Basın duyuruları
xxxx
Home / İhale Danışmanı / Geçici Teminat Mektubunda “Her Ne Suretle Olursa Olsun, İdarece Alınan Teminatların Haczedilemeyeceği Ve Üzerine İhtiyati Tedbir Konulamayacağına” Dair İbarenin Yer Almaması, İhale Sonucu Açısından Teklifin Esasını Değiştirecek Nitelikte Olmayan Bir Bilgi Eksikliğidir

Geçici Teminat Mektubunda “Her Ne Suretle Olursa Olsun, İdarece Alınan Teminatların Haczedilemeyeceği Ve Üzerine İhtiyati Tedbir Konulamayacağına” Dair İbarenin Yer Almaması, İhale Sonucu Açısından Teklifin Esasını Değiştirecek Nitelikte Olmayan Bir Bilgi Eksikliğidir

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/547569 İhale Kayıt Numaralı “Keban Hes İşletme Müdürlüğü İhtiyacı 71 Kişi İle 36 Ay Süreli Genel Hizmet Ve Temizlik Hizmet” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Elektrik Üretim A.Ş Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Malzeme Yönetimi Daire Başkanlığı İç Satın Alma Müdürlüğü tarafından yapılan 2020/547569 ihale kayıt numaralı “Keban HES İşletme Müdürlüğü İhtiyacı 71 Kişi İle 36 Ay Süreli Genel Hizmet ve Temizlik Hizmeti” ihalesine ilişkin olarak, Akbel Hizmet Tem. İnş. Taah. Otom. Tur. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.-A.T.K. Özel Sağ. Hiz. Oto. Org. Tem. Hiz. İnş. Turizm Taah. Teks. Gıda Yemekçilik Elektrik Elektronik Taş. ve San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 03.02.2021 tarihli ve 2021/UH.I-306 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

Davacı Akbel Hizmet Tem. İnş. Taah. Otom. Tur. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.-A.T.K. Özel Sağ. Hiz. Oto. Org. Tem.Hiz. İnş. Turizm Taah. Teks. Gıda Yemekçilik Elektrik Elektronik Taş. ve San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, Ankara 16. İdare Mahkemesinin 10.03.2021 tarih ve E:2021/245, K:2021/541 sayılı kararı ile davanın reddine karar verilmiş, davacı tarafından anılan Mahkeme kararının temyizi üzerine verilen Danıştay Onüçüncü Dairesinin 24.05.2021 tarih ve E:2021/1422, K:2021/1847 sayılı kararı ile “… 4734 sayılı Kanunun 34. maddesinde var olan ve tüm idareleri bağlayan “her ne suretle olursa olsun, idarece alınan teminatların haczedilemeyeceği ve üzerine ihtiyati tedbir konulamayacağına” dair kuralın geçici teminat mektubu standart formuna 30/09/2020 tarih ve 31260 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan değişiklik ile eklendiği, söz konusu değişikliğin yürürlük tarihinin ise 20/10/2020 olduğu, söz konusu değişikliğin mevzuatta zaten var olan bir hususa açıklık getirdiği, bu itibarla, davacı iş ortaklığı tarafından sunulan Denizbank A.Ş. Gaziantep Şubesi tarafından düzenlenen 23/11/2020 tarihli geçici teminat mektubunda söz konusu ibarenin yer almamasının, ihale sonucu açısından teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bir bilgi eksikliği olduğu ve davacının teklifinin değerlendirme dışı bırakılması için yeterli bir sebep olmadığı anlaşıldığından, ihaleyi yapan idarece bu eksikliğin tamamlatılması yoluna gidilmesi gerekirken davacı şirketin teklifinin doğrudan değerlendirme dışı bırakılmasında ve bu hususa ilişkin yapılan itirazen şikâyet başvurusunun reddedilmesinde hukuka uygunluk görülmemiştir.

Bu itibarla, davanın reddi yönündeki İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle;

1. Davacının temyiz isteminin kabulüne;

2. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesi uyarınca Ankara 16. İdare Mahkemesi’nin 10/03/2021 tarih ve E:2021/245, K:2021/541 sayılı kararının bozulmasına,

3. Dava konusu işlemin iptaline…” karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1- Kamu İhale Kurulunun 03.02.2021 tarihli ve 2021/UH.I-306 sayılı kararının iptaline,

2- 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

   Oybirliği ile karar verildi.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

Kullanılacak Sarf Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

Call Now ButtonBize ulaşın