xxxx
Home / İhale Danışmanı Ankara / Personele Verilecek Hizmet İçi Eğitimin Yüklenici Tarafından Fazla Çalışmaya Mahal Vermeden Yapılması Gerekmektedir

Personele Verilecek Hizmet İçi Eğitimin Yüklenici Tarafından Fazla Çalışmaya Mahal Vermeden Yapılması Gerekmektedir

Karar No              : 2021/UH.I-1775

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2021/435945 İhale Kayıt Numaralı “Düzce Üniversitesi Öğrenci ve Personel 4 Kap/Öğün Yemek” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Düzce Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından 01.09.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Düzce Üniversitesi Öğrenci ve Personel 4 Kap/Öğün Yemek” ihalesine ilişkin olarak Ziyafet Toplu Yemek San. Tic. A.Ş.nin 25.08.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 26.08.2021 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 06.09.2021 tarih ve 40745 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 06.09.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2021/1467 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

2) Teknik Şartname’nin 29’uncu maddesinde “Personele belirli aralıklarla firma tarafından hizmet içi eğitim verilecektir. İdare tarafından verilecek bir personel eğitime gözlemci olarak katılabilecektir. Verilecek hizmet içi eğitim halkla ilişkiler ve ihale konusu işle ilgili mesleki eğitim üzerine olacaktır.” düzenlemesi ile anılan Şartname’nin 30’uncu maddesinde “Yüklenici firma gıda zehirlenmelerine karşı koruyucu önlem almak, uygulamak ve personelin eğitimini vermekle yükümlüdür.” düzenlemesinin yer aldığı, bu durumda Kamu İhale Genel Tebliği’nin 78.31’inci maddesi doğrultusunda tüm eğitimlerin yapılacağı saatlerin belirlenmesi ve mesai saatleri dışında yapılacak eğitimlerin fazla çalışmaya yol açması nedeniyle fazla çalışma giderinin teklif fiyata dahil olacağının ve çalışma saatleri dışında işçinin kaç saat eğitim alacağının belirtilmesi gerektiği, hizmetin ifasında çalışan personelin çalışma saatinin tamamını idarede geçirecek olması ve verilecek eğitimin hizmetin aksamasına neden olmaması zorunluluğu gereği verilecek eğitimlerin zorunlu olarak mesai saatleri dışında yapılacağı, ayrıca Kamu İhale Genel Tebliği’nin 83.1’inci maddesinde belirtildiği üzere yaklaşık maliyet hesabının yanlış olmaması için fazla çalışma yapılacak saatlerin açıkça belirtilmesi gerektiği,

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 78’inci maddesinde “…78.31. Personele çalışma saatleri dışında ihale konusu işle ilgili eğitim verilmesi, işçiler açısından 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 66 ncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendine göre fazla çalışmaya yol açacağından, fazla çalışma giderinin teklif fiyata dahil olacağının ve çalışma saatleri dışında işçinin kaç saat eğitim alacağının idari şartnamede belirtilmesi gerekmektedir.” açıklaması,

Teknik Şartname’nin “Personelle ilgili hükümler” başlıklı maddesinde “…Madde 29: Personele belirli aralıklarla firma tarafından hizmet içi eğitim verilecektir. İdare tarafından verilecek bir personel eğitime gözlemci olarak katılabilecektir. Verilecek hizmet içi eğitim halkla ilişkiler ve ihale konusu işle ilgili mesleki eğitim üzerine olacaktır.

Madde 30: Yüklenici firma gıda zehirlenmelerine karşı koruyucu önlem almak, uygulamak ve personelin eğitimini vermekle yükümlüdür.” düzenlemesi yer almaktadır.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 78’inci maddesinde personele çalışma saatleri dışında ihale konusu işle ilgili eğitim verilmesi, işçiler açısından fazla çalışmaya yol açacağından, fazla çalışma giderinin teklif fiyata dahil olacağının ve çalışma saatleri dışında işçinin kaç saat eğitim alacağının idari şartnamede belirtilmesi gerektiği açıklamasına yer verildiği, idarece hazırlanan Teknik Şartname’nin 29 ve 30’uncu maddelerinde personele verilecek eğitimlere ilişkin hususlara yer verildiği fakat mesai saatleri sonrasında yapılacağına dair bir düzenleme bulunmadığı, ayrıca ihale konusu işin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olmadığı, dolayısıyla idare tarafından personele verilecek eğitimlerin fazla çalışmaya yol açmayacak şekilde yaptırılmasının hedeflendiği anlaşılmıştır.

Ayrıca, idare tarafından başvuru sahibinin şikayet başvurusuna verilen cevap yazısında “Söz konusu ihaleye ilişkin düzenlenen şartnameler ve sözleşme tasarısında çalışan personellerin çalışma saatlerinin tamamım idarede geçireceğine dair hüküm bulunmaması, yüklenici firmanın eğitim vereceği saatleri kendisinin planlamasının gerekliliği, Teknik Şartnamenin 29. maddesinde verilecek eğitimlerin çalışma saatleri dışında yapılacağına dair hüküm bulunmaması ile Kamu İhale Genel Tebliğinin 78.31 maddesinde eğitimlerin çalışma saatleri dışında yapılmasının zorunluluğu olduğuna dair hüküm bulunmadığı sadece yapılması durumunda mesai ücreti ödenmesi gerektiğine dair hüküm bulunduğu tespit edildiğinden… şikayet reddedilmiştir.” ifadelerine yer verildiği görülmüştür.

Tüm bu hususlar birlikte dikkate alındığında personele ilişkin verilecek olan söz konusu eğitimlerin yüklenici firma tarafından belirlenecek zamanda ve fazla çalışmaya yol açmayacak şekilde yapılacağı anlaşılmış olduğundan başvuru sahibinin anılan iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Check Also

İhalelere Katılmaktan Yasaklı Olup Olmadığı Teyit Edilmelidir.

İhaleye Katılan Vekil ve Temsilcilerinin İhalelere Katılmaktan Yasaklı Olup Olmadığı Teyit Edilmelidir

Karar No              : 2022/UH.II-1703 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2022/1073847 İhale Kayıt Numaralı “14 Güzergah Personel Taşıma …

Call Now ButtonBize ulaşın