xxxx
Home / İhale Danışmanı Ankara / İhale Dokümanında Araçlarda Belli Bir Modelin Belirtilmesi Yasaklanmış Olup Model Yılı Ve Özelliklerinin Belirlenmesinde Mevzuata Aykırılık Bulunmamaktadır

İhale Dokümanında Araçlarda Belli Bir Modelin Belirtilmesi Yasaklanmış Olup Model Yılı Ve Özelliklerinin Belirlenmesinde Mevzuata Aykırılık Bulunmamaktadır

Karar No              : 2021/UH.I-1724

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2021/405669 İhale Kayıt Numaralı “Belediyemiz Birimlerinin İhtiyaçlarının Karşılanması Amacıyla 24 Ay Süreyle Araç Kiralanması Hizmet Alımı İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından 16.08.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Belediyemiz Birimlerinin İhtiyaçlarının Karşılanması Amacıyla 24 Ay Süreyle Araç Kiralanması Hizmet Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Mehmet Emin Ektirici’nin 09.08.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 13.08.2021 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 20.08.2021 tarih ve 37945 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 19.08.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2021/1363 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

3) Teknik Şartname’de ihale konusu iş kapsamında kullanılacak araçlara ilişkin model belirlemesi yapıldığı

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

3.Başvuru sahibinin 3’üncü iddiasına ilişkin olarak:

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Şartnameler” başlıklı 12’nci maddesinde “İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin her türlü özelliğini belirten idari ve teknik şartnamelerin idarelerce hazırlanması esastır. Ancak, mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin özelliği nedeniyle idarelerce hazırlanmasının mümkün olmadığının ihale yetkilisi tarafından onaylanması kaydıyla, teknik şartnameler bu Kanun hükümlerine göre hazırlattırılabilir. İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır. Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilmeyecektir. Ancak, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde “veya dengi” ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir.” hükmü,

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Teknik şartname” başlıklı 16’ncı maddesinde “(1) İşin teknik ayrıntılarını ve şartlarını gösteren bir teknik şartname hazırlanarak ihale dokümanına dahil edilir. Teknik şartnamelerde belirlenecek teknik kriterlerin, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olması, rekabeti engelleyici hususlar içermemesi ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlaması zorunludur. Bu şartnamelerde yerli isteklilerin katılımını engelleyici düzenlemelere yer verilemez.

2) Teknik şartnamede, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamede teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün

belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilemez.

Ancak, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde “veya dengi” ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir.” hükmü,

Teknik Şartname’nin “Araçlarda Aranan Şartlar” başlıklı 4’üncü maddesinde “4.1. 1 Grup Binek Araçlar;

Bu gruptaki ( 4+1 ) kişilik binek araçlar; 2016 model ve üzeri, ABS, klimalı ve 1240-1600 cc motor kapasiteli olacaktır.

4.2. 2. Grup Binek Araçlar;

Bu gruptaki ( 4+1 ) kişilik binek araçlar; 2018 model ve üzeri, 1350-1600 cc motor kapasiteli, en az 90 ps gücünde, otomatik vites, klimalı ve araçlar sedan olacak, araçlarda ABS ve Park Sensörü olacaktır. Ayrıca bu araçlar kablosuz telefon ile görüşmeye imkân verecektir. Araçların tamamı kauçuk paspaslı ve cam filmli olacaktır.

4.3. 3. Grup Binek Araçlar;

Bu gruptaki araçlar ( 8+1 ) kişilik, 2017 model ve üzeri, en az 110 ps gücünde,  ABS’li ve klimalı olacaktır.

4.4. 4. Grup Kapalı Kasa Kamyonetler – Kısa (Panelvan) ;

Bu gruptaki araçlar  ( 4+1 ) kişilik; 2017 model ve üzeri, 1240-1600 cc motor kapasiteli, en az 90 ps gücünde, sürgülü kapılı, camlı, ABS, klimalı olacaktır.

4.5. 5. Grup Kapalı Kasa Kamyonetler – Uzun (Panelvan) ;

Bu gruptaki araçlar  ( 2+1 ) veya ( 5+1 ) kişilik; 2016 model ve üzeri, 1950-2500 cc motor kapasiteli, en az 95 ps gücünde, sürgülü kapılı, camlı, ABS ve klimalı olacaktır.

4.6. 6.Çift Kabin Kamyonet Araçlar – Pickup;

2014/7039 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararına uygun kiralanacak olan Arazi Hizmetlerinde Kullanılacak Pick-up’lar; 2014 model ve üzeri İdarenin isteği doğrultusunda Çift kabinli olacaktır.

4.7. 7. Grup Açık Kasa Kamyonet Tek Kabin Araçlar ;

2014/7039 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararına uygun kiralanacak olan Açık Kasa Kamyonetler, (2+1) kişilik, 1900-2500 cc motor kapasiteli, yük taşımada kullanılacak tek kabinli 2014 model ve üzeri olacaktır. İdare isterse, yüklenici aracın kasasını uygun tente ile kapatacaktır.

4.8. 8. Grup Açık Kasa Kamyonet Çift Kabin Araçlar;

2014/7039 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararına uygun kiralanacak olan Açık Kasa Kamyonetler, (6+1) kişilik, 1900-2500 cc motor kapasiteli, yük taşımada kullanılacak çift kabinli 2015 model ve üzeri olacaktır. İdare isterse, yüklenici aracın kasasını uygun Tente ile kapatacaktır.

Araçların kiralanması Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usulleri düzenleyen Bakanlar Kurulu Kararına göre yapılacaktır. “Hizmet alımı suretiyle yabancı menşeli binek ve station-wagon cinsi taşıt edinilmesini Kanunun 10 uncu maddesinin beşinci fıkrasında öngörülen makam ve hizmetler ile sınırlı olacaktır.” denmektedir. Buna göre 1. ve 2. Gruptaki araçlar en az %50 yerli muhteva oranına sahip olacaktır.  Tüm araçlar daha önce toplu taşımada kullanılmış veya fabrika çıkışından sonra revize edilmiş bir proje ile donatılmış olmayacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

İlgili Teknik Şartname düzenlemelerinden, ihale konusu iş kapsamında temin edilecek 1’inci Grup Binek Araçların asgari 2016 model, 2’inci Grup Binek Araçların asgari 2018 model, 3’üncü Grup Binek Araçların asgari 2017 model, 4’üncü Grup Kapalı Kasa Kamyonetlerin asgari 2017 model, 5’inci Grup Kapalı Kasa Kamyonetlerin asgari 2016 model, Çift Kabin Kamyonet Araçların asgari 2014 model, 7’inci Grup Açık Kasa Kamyonet Tek Kabin Araçların asgari 2014 model, 8’inci Grup Açık Kasa Kamyonet Çift Kabin Araçların asgari 2015 model olma şartının arandığı görülmüştür.

İhale konusu işte çalıştırılacak araçlar için idarece düzenlenen Teknik Şartname’nin ilgili maddesinde temin edilecek taşıtlar için yapılan düzenleme ile söz konusu araçlarla ilgili olarak  aracın türüne göre “2014 model ve üzeri”, “2015 model ve üzeri”, “2016 model ve üzeri”, “2017 model ve üzeri”, “2018 model ve üzeri”  ifadelerine yer verilerek isteklilerin asgari yılı ve belirtilen teknik özellikleri karşılamak şartıyla  modeli içerebilecek şekilde diledikleri modele ilişkin araç temin edebilme imkanı bulunmaktadır.

Kamu İhale Kanunu’nun yukarıya aktarılan “Şartnameler” başlıklı 12’nci maddesindeki hüküm ile belli bir modelin belirtilmesi yasaklanmış olup ihale dokümanındaki mevcut düzenleme ile araçlar için belli bir model değil, bir model yılı ve çeşitli özellikler belirlenmiştir. Buna göre ihale dokümanında yapılan mevcut düzenlemenin bu haliyle herhangi bir modele dönük düzenlenmediği ve mevzuata aykırı olmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin bu konudaki iddiası yerinde bulunmamıştır.

Check Also

İhalelere Katılmaktan Yasaklı Olup Olmadığı Teyit Edilmelidir.

İhaleye Katılan Vekil ve Temsilcilerinin İhalelere Katılmaktan Yasaklı Olup Olmadığı Teyit Edilmelidir

Karar No              : 2022/UH.II-1703 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2022/1073847 İhale Kayıt Numaralı “14 Güzergah Personel Taşıma …

Call Now ButtonBize ulaşın