Basın duyuruları
xxxx
Home / İhale Danışmanı Ankara / Sözleşme Tasarısında Teklif Fiyata Dahil Giderlerin Belirtilmediği Ve Tekliflerin Hazırlanmasında Belirsizliğe Neden Olduğu İddiası

Sözleşme Tasarısında Teklif Fiyata Dahil Giderlerin Belirtilmediği Ve Tekliflerin Hazırlanmasında Belirsizliğe Neden Olduğu İddiası

Karar No              : 2021/UH.I-1742

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2021/403427 İhale Kayıt Numaralı “Sürücüsüz Araç ve İş Makinesi Kiralama Hizmeti Alımı İşi (36 Aylık)” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

İstanbul Ağaç ve Pey. Eği. Hiz. Hay. Bah. İşl. San. Tic. A.Ş tarafından 11.08.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Sürücüsüz Araç ve İş Makinesi Kiralama Hizmeti Alımı İşi (36 Aylık)” ihalesine ilişkin olarak Elpa Tem. Sos. Hiz. Bil. İnsan Kay. Sağ. Hiz. İnş. Tar. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 05.08.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 12.08.2021 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 18.08.2021 tarih ve 37473 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 18.08.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2021/1351 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

1) İdari Şartname’nin 25.3.1’inci maddesinde “Teknik Şartnamede Yükleniciye ait olduğu belirtilen tüm giderler teklif fiyatına dahildir” ifadesine yer verildiği, Hizmet Alımı ihaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin ekinde yer alan Tip Sözleşmelerin 12 nolu dipnotunda, sözleşme metninin 7’nci maddesinin nasıl doldurulması gerektiğinin belirtildiği, ancak ihaleye ait Sözleşme Tasarısı’nın 7.1’inci maddesinde anılan dipnot düzenlemeleri göz önünde bulundurulmayarak teklif fiyata dahil giderlerin tamamının belirtilmediği, bu hususun ise tekliflerin hazırlanmasında belirsizliğe neden olduğu,

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İdari şartname” başlıklı 14’üncü maddesinde “(1) İdare, uygulayacağı ihale usulüne ilişkin bu Yönetmelik ekinde yer alan tip idari şartnameyi esas alarak idari şartnamesini hazırlar. Tip idari şartnamede boş bırakılan veya dipnota alınan hususlar, işin özelliğine göre 4734 sayılı Kanun, 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine aykırı olmayacak şekilde düzenlenir.

(2) İdare, tip idari şartnamede düzenlenmeyen, ancak işin özelliğine göre düzenlenmesine gerek duyulan hususları, 4734 ve 4735 sayılı Kanunlar ile diğer mevzuat hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla, maddeler halinde düzenleyerek “Diğer Hususlar” bölümüne ekleyebilir.” hükmü,

“Sözleşme tasarısı” başlıklı 17’nci maddesinde “(1) İdare, sözleşme tasarısını bu Yönetmeliğin ekinde yer alan tip sözleşmeyi esas alarak hazırlar.

(2) Tip sözleşmede boş bırakılan veya dipnota alınan hususlar, işin özelliğine ve sözleşme türüne (götürü bedel/birim fiyat) göre 4734 ve 4735 sayılı Kanunlar ile diğer mevzuat hükümlerine aykırı olmayacak şekilde düzenlenir.” hükmü,

Hizmet Alımlarına Ait Tip Sözleşme’nin “Sözleşme bedeline dâhil olan giderler” başlıklı 7’nci maddesine ilişkin 12 nolu dipnotunda “Ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderlerinden hangisinin sözleşme bedeline dâhil olacağı burada belirtilecek ve ayrıca idari şartnamede teklif fiyata dahil olduğu belirtilen diğer giderler buraya yazılacaktır.” açıklaması,

İdari Şartname’nin “ İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu hizmetin;

a) Adı: Sürücüsüz Araç ve İş Makinesi Kiralama Hizmeti Alımı İşi (36 Aylık)

b) Miktarı ve türü: 36 Ay Süreli 41 Kalem (898 Adet Araç ve İş Makinesi ile 898 Adet Araç Takip Cihazı)

Araçların Cins ve Miktarları Aşağıdaki Ek Düzenlemeler Tablosunda Belirtilmiştir.

Araçların Cins ve Miktarları Teknik şartnamede belirtilmiştir.

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

c) Yapılacağı yer: İstanbul Geneli ve Yurt içinde Diğer İllerde Kullanılabilecektir.

ç) Bu bent boş bırakılmıştır.” düzenlemesi,

 “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “25.1. Sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince ödenecek ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderleri teklif fiyata dahildir.

25.2. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1. Teknik Şartnamede Yükleniciye ait olduğu belirtilen tüm giderler teklif fiyatına dahildir.” düzenlemesi,

Sözleşme Tasarısı’nın “Sözleşme bedeline dahil olan giderler” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. Taahhüdün (ilave işler nedeniyle meydana gelebilecek artışlar dahil) yerine getirilmesine ilişkin

Araçların periyodik muayene ve bakım, her türlü arıza bakım onarım, parça değişimi, kaza, kayıp ve çalıntı giderleri ile araçlarda bulundurulması gerekli resmi belgelerin temini, her türlü Mecburî Malî Mes’ûliyet ve Kasko sigortalarının bulunmaması ve vergilerinin ödenmemiş veya eksik ödenmiş olması nedeniyle kesilebilecek trafik cezaları, sigorta şirketinin karşılamadığı hasar bedelleri, OGS – HGS vb. cihazlar ve bu cihazların tamir ve bakımı, teknik şartnamede yer alan her türlü giderler sözleşme bedeline dahildir. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi, sözleşme bedeline dahil olmayıp İdare tarafından Yükleniciye ödenecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

İhaleye ilişkin doküman düzenlemelerinde, teklif bedeline dâhil giderlerin İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde düzenlendiği,  Sözleşme Tasarısı’nın “Sözleşme bedeline dahil olan giderler” başlıklı 7’nci maddesinde de taahhüdün (ilave işler nedeniyle meydana gelebilecek artışlar dahil) yerine getirilmesine ilişkin araçların periyodik muayene ve bakım, her türlü arıza bakım onarım, parça değişimi, kaza, kayıp ve çalıntı giderleri ile araçlarda bulundurulması gerekli resmi belgelerin temini, her türlü mecburi mali mesuliyet ve kasko sigortalarının bulunmaması ve vergilerinin ödenmemiş veya eksik ödenmiş olması nedeniyle kesilebilecek trafik cezaları, sigorta şirketinin karşılamadığı hasar bedelleri, OGS – HGS vb. cihazlar ve bu cihazların tamir ve bakımı ile İdari Şartname’nin 25.3.1. maddesinde düzenlenen yükleniciye ait olduğu belirtilen tüm giderlerin teklif bedeline dahil olduğunun düzenlendiği tespit edilmiştir.

Sözleşme Tasarısı’nın “Sözleşme bedeline dahil olan giderler” başlıklı 7’nci maddesinde ihale konusu iş kapsamında yükleniciye ait olan giderlere ayrı ayrı yer verildiği,(ör: muayene ve bakım, her türlü arıza bakım onarım…) sayılan giderler dışında ayrıca Teknik Şartname’de yer alan her türlü giderin de sözleşme bedeline dahil olduğunun düzenlendiği görüldüğünden başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

Kullanılacak Sarf Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

Call Now ButtonBize ulaşın