xxxx
Home / İhale Danışmanı Ankara / Şartnameye Uygunluk Değerlendirmesinin Demonstrasyon Üzerinden Yapılması Ve Ürünlerin Belirtilen Kriterlere Uygunluğunun Tespitinde İdarenin Takdir Yetkisi Bulunması

Şartnameye Uygunluk Değerlendirmesinin Demonstrasyon Üzerinden Yapılması Ve Ürünlerin Belirtilen Kriterlere Uygunluğunun Tespitinde İdarenin Takdir Yetkisi Bulunması

Karar No              : 2021/UH.I-1772

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2021/192061 İhale Kayıt Numaralı “36 Aylık SBYS (Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi), YBBYS (Yoğun Bakım Bilgi Yönetim Sistemi) ve ADSM ve ADSH HBYS (Hastane Bilgi Yönetim Sistemi)  Hizmet Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Mersin İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 18.05.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “36 Aylık SBYS (Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi), YBBYS (Yoğun Bakım Bilgi Yönetim Sistemi) ve ADSM ve ADSH HBYS (Hastane Bilgi Yönetim Sistemi)  Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Arsoft Yazılım Güv. Sis. Tel. İnş. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 13.08.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 16.08.2021 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 25.08.2021 tarih ve 38881 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 25.08.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2021/1388 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

1) İhalenin “Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS)” olan 1’nci kısmı uhdesinde bırakılan isteklinin teklif ettiği ürünün Teknik Şartname’nin 37.112 ve 37.30’uncu maddelerinde istenilen özellikleri karşılamasının imkânsız olduğu teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 16.9’uncu maddesinde “Katalog, kılavuz, çizim, fotoğraf vb. belgeler ve/veya numune istenen ihalelerde, tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında bu belgelerden ve/veya numune üzerinden teknik şartnameye uygunluk değerlendirmesi yapılır. Tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında anılan belgeler ve/veya numune üzerinden teknik değerlendirme yapılmasının öngörülmemesi halinde ise bu durumun ihale dokümanında belirtilmesi koşuluyla istenen belgelerin ve/veya numunenin sadece teklif ekinde sunulup sunulmadığına bakılır.” açıklaması yer almaktadır.

Teknik Şartname’nin “Demonstrasyon ve İçeriği” başlıklı 4’üncü maddesinde “…4.6. İsteklinin yapacağı yeterlilik demo’su sonunda ihale komisyonundan yeterlik alması zorunludur. Demo, ihale komisyonunca yapılan belge değerlendirmesi sonucu teklifi geçerli sayılan en düşük/avantajlı teklifi veren firmadan başlanacak şekilde yapılacaktır. Demo sonucuna göre yeterli görülen 1. ve 2. en avantajlı olarak belirlenen istekliler tespit edildiğinde diğer isteklilerden demo yapılması istenmeyebilecektir.” düzenlemesine,

Aynı Şartname’nin “Merkezi İhtiyaç Bilgi Yönetim Sistemi” başlıklı 37’nci maddesinde “…37.30. Ödeme Emri Belgesi ve Muhasebe İşlem Fişi sistem üzerinden TDMS’ye yüklenebilmeli ve çıktısı alınabilmelidir. …

37.112. MKYS, EKAP vb. web servisler ile entegre çalışabilmelidir. …” düzenlemesine yer verilmiştir.

İhale komisyonu kararından ihalenin “Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS)” olan 1’inci kısmının Akgün Bilgisayar Program ve Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. üzerinde bırakıldığı, diğer tekliflerin ise çeşitli gerekçeler ile değerlendirme dışı bırakıldığı görülmüştür.

Anılan isteklinin teklif ettiği ürüne ilişkin Demonstrasyon Raporu’nda “… 28.06.2021 tarihinde Akgün Bilgisayar Program ve Hizmetleri San. Tic. A.Ş. firmasına demonstrasyon davet yazısı gönderilmiş ve 12.07.2021 tarihi saat 09:00’da müdürlüğümüz toplantı salonunda ihale komisyonu ve firma yetkilileri tarafından demonstrasyon işlemi gerçekleştirilmiştir. İhalenin tüm kısımları için yapılan değerlendirme sonucunda demonstrasyon işlemlerinin 3. aşamasında her hangi bir eksiklik tespit edilmemiş ve demonstrasyon içeriği uygun görülmüştür.” ifadelerine yer verildiği görülmüştür.

Yapılan incelemede, ihalenin “Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS)” olan 1’nci kısmı için Teknik Şartname’ye uygunluk değerlendirmesinin demonstrasyon üzerinden yapılacağı, anılan isteklinin demonstrasyon işleminin ihale komisyonu üyelerince gerçekleştirildiği, istekliler tarafından teklif edilen ürünlerin belirtilen kriterlere uygunluğunun, demonstrasyon yapılmak suretiyle tespiti konusundaki takdir yetkisinin ve ihale konusu işte kullanılacak ürünlerin istenilen kriterlere uygun olup olmadığı yönündeki kararlara ilişkin nihai sorumluluğun idareye ait olduğu, idarece yapılan demonstrasyon değerlendirmesi sonucunda ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif edilen ürünün uygun bulunduğu anlaşılmış olup, başvuru sahibinin birinci iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Check Also

İhalelere Katılmaktan Yasaklı Olup Olmadığı Teyit Edilmelidir.

İhaleye Katılan Vekil ve Temsilcilerinin İhalelere Katılmaktan Yasaklı Olup Olmadığı Teyit Edilmelidir

Karar No              : 2022/UH.II-1703 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2022/1073847 İhale Kayıt Numaralı “14 Güzergah Personel Taşıma …

Call Now ButtonBize ulaşın