Basın duyuruları
xxxx
Home / Aşırı düşük teklif açıklama / Aşırı Düşük Teklif Açıklaması Ekinde Sunulan İş Kalemine Ait Ek-0.6 Satış Tutarı Tespit Tutanağında Birim Fiyatının Bulunmaması Mevzuata Aykırıdır

Aşırı Düşük Teklif Açıklaması Ekinde Sunulan İş Kalemine Ait Ek-0.6 Satış Tutarı Tespit Tutanağında Birim Fiyatının Bulunmaması Mevzuata Aykırıdır

Karar No              : 2021/MK-367

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/399697 İhale Kayıt Numaralı “15 Temmuz Demokrasi Meydanı Meydan Düzenlemesi Ve Yer Altı Otoparkı Yapımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Elazığ Belediye Başkanlığı Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından yapılan 2020/399697 ihale kayıt numaralı “15 Temmuz Demokrasi Meydanı Meydan Düzenlemesi ve Yer Altı Otoparkı Yapımı” ihalesine ilişkin olarak, Çetin İnşaat Tekstil Turizm Üretim San. ve Tic. A.Ş. itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 04.11.2020 tarihli ve 2020/UY.I-1782 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir.

Davacı Evrensel Yol İnş. A.Ş. – Özsal İnş. Taah. ve Nak. San. Tic. A.Ş. İş Ortaklığı tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, Ankara 3. İdare Mahkemesinin 13.01.2021 tarih ve E:2020/2226, K:2021/28 sayılı kararında  “…Dava konusu işlemin gerekçesinde; Özel-Yap-Pey-14 “Satış Ünitesi (3×1,5m)” poz numaralı iş kalemine ait sunulan Ek-O,6 Satış Tutarı Tespit Tutanağında birim fiyatın bulunmadığı bu nedenle de Ek-O,6 Satış Tutarı Tespit Tutanağının kamu ihale mevzuatına uygun olmadığı sonucuna varıldığı, ancak şikayet eden şirketin yukarıda yer verilen iddiaları içerisinde Özel-Yap-Pey-14 “Satış Ünitesi (3×1,5m)” poz numaralı iş kalemine ait sunulan Ek-O,6 Satış Tutarı Tespit Tutanağında birim fiyatın bulunmadığı bu nedenle de kamu ihale mevzuatına uygun olmadığı iddiasında bulunulmadığından ve davalı idarenin bu yönden bir inceleme yapma yetkisi bulunmadığından, Kanun hükmü ile tanınan yetkinin dışına çıkılması suretiyle tesis edilen dava konusu işlemde hukuka ve mevzuata uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.…” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Anılan kararın uygulanması amacıyla alınan 03.02.2021 tarih ve 2021/MK-46 sayılı Kurul kararı ile “1- Kamu İhale Kurulunun 04.11.2020 tarihli ve 2020/UY.I-1782 sayılı kararının 2’nci iddiasında “Özel-Yap-Pey-14 “Satış Ünitesi (3×1,5m)” poz numaralı iş kalemine ait sunulan  Ek-O.6 Satış Tutarı Tespit Tutanağı”na ilişkin değerlendirmelerin  iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,” karar verilmiştir.

Anılan İdare Mahkemesi kararı üzerine yapılan temyiz incelemesi sonucunda Danıştay  Onüçüncü Dairesinin 20.05.2021 tarih ve E:2021/645, K.2021/1789 sayılı kararında  “…Kurul kararında, davacı şirketin itirazen şikâyet başvurusunda ileri sürdüğü hususların tamamının değerlendirilerek özetlendiği, müdahil şirketin itirazen şikâyet dilekçesinin 2 numaralı başlık altındaki iddialarının (c) paragrafında “isteklinin açıklama ekinde yer verdiği fiyat analizleri, proforma faturaları, işçilik hesaplamaları, ve ekte sunduğu diğer belgeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine ve Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45. maddesinde belirtilen şartlara uygun olmadığı…” iddiasının yer aldığı, bu iddianın davacının sunma zorunluluğu olmamasına rağmen dosyaya sunduğu ve dosya kapsamında mevcut olan satış tutarı tespit tutanağına da (Ek-0.6) yönelik olduğu ve bu anlamda bu hususun başvuru sahibinin iddiaları kapsamında bulunduğu açıktır.

Bu durumda, işlem tarihinde davacı tarafından sunma zorunluluğu bulunmamasına rağmen aşırı düşük teklif açıklaması ekinde davacı tarafından sunulan Özel-Yap-Pey-14 “Satış Ünitesi (3×1,5m)” poz numaralı iş kalemine ait Ek-0.6 satış tutarı tespit tutanağında birim fiyatının bulunmamasının mevzuata uygun olmadığı, bu hususun inceleme yetkisi kapsamında Kurulca tespit edilerek düzeltici işlem belirlenmesinde hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Bu itibarla, dava konusu işlemin iptali yönündeki İdare Mahkemesi kararında hukukî isabet bulunmamaktadır…” gerekçesiyle Mahkeme kararının bozulmasına, davanın reddine karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1- Kamu İhale Kurulunun 03.02.2021 tarih ve 2021/MK-46 sayılı kararının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, Kamu İhale Kurulunun 04.11.2020 tarihli ve 2020/UY.I-1782 sayılı kararının 2’nci iddiasında “Özel-Yap-Pey-14 “Satış Ünitesi (3×1,5m)” poz numaralı iş kalemine ait sunulan  Ek-O.6 Satış Tutarı Tespit Tutanağı”na ilişkin değerlendirmelerin  hukuki geçerliliğini koruduğuna,

   Oybirliği ile karar verildi.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

Kullanılacak Sarf Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

Call Now ButtonBize ulaşın