Basın duyuruları
xxxx
Home / Aşırı Düşük Teklif / Birim Fiyat Teklif Cetvelindeki İş Kalemlerinden Herhangi Birine Teklif Bedeli Sunulmaması Ve Aritmetik Hata Yapılması Sonucunda İstekli Değerlendirme Dışı Bırakılır

Birim Fiyat Teklif Cetvelindeki İş Kalemlerinden Herhangi Birine Teklif Bedeli Sunulmaması Ve Aritmetik Hata Yapılması Sonucunda İstekli Değerlendirme Dışı Bırakılır

Karar No              : 2021/UY.II-1754

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2021/407926 İhale Kayıt Numaralı “İçmesuyu Hattı Yapımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı tarafından 11.08.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “İçmesuyu Hattı Yapımı” ihalesine ilişkin olarak Edhem Özyolcu’nun 18.08.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 26.08.2021 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 31.08.2021 tarih ve 39823 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 31.08.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2021/1421 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, 2021/407926 ihale kayıt numaralı “İçme Suyu Hattı Yapımı” ihalesine teklif verdikleri ancak sunmuş oldukları Birim Fiyat Teklif Cetveli’nin 5’inci satırında aritmetik hata yapıldığı belirtilerek idarece tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı,

18.08.2021 tarihinde şikâyet başvurusunda bulunularak, Birim Fiyat Teklif Cetveli’nin 5’inci satırında herhangi bir aritmetik hata yapılmadığı, bu satırda iş miktarının ve birim fiyatın açıkça yazılı olduğu, bunların çarpımı sonucu elde edilen toplam fiyatın da esasen cetvelin toplam hanesine yazıldığı fakat yazıcıdan kaynaklı olarak okunaklı gözükmediği, ancak bu durumun sonuca bir etkisinin olmadığı ve toplam tutarın belirlenmesinde herhangi bir hataya yol açmadığı, cetvelde gösterilen birim fiyat ve miktarın birbiriyle çarpımı sonucu toplam tutar elde edilebileceğinden toplam tutarın net ve kesin olarak cetvelden anlaşılabildiği, bu itibarla aritmetik hatadan söz edilemeyeceği, idarenin buna rağmen aritmetik hata bulunduğu yönündeki tespitinin yanlış olduğunun iddia edildiği, idare tarafından ise şikâyet başvurusunun uygun bulunmayarak reddedildiği,

Şikâyete konu ihaleye ait Birim Fiyat Teklif Cetveli’nde 82 satırdan oluşan iş kalemlerinin yer aldığı ve her bir satırda sıra numarası, iş kalem numarası, ölçü birimi, miktar, teklif edilen birim fiyat ve tutar hanelerinin bulunduğu, bu hanelerin kendileri tarafından usul ve kanuna uygun biçimde doldurulduğu, tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına gerekçe gösterilen Birim Fiyat Teklif Cetveli’nin 5’inci satırında yer alan tüm hanelerin de eksiksiz doldurulmuş olmasına rağmen tutar hanesinin yazıcıdan kaynaklı bir sorun nedeniyle silik çıktığı, 82 satırlı olan ve her bir satırında 6 hane bulunan bir cetvelin tüm alanlarının doldurulup, sadece bir satırının bir hanesine matematiksel hesapla zaten belli olan bir sonucun yazılmamasının düşünülemeyeceği,

Kaldı ki birim fiyat ve miktar satırının doldurulduğu, bunların çarpımı ile elde edilen tutar ile diğer 81 satırda yer alan tutarlar toplandığında, teklif edilen 789.986.000 TL toplamına ulaşıldığı, dolayısıyla söz konusu satırda aritmetik bir hata bulunmadığı, boş gözüken haneye yazılması gereken tutarın kesin ve net biçimde cetvelden anlaşılabildiği, bu açıdan anılan satırda tutar hanesinin boş gözükmesinin toplama ve sonuca bir etkisinin olmadığının açık olduğu,

Ayrıca tutar hanesine yazılacak toplamı belirleyen “miktar” ve “birim fiyatın” ilgili satırda yer alması karşısında, tutar hanesinin boş gözükmesinin giderilebilir bir yazım eksikliği olduğu ve bu eksikliğin mevzuatta tarif edilen “aritmetik hata” olgusuyla bir ilgisinin olmadığı, şöyle ki aritmetik hatanın, birim fiyat ile miktarın çarpımı sonucu elde edilen rakamın tutar hanesine yazılan rakamla veya teklif edilen genel toplamla uyumsuzluğu olduğu, bunların birinin dahi yanlış yazılmasının sonucu etkileyeceği, ancak somut olayda böyle bir durumun söz konusu olmadığı, çünkü cetvele herhangi bir hatalı rakamın yazılmadığı, Birim Fiyat Teklif Cetveli’nin 5’inci satırında yazılan birim fiyat ve miktar çarpımının teklif edilen toplam tutarı değiştiren bir sonuç vermediği, şöyle ki, uyuşmazlık konusu 5’inci satıra işlenmiş olan “birim fiyat” ve “miktarın” çarpımı ile elde edilen tutarın, diğer 81 satırda yer alan tutarlarla toplandığında, teklif edilen 789.986.000 TL toplamına ulaşıldığından, sonuca hiçbir etkisi olmayan söz konusu tutar hanesinin boş bırakılmasının hiçbir şekilde mevzuatta ve içtihatlarda yer alan “aritmetik hata” kapsamında değerlendirilmemesi gerektiği,

Açıklanan nedenlerle, ihalenin kendi uhdelerinde bırakılması gerekirken, ihale komisyonu tarafından tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının hukuka aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 37’nci maddesinde “İhale komisyonunun talebi üzerine idare tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve  değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden yazılı olarak tekliflerini açıklamalarını isteyebilir. Ancak bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilmez ve yapılmaz.

Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı  ile  birim  fiyat teklif  cetvellerinde  aritmetik  hata  bulunup  bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.” hükmü yer almaktadır.

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun “Sözleşme Türleri” başlıklı 6’ncı maddesinde “Kamu İhale Kanununa göre yapılan ihaleler sonucunda;

c) Yapım işlerinde; ön veya kesin projelere ve bunlara ilişkin mahal listeleri ile birim fiyat tariflerine, mal veya hizmet alımı işlerinde ise işin ayrıntılı özelliklerine dayalı olarak; idarece hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için istekli tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme,

… düzenlenir.” hükmü yer almaktadır.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 16.5.1’inci maddesinde “Birim fiyat teklif cetvelindeki çarpım ve toplamlarda hata olması durumunda aritmetik hata olduğu kabul edilecek ve teklif doğrudan değerlendirme dışı bırakılacaktır. Kısmi teklif verilmesine imkan tanınan ihalelerde, isteklinin aritmetik hata yapılan kısma ilişkin teklifi değerlendirme dışı bırakılarak, teklif verdiği diğer kısımlar üzerinden ihale sonuçlandırılacaktır.

16.5.3.Elektronik araçlar yardımıyla tablolama programları (MS Excel, Numbers, Libre Office Calc ve benzerleri) kullanılarak oluşturulan teklif mektubu eki cetvelin çarpım ve toplamlarında yazılımdan kaynaklanan yuvarlamalar nedeniyle oluşan hesaplama farklılıkları, toplam teklif fiyatının binde birine eşit veya daha az olması ve ihalenin sonuçlandırılmasına esas teklif sıralamasının değişmemesi kaydıyla aritmetik hata olarak kabul edilmeyecek ve bu farklılıklar isteklinin teklif cetvelinde yazılı birim fiyatlar esas alınarak ihale komisyonu tarafından re’sen düzeltilecektir. Yapılan bu düzeltme sonucu bulunan tutar, sınır değer hesabı hariç, isteklinin teklif ve yeterlik değerlendirmesine esas nihai teklif fiyatı olarak kabul edilecektir.” açıklaması,

Anılan Tebliğ’in 39.3’üncü maddesinde “Birim fiyat teklif cetvellerinde çarpım ve toplamlarda aritmetik hata yapan istekliler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Kısmi teklife açık ihalelerde ise isteklinin aritmetik hata yapılan kısma ilişkin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.” açıklaması yer almaktadır.

Şikâyete konu ihaleye ait İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin

a) Adı: İçmesuyu Hattı Yapımı

b) Yatırım proje no’su/kodu:

c) Miktarı (fiziki) ve türü:

Toplamda 82 Kalem Aydın İli Çine İlçesi Kavşit Mahallesi İçmesuyu Hattı Yapımı

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

ç) Yapılacağı yer: Aydın Çine İlçesi Kavşit Mahallesi

d) Bu bent boş bırakılmıştır.” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “İhale dokümanının kapsamı” başlıklı 5’inci maddesinde “…5.3. İstekli tarafından, ihale dokümanının içeriği dikkatli bir şekilde incelenmelidir. Teklifin verilmesine ilişkin şartların yerine getirilmemesinden kaynaklanan sorumluluk teklif verene aittir. İhale dokümanında öngörülen kriterlere ve şekil kurallarına uygun olmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz…” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “Teklif ve sözleşme türü” başlıklı 19’uncu maddesinde “19.1. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir; ihale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.” düzenlemesi, 

Aynı Şartname’nin “Kısmi teklif verilmesi” başlıklı 20’nci maddesinde “20.1. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

20.2. Kısmi teklife ilişkin açıklamalar.

20.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.” düzenlemesi yer almaktadır.

12.08.2021 tarihli kesinleşen ihale komisyonu kararına göre, açık ihale usulüyle 11.08.2021 tarihinde yapılan şikâyete konu ihaleye 3 isteklinin teklif verdiği, bu isteklilerden Sinanoğulları İnş. Tic. Ltd. Şti.nin sunmuş olduğu iş deneyim belgesinin ihalede istenilen asgari tutarını sağlamadığından, başvuru sahibinin teklifinin ise birim fiyat teklif cetvelinin 5’inci satırında aritmetik hata yapıldığından değerlendirme dışı bırakıldığı, ihalenin İdris Kaya üzerinde bırakıldığı görülmüştür.

İhale dokümanının incelenmesi sonucunda, şikâyete konu ihalenin kısımlara ayrılmadığı ve tekliflerin işin tamamı için verilmesi gerektiği,  tekliflerin birim fiyatlar üzerinden alındığı, işin tamamına ilişkin sözleşmenin de her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden yüklenici ile imzalanacağı, ihale dokümanı içeriğinde isteklilerin ileride imzalanacak olası sözleşmeye esas birim fiyatlarını ve toplam tekliflerini belirtmeleri gereken birim fiyat teklif mektubuna ve eki birim fiyat teklif cetveli standart formlarına yer verildiği, söz konusu standart form içerisinde, toplam 82 adet iş kaleminin adına, birimine ve miktarına yer verildiği anlaşılmıştır.

Yukarıda yer verilen 4735 sayılı Kanun’un 6’ncı maddesinde birim fiyat üzerinden sözleşmeye bağıtlanacak işlerin ihale süreçlerinde, isteklilerin teklif cetvelinde yer alan her bir iş kalemi için teklif ettikleri fiyatların miktarlar ile çarpılması sonucunda oluşacak bedellerin toplamı ile toplam teklif fiyatına ulaşılması gerektiğinden bahsedildiği, aynı hususun İdari Şartname’nin 19’uncu maddesinde de belirtildiği, anılan hüküm ve düzenlemeler ile ihalede kısmi teklife izin verilmediği ve işin tamamına teklif sunulmasının istenildiği hususlarının birlikte değerlendirilmesi sonucunda, anılan düzenlemelerden isteklilerin birim fiyat teklif cetvelindeki her bir iş kalemi için teklif vermelerinin zorunlu tutulduğunun anlaşılması gerektiği sonucuna varılmış olup, Kanun’un 37’nci maddesine göre sonuçlandırılacak olan yeterlik değerlendirilmesinde birim fiyat teklif cetvelinde herhangi bir satırdaki iş kalemine teklif bedeli sunmayan isteklinin değerlendirme dışı bırakılması gerekeceği sonucuna ulaşılmıştır.

Başvuru sahibi tarafından sunulan birim fiyat teklif cetveli incelendiğinde,  5 sıra nolu “Q110/10 Atü Şebeke Hattı Döşenmesi ( Kazıdan Çıkan Malzeme İle)” iş kaleminin “Teklif edilen birim fiyat” hanesinin 60,00 TL olarak doldurduğu, ancak iş kaleminin toplam tutarı hanesinin boş bırakıldığı görülmüştür.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri, doküman düzenlemeleri ve yapılan değerlendirmeler doğrultusunda, isteklilerin birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir iş kalemi için birim fiyat tekliflerini teklif cetvelinde gerekli yerlerde belirtmeleri gerektiği, teklif cetvelinde herhangi bir satırın boş bırakılması durumunda teklifin değerlendirme dışı bırakılacağı anlaşılmış olup, başvuru sahibi tarafından 5 sıra nolu iş kalemine yönelik olarak birim fiyat teklif hanesini doldurup, iş kaleminin toplam bedelinin boş bırakıldığı, diğer bir ifadeyle teklif cetvelinde yer alan 5 nolu iş kalemine teklif sunulmadığı, dolayısıyla birim fiyat teklif cetvelinin mevzuata uygun şekilde düzenlenmediği anlaşıldığından başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işleminde mevzuata aykırılık tespit edilmemiştir.

Başvuru sahibinin dilekçesinde anılan hatanın mevzuatta belirtilen aritmetik hata olarak ele alınmasının mümkün olmadığı yönündeki iddiasına ilişkin olarak; kamu ihale mevzuatına göre aritmetik hata; idarece birim fiyat teklif cetvelinde belirtilen miktarlar ile isteklilerce teklif edilen birim fiyatın çarpımı ve daha sonra her bir iş kalemi bakımından bu çarpımlar sonucu oluşan sayıların toplamı sonucu ortaya çıkan aritmetik yanlışlıklardır. Bu çerçevede, başvuru sahibi tarafından 82 adet iş kaleminin yer aldığı birim fiyat teklif cetvelinin, 81 adet iş kalemine teklif verildiği ve 81 iş kalemine verilen toplam tutarın 760.406 TL olduğunun tespit edildiği, ancak birim fiyat teklif cetvelinde toplam tutarın 789.986 TL olarak belirtildiği görülmüş olup, anılan istekli tarafından sunulan birim fiyat teklif cetvelinde aritmetik hata yapıldığı sonucuna varıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

B)  İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda herhangi bir aykırılık tespit edilmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

İdarenin Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması Mevzuata Uygundur

İdarenin İhale Öncesi Tahmini Olarak Belirlediği Öğün Miktarının Değişmesi Olasılığına Karşı İşin İfası Sırasında Öğün Sayısının İstekliye Bildirilmesi Ve Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması

İdarenin İhale Öncesi Tahmini Olarak Belirlediği Öğün Miktarının Değişmesi Olasılığına Karşı İşin İfası Sırasında Öğün Sayısının İstekliye Bildirilmesi Ve Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması

Call Now ButtonBize ulaşın