Basın duyuruları
xxxx
Home / E-İHALE / İhale Dokümanında Yer Verilen Düzenlemelerdeki Farklılıkların İstekliler Nezdinde De Tereddüde Yol Açması İhalenin İptali Sebebidir

İhale Dokümanında Yer Verilen Düzenlemelerdeki Farklılıkların İstekliler Nezdinde De Tereddüde Yol Açması İhalenin İptali Sebebidir

Karar No              : 2021/UM.II-1779

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2021/422853 İhale Kayıt Numaralı “Yayıncılık Malzemeleri Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Çorum Belediye Başkanlığı tarafından 06.08.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Yayıncılık Malzemeleri Alımı” ihalesine ilişkin olarak Renis Dış Ticaret Limited Şirketi’nin 18.08.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 20.08.2021 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 31.08.2021 tarih ve 39579 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 28.08.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2021/1414 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, iki kısımdan oluşan ihalede, “Yeterlik bilgileri tablosunda yer alan diğer belgeler kısmında istenen teklif edilen tüm cihaz ve malzemelere ait marka ve model listesi sunulmamıştır.” gerekçesi ile kendi tekliflerinin ve diğer üç isteklinin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı ve geçerli teklif kalmadığı gerekçesi ile ihalenin iptal edildiği; idareye şikayet başvurusunda, Ekap üzerinden sunulan yeterlik bilgileri tablosunda, talep edilen listenin “Diğer Belgeler” kısmında beyan edildiği, İdari Şartname’de teklif edilen 23 farklı ürüne ait marka ve model bilgilerinin anılan tabloda ayrı ayrı belirtilmesi gerektiğine yönelik bir ifadeye yer verilmediği, buna ilişkin satırın da bulunmadığı, söz konusu düzenlemede marka model listesi talep edildiğinden beyan edilen diğer belgeler gibi marka model listesi şeklinde beyanda bulunulduğu, idarenin talebi halinde bu listenin zaten sunulacağı, bu listede tüm ürünlere ait marka model bilgisinin bulunduğu, bu nedenle tekliflerinin değerlendirmeye alınması gerektiği hususlarının izah edildiği; elektronik teklif alınmak suretiyle gerçekleştirilen ihalede, isteklilerin beyanına dayalı olarak oluşturulan marka model listesinin yeterlik bilgileri tablosunda beyan edildikten sonra, idarenin talebi halinde sunulması gerektiği, tekliflerinin İhale İlanı’nın 4.3.2 ve İdari Şartname’nin 7.5.4’üncü maddelerine uygun olduğu iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

Başvuru sahibinin idareye şikayet dilekçesinde, ihalenin adını “Yayıncılık malzemeleri alımı” olarak belirttiği, 2 kısımdan oluşan ihalede kısım ayrımı yapmadığı; şikayet dilekçesinin içeriğinde, “2. kısımda avantajlı firma durumunda iken ihalenizden….gerekçesi ile teklifimiz geçersiz olarak değerlendirilmiştir.” denildiği, bu ifadenin firmanın teklifinin 2. kısımda en düşük teklif olduğunu belirtmek amacına yönelik olduğu, zira 1. kısımda en düşük teklif olunmadığı, ancak her iki kısımda aynı gerekçe ile değerlendirme dışı bırakıldığı ve dilekçe içeriğinde ihalenin sadece ikinci kısmına şikayet başvurusu yapıldığına ilişkin açıklık bulunmadığı; idarenin şikayete verdiği cevapta da herhangi bir kısım ayrımı yapılmadığı; diğer taraftan itirazen şikayet dilekçesinde de herhangi bir kısım belirtilmeyerek tüm ihaleye ilişkin iddiada bulunulduğu, ön inceleme tutanağında da kısım ayrımı yapılmadığı anlaşıldığından itirazen şikayet incelemesi ihalenin iki kısmına ilişkin olarak yapılmıştır.

Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin “e-tekliflerin açılması” başlıklı 23’üncü maddesinde,  (1) E-teklifler, aynı günün mesai saatleri içerisinde istekliler ve hazır bulunanlar önünde ihale komisyonu tarafından EKAP üzerinde açılır. e-anahtarının bozuk olması veya e-teklifin virüs içermesi gibi nedenlerle EKAP tarafından açılamayan e-teklifler tespit edilerek açılamama gerekçeleri belirtilmek suretiyle EKAP üzerinden Ek-1’de yer alan “Açılamayan e-tekliflere İlişkin İhale Komisyonu Tutanağı” düzenlenir. İhale komisyonunca ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğu hazır bulunanlara duyurulur. İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. 21 inci maddenin ikinci fıkrası uyarınca alınan geçici teminat mektuplarının değerlendirilmesi, geçici teminat tutarının teklif bedelinin yüzde üçünü karşılayıp karşılamadığının ve geçici teminat mektubu geçerlilik süresinin EKAP tarafından kontrol edilmesi suretiyle yapılır. EKAP üzerinden Ek-1’de yer alan “e-teklif Açma ve Belge Kontrol Tutanağı” düzenlenir. İstekliler ile teklif fiyatları ve yaklaşık maliyet açıklanır ve EKAP üzerinden Ek-1’de yer alan “İsteklilerce Teklif Edilen Fiyatlara İlişkin Tutanak” hazırlanır. Hazırlanan bu tutanaklar durum izleme ekranında ihaleye katılan istekliler tarafından görülebilir ve EKAP üzerinde kayda alınır. Bu tutanakların çıktısı ihale komisyonu üyeleri tarafından imzalanır. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilemez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere ilk oturum kapatılır.” hükmü,

Anılan Yönetmelik’in “e-tekliflerin değerlendirilmesi” balıklı 24’üncü maddesinde,  “(1) e-tekliflerin açılması ve ilk oturumun kapatılmasından sonra, ihale komisyonu belirleyeceği bir tarih ve saatte toplanır ve EKAP üzerinde tekliflerin değerlendirmesine başlanır. Teklif değerlendirme işlemleri birden fazla oturumda yapılabilir. Ancak bu durumda her oturum kapatılmadan önce bilgiler EKAP’a kaydedilir.

(2) Teklif değerlendirmesinde öncelikle ilk oturumda 23 üncü madde uyarınca e-teklifinin açılamadığı veya belgelerinin eksik olduğu ya da geçici teminatının uygun olmadığı tespit edilenlerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve buna ilişkin kayıt yapılır.

(3) İhale dokümanında belirtilen katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri ile ilgili değerlendirme, e-teklif kapsamında yüklü olan belgelerin ve EKAP üzerinden ilgili kurum ve kuruluşların sistemlerinden sorgulama suretiyle elde edilen bilgilerin değerlendirilmesi suretiyle yapılır.

(4) Yeterlik kriterlerinin istekliler tarafından karşılanıp karşılanmadığına ilişkin değerlendirme ihale dokümanında yer alan hükümler çerçevesinde yapılır. Yeterlik kriterlerini karşılamayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve bu husus gerekçesi de açıkça belirtilmek suretiyle EKAP’a kaydedilir.

(5) EKAP üzerinden sorgulanmasının mümkün olmaması nedeniyle bilgisayarda taratılarak sunulması gereken belgeler ve eklerinden herhangi birinin e-teklif kapsamında sunulmamış olması halinde, bu eksik belgeler ve ekleri idarelerce tamamlatılamaz ve bu isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır. Ancak, bilgisayarda taratılarak e-teklif kapsamında sunulan belgelerde, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, bilgi eksikliği bulunması halinde idare tarafından bilgilerin tamamlanması istenir. Bu çerçevede, bilgi eksikliklerinin tamamlanması için iki iş gününden az olmamak üzere makul bir tamamlama süresi verilir. Bu süre içerisinde istekli tarafından eksik bilgilere ilişkin belgeler idareye sunulur. Belirlenen sürede eksik bilgileri tamamlamayanların teklifleri dördüncü fıkrada belirtildiği şekilde değerlendirme dışı bırakılır.

(6) Teklif değerlendirme işlemleri sonrasında, EKAP üzerinden Ek-1’de yer alan “Uygun Olmayan Belgelerin Uygun Sayılmama Gerekçelerine İlişkin Tutanak” hazırlanır ve bir çıktısı alınarak ihale komisyonu üyeleri tarafından imzalanır.” hükmü yer almaktadır.

İhale İlanı’nın 4.3.2’nci maddesinde, “İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartname’nin 7’nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

İstekliler, teklif edilen tüm cihaz ve malzemelere ait marka model listesini yeterlik bilgileri tablosunda sunacaktır.” düzenlemesi bulunmaktadır.

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde, “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

7.5.4. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği bu şartnamenin 7 nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

İstekliler, teklif edilen tüm cihaz ve malzemelere ait marka model listesini yeterlik bilgileri tablosunda sunacaktır.

7.5.5. Bu Şartnamenin 7’nci maddesinde sayılan belgeler dışındaki belgeler tekliflerin değerlendirilmesinde yeterlik kriteri olarak dikkate alınmaz.” düzenlemeleri,

Anılan Şartname’nin “Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 31’inci maddesinde, “31.1. İlk oturumun kapatılmasından sonra, ihale komisyonu belirleyeceği bir tarih ve saatte toplanır ve EKAP üzerinde tekliflerin değerlendirilmesine başlanır. Teklif değerlendirme işlemleri birden fazla oturumda yapılabilir. Her oturum kapatılmadan önce bilgiler EKAP’a kaydedilir ve düzenlenen tutanakların bir çıktısı alınarak ihale komisyonu üyeleri tarafından imzalanır.

31.2. Teklif değerlendirmesinde öncelikle ilk oturumda 30 uncu madde uyarınca e-teklifinin açılamadığı veya teklif mektubu ile geçici teminatının uygun olmadığı tespit edilen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.

31.3. İhale dokümanında belirtilen geçici teminat mektubu, katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ve istenilmişse teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalara ilişkin değerlendirme, istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgelerden; EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilebilenler için, sorgulama sonucunda elde edilen bilgiler; belirtilen yöntemle temin veya teyit edilemeyenler için ise beyan edilen bilgiler esas alınarak yapılır. Yeterlik sertifikası üzerinden yeterlik tespiti yapılan ihalelerde ise, ihale dokümanında belirtilen katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin değerlendirme, yeterlik sertifikası kapsamındaki geçerlik süresi dolan belgeler dahil yeterlik sertifikası üzerindeki bilgiler; yeterlik sertifikası üzerinden değerlendirme yapılamayan her belge veya kriter için ise yeterlik bilgileri tablosunda istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgeler esas alınarak yapılır.

31.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

31.5. Bu madde boş bırakılmıştır.

31.6. Bu madde boş bırakılmıştır.

31.7. Bu madde boş bırakılmıştır.

31.8. Yapılan değerlendirme sonucunda, ihalede öngörülen şartları sağlamadığı anlaşılan veya yeterlik sertifikasının geçerlik süresi ihale tarihinden önce dolan teklifler değerlendirme dışı bırakılarak EKAP üzerinden “Uygun Olmayan e-Teklif Kontrol Tutanağı” düzenlenir ve değerlendirme dışı bırakma işleminin gerekçeleri belirtilir.” düzenlemesi, 

İdari Şartname’nin “İhalenin karara bağlanması” başlıklı 36’ncı maddesinde, “36.1. Geçerli tekliflerden ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif olması öngörülen tekliflerin sahiplerine, beyan ettikleri bilgi ve belgelerden, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilemeyenler ile yeterlik sertifikası üzerinden değerlendirme yapılamayan veya yeterlik sertifikası kapsamındaki geçerlik süresi dolan belgelere ilişkin tevsik edici belgeleri ekleri ile birlikte, belgelerin sunuluş şekline uygun olarak sunmaları, ayrıca ihale dokümanında öngörülmesi halinde numune/demonstrasyon işlemlerine ilişkin ürün örneklerini vermeleri/kurulumlarını yapmaları için makul bir süre verilir. Aşırı düşük teklif sorgulamasının yapılacağı ihalelerde ise teklif fiyatı sınır değerin altında olan tüm isteklilerden; aşırı düşük teklif açıklamaları ile birlikte yeterlik bilgileri tablosunda beyan ettikleri bilgi ve belgelerden, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayanlar ve yeterlik sertifikası üzerinden değerlendirme yapılamayan veya yeterlik sertifikası kapsamındaki geçerlik süresi dolan belgelere ilişkin tevsik edici belgeler ile bunların eklerini sunmaları, ayrıca, ihale dokümanında öngörülmesi halinde numune/demonstrasyon işlemlerine ilişkin ürün örneklerini vermeleri/kurulumlarını yapmaları istenir. Yeterlik sertifikası kapsamındaki geçerlik süresi dolan belgeler yenileri ile veya ihalede istenen şartları sağladığını gösteren başka belgelerle tevsik edilirler.

36.2. İstekliler tarafından beyan edilen bilgiler ile sorgulama sonucu edinilen ya da bu bilgileri tevsik etmek amacıyla sunulan belgelerde yer alan bilgiler arasında farklılık bulunması durumunda; ihalede öngörülen şartların sağlanması kaydıyla tekliflerin geçerliliği etkilenmez ancak ihalede öngörülen şartların sağlanamadığının anlaşılması durumunda, bu isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır. Ancak ihale tarihinden sonra yeterlik sertifikası kapsamındaki belgelere ilişkin şartların değişmesi halinde, isteklinin buna ilişkin belgeleri derhal sunması zorunlu olup, bu durumda ihalede öngörülen şartların sağlanmadığının anlaşılması halinde teklif değerlendirme dışı bırakılır.

36.3. Aşırı düşük teklif açıklaması sunmayan veya açıklamaları yeterli görülmeyen isteklilerin teklifleri reddedilir. Yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgi ve belgeleri doğrulayan belgeleri sunmayan istekliler ile numune/demonstrasyon işlemlerine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmeyen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Sunduğu belgeler ile katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin şartları sağlayamayan istekliler ve numune ve/veya demonstrasyon değerlendirmesi başarısız sonuçlanan isteklilerin ise teklifleri değerlendirme dışı bırakılır. Bu işleme ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve belirlenecek ise ikinci teklif sahibi tespit edilene kadar devam edilir.

36.4. Değerlendirme dışı bırakılan teklifler için EKAP üzerinden Uygun Olmayan e-Teklif Kontrol Tutanağı düzenlenerek uygun görülmeme gerekçeleri belirtilir.

36.5. Yapılan değerlendirme sonucunda ihale komisyonu tarafından ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren istekli üzerinde bırakılır.

36.6. İhale komisyonu, yapacağı değerlendirme sonucunda gerekçeli bir karar alarak ihale yetkilisinin onayına sunar.” düzenlemesi,

Teknik Şartname’nin “Genel Hususlar” başlıklı 7’nci maddesinde,

“7.1. Ürünlerin garanti süresi kendi şartnamesinde belirtilmemişse en az 2 yıl olmalıdır.

7.2. Teklif edilen tüm cihaz ve malzemeler Türkiye dağıtıcı, üretici, satıcı firma garantisinde olmalıdır.

7.3. İstekliler, teklif edilen tüm cihaz ve malzemelere ait marka model listesini yeterlik bilgileri tablosunda sunacaktır.” düzenlemesi bulunmaktadır.

İncelenen yayıncılık malzemeleri alımı ihalesi, birinci kısımda 19 kalem yayıncılık malzemesi ve ikinci kısımda 4 kalem cihaz ve sarf malzemesi olmak üzere toplam 23 kalem mal alımını içermekte olup elektronik teklif alınmak suretiyle gerçekleştirilmiştir. İhaleye ait Yeterlik Bilgileri Tablosu Sunulan ve Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı Yayıncılık Malzemeleri Alımı İdari Şartnamesi’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’inci maddesinde, isteklilerin ihaleye katılabilmek için madde metninde sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ait bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerektiğinin düzenlendiği; 7.5.4’üncü maddede, “İstekliler, teklif edilen tüm cihaz ve malzemelere ait marka model listesini yeterlik bilgileri tablosunda sunacaktır.” düzenlemesinin yapıldığı; ihale dokümanı kapsamında bulunan KİK015.5B/EKAP-M numaralı yeterlik bilgileri tablosu standart formunda yer alan “İhaleye katılmak için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı sütunda İdari Şartname’nin 7’nci maddesinde isteklilerce beyan edilmesi gerektiği düzenlenen belgelerin isimlerine yer verildiği ve anılan tabloda açıklamalar sütununda da söz konusu belgelerin İdari Şartname’nin hangi maddesine ilişkin olduğunun belirtildiği; ancak iddia konusu edilen 7.5.4’üncü maddede beyan edilmesi istenen “teklif edilen tüm cihaz ve malzemelere ait marka model listesi”ne ilişkin satırın bulunmadığı; yine yeterlik bilgileri tablosunda yer alan “diğer açıklamalar” satırının da boş olduğu tespit edilmiştir.

Başvuru sahibi istekli Renis Dış Ticaret Limited Şirketi tarafından İdari Şartname’nin 7.5.4’üncü maddesinde düzenlenen marka ve model listesine ilişkin olarak yeterlik bilgileri tablosunun “Diğer belgeler” satırında, “Belge adı ve açıklaması: Marka Model Listesi, ibraz edilecektir.” denildiği bir alt satırda  “Diğer belgelere ilişkin açıklamalar: Avantajlı firma olmamız durumunda marka ve model listesi ve yetkili belgesinin sunulacağını taahhüt ederiz.” denildiği anlaşılmıştır.

İhale komisyonu kararında, başvuru sahibi isteklinin teklifinin,  “Yeterlik Bilgileri Tablosunda yer alan  diğer belgeler kısmında istenen teklif edilen tüm cihaz ve malzemelere ait marka model listesi sunulmamıştır.” gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

İncelenen ihalede 1 Tek Video Elektronik Limited Şirketi’nin ve Prova Bil. Tek. Müh. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin sunduğu yeterlik bilgileri tablosunda “marka ve model listesi” beyanına hiç yer vermediği ve Akratek Elektronik San. İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti.nin ise her biri ürünün marka ve modeli için yeterlik bilgileri tablosunda ayrı satırlar ilave ettiği, bu suretle isteklilerin farklı şekilde hareket ettiği anlaşılmıştır.

Elektronik teklif alınmak suretiyle gerçekleştirilen ihalede, idarece yeterlik bilgileri tablosunun, anılan Yönetmelik’te yer alan düzenlemeler esas alınarak, teklifle birlikte sunulması istenen katılım belgeleri ve yeterlik kriterlerine ilişkin gerekli bilgilerin açık ve anlaşılır bir şekilde beyan edilmesini temin edecek şekilde, her belge ve kriter için ayrı satır açılmak suretiyle hazırlanması gerektiği, yeterlik bilgileri tablosuna ilişkin standart formda yer alan ancak ihaleye katılım için gerekli olmayan belge ve kriterlerin tablodan çıkartılabileceği gibi söz konusu tabloda yer almayan ancak ihaleye katılım için gerekli olan belge ve kriterlerin de tabloya eklenebileceği anlaşılmıştır.

Bu kapsamda, İdari Şartname’nin 7.5.4’üncü maddesinde düzenlenen “marka ve model lisesinin” teklif ile birlikte sunulmasının yeterlik kriteri olarak belirlendiği, bununla birlikte ihale dokümanının bir parçası olan İdari Şartname’de yeterlik kriteri olarak belirlenen anılan belge için yine dokümanın bir parçası olan yeterlik bilgileri tablosunda bilgi ve belgeye yer verilmediği ve ayrı bir satır açılmadığı, ihale dokümanının bir bütün olarak değerlendirildiğinde bu durumun bahse konu belgenin somut olayda ihaleye katılabilmek için istenen bir yeterlik kriteri olup olmadığı konusunda çelişkiye neden olduğu anlaşılmıştır.

Dolayısıyla ihale dokümanında yer verilen düzenlemelerdeki farklılıkların istekliler nezdinde de tereddüde yol açtığı, bu itibarla 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 5’inci maddesi uyarınca, idarelerin anılan Kanun’a göre yapacakları ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumlu olduğu da göz önünde bulundurulduğunda, ihale dokümanındaki çelişkili hususların, mevcut durumda rekabet ve eşit muamele ilkeleri açısından mevzuata aykırılık oluşturduğu anlaşılmış olup ihalenin iptal edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin iptali gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (a) bendi gereğince ihalenin iptaline,

Oyçokluğu ile karar verildi.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

Kullanılacak Sarf Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

Call Now ButtonBize ulaşın