmayan istekliler ile numune/demonstrasyon işlemlerine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmeyen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Sunduğu belgeler ile katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin şartları sağlayamayan istekliler ve numune ve/veya demonstrasyon değerlendirmesi başarısız sonuçlanan isteklilerin ise teklifleri değerlendirme dışı bırakılır. Bu işleme ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve belirlenecek ise ikinci teklif sahibi tespit edilene kadar devam edilir. Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin 21’inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınmayan geçici teminat mektuplarını sunmayan istekliler hakkında ayrıca Kanun’un 17’nci maddesi uyarınca işlem yapılarak haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilir.” düzenlemesi bulunmaktadır.

İncelenen ihalenin, DSİ 4. Bölge Müdürlüğü tarafından açık ihale usulü ile e-teklif alınarak gerçekleştirilen “Karaman Gödet Sulaması Yenileme Teknik Raporu Hazırlanması” ihalesi olduğu; 29.06.2021 tarihinde gerçekleştirilen ihalede, TVT Hidrotek Proje Müş. Müh. Tic Ltd Şti., Çe-Tu Proje Müh. Müş. Peyzaj İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti., Sepa Müh. Müş. A.Ş. ile Netsu Grup Müh. Müş. İnş. Tic. Ltd. Şti.nin teklif bedellerinin sınır değerin altında kaldığı; idarece TVT Hidrotek Proje Müş. Müh. Tic Ltd Şti.den sadece aşırı düşük teklif açıklaması talep edildiği, ancak isteklinin beyan ettiği bilgilerden tevsik etmesi gereken bir belge bulunmadığından idarenin herhangi bir belge talebi olmadığı; başvuru sahibi olan Çe-Tu Proje Müh. Müş. Peyzaj İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.,den aşırı düşük teklif açıklaması ile Ortaklık Tespit Belgesi istenildiği; Sepa Müh. Müş. A.Ş.den aşırı düşük teklif açıklaması ile imza sirküleri ve Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin 21’inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınmayan geçici teminat mektubunun sunulmasının istenildiği; Netsu Grup Müh. Müş. İnş. Tic. Ltd. Şti.den ise aşırı düşük teklif açıklaması ile beyan edilen iş bitirme belgesinin pursantaj bilgilerini gösteren belge ile belgede yer alan işlerin oranlarını gösteren belgenin sunulmasının istenildiği görülmüştür.

İdarece gönderilen ihale işlem dosyasında, yukarıda bahsi geçen isteklilerden sadece  Sepa Müh. Müş. A.Ş. tarafından aşırı düşük teklif açıklaması ile beyan edilen belgelerin tevsik edilmesine yönelik belgelerin sunulduğu; diğer istekliler tarafından aşırı düşük teklif açıklaması sunulmadığı ancak Netsu Grup Müh. Müş. İnş. Tic. Ltd. Şti. tarafından beyan edilen bilgileri tevsik eden belgelerin sunulduğu; idarece yapılan değerlendirme sonucunda, Sepa Müh. Müş. A.Ş.nin aşırı düşük teklif açıklamasının uygun bulunarak ihalenin anılan istekli üzerinde bırakıldığı;  aşırı düşük teklif açıklaması sunmayan TVT Hidrotek Proje Müş. Müh. Tic Ltd Şti. ile Netsu Grup Müh. Müş. İnş. Tic. Ltd. Şti.nin tekliflerinin reddedildiği; başvuru sahibi istekli olan Çe-Tu Proje Müh. Müş. Peyzaj İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından ise aşırı düşük teklif açıklaması ile Ortaklık Tespit Belgesi sunulmadığı gerekçesi ile geçici teminatın gelir kaydedildiği anlaşılmıştır.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 59/A maddesinin 10’uncu fıkrasında; aşırı düşük teklif sorgulamasının yapılacağı ihalelerde teklif fiyatı sınır değerin altında olan tüm isteklilerden; aşırı düşük teklif açıklamaları ile birlikte yeterlik bilgileri tablosunda beyan ettikleri bilgi ve belgelerden, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayanlara ilişkin tevsik edici belgeleri ve bunların eklerini sunmalarının istenileceği; aşırı düşük teklif açıklaması sunmayan isteklilerin tekliflerinin reddedileceği ve yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgi ve belgeleri doğrulayan belgeleri sunmayan isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatlarının gelir kaydedileceği hüküm altına alınmıştır.

Yapılan incelemede; başvuru sahibinin aşırı düşük teklif açıklaması ile idarece sunulması gereken belge olarak istenilen Ortaklık Tespit Belgesinin sunulmaması gerekçesi ile teklifin reddedilerek geçici teminatın gelir kaydedilmesi işleminin yukarıda yer verilen Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 59/A maddesinin 10’uncu fıkrasına uygun olduğu anlaşılmış olup, başvuru sahibinin aksi yöndeki iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesinin ikinci fıkrası yönünden yapılan inceleme sonucunda herhangi bir aykırılık tespit edilmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

aşırı düşük teklif

Şartnamede Düzenlenen İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Konusundaki Sorumluluğun Tek Başına Yükleniciye Bırakılması Mevzuata Aykırı Mıdır?

Karar No              : 2022/UH.I-340 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2022/35526 İhale Kayıt Numaralı “Bitlis Pomem 27 Dönem …

Call Now ButtonBize ulaşın