xxxx
Home / İhale Danışmanı / Aşırı Düşük Teklif Açıklamasında İhale Tarihinden Önceki Son 12 Ay İçinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde Geçerli Olan Fiyatlara Dair Yazının İhale Tarihinden Sonraya Ait Olmasının Değerlendirme Dışı Bırakılma Sebebi Olmadığı

Aşırı Düşük Teklif Açıklamasında İhale Tarihinden Önceki Son 12 Ay İçinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde Geçerli Olan Fiyatlara Dair Yazının İhale Tarihinden Sonraya Ait Olmasının Değerlendirme Dışı Bırakılma Sebebi Olmadığı

Aşırı Düşük Teklif Açıklamasında İhale Tarihinden Önceki Son 12 Ay İçinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde Geçerli Olan Fiyatlara Dair Yazının İhale Tarihinden Sonraya Ait Olmasının Değerlendirme Dışı Bırakılma Sebebi Olmadığı

Karar No              : 2020/MK-139

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2019/528581 İhale Kayıt Numaralı “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Lefkoşa Mevlevihane’Sinde Sabah Yemeği (Çorba) Ve Yanında Roll Ekmek Dağıtımı İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan 2019/528581 ihale kayıt numaralı “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Lefkoşa Mevlevihane’sinde Sabah Yemeği (Çorba) ve Yanında Roll Ekmek Dağıtımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Özdemir Park Restoran Yemekçilik Gıda Temizlik Tekstil Turizm İnşaat Nakliye Akaryakıt Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 12.02.2020 tarihli ve 2020/UH.I-325 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir.

Özdemir Park Restoran Yemekçilik Gıda Temizlik Tekstil Turizm İnşaat Nakliye Akaryakıt Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. tarafından anılan Kurul kararının iptali istemiyle açılan davada, Ankara 5. İdare Mahkemesinin 06.04.2020 tarihli E:2020/518, K:2020/647 sayılı kararında “…ihale dokümanında başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan eklerinden herhangi birinin, aday veya isteklilerce sunulmaması halinde, bu eksik belgelerin ve eklerinin idarelerce tamamlatılmaması esas olmakla birlikte, sunulan belgelerde ihale sonucu açısından teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliklerinin bulunması halinde bu eksikliklerin idarelerce tamamlatılması gerektiği açıktır.

Bu durumda, davacı şirketin ortağı Hatice Kübra Özdemir’e ait T.C. kimlik numarasının sunulan Ticaret Sicil Gazetesinde yer almamasının, ihale sonucu açısından teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bir bilgi eksikliği olduğu sonucuna varılmakla bu eksikliğin tamamlatılması yoluna gidilmesi gerekirken davacı şirketin teklifinin doğrudan değerlendirme dışı bırakılmasına yönelik dava konusu Kamu İhale Kurulu kararında hukuka uyarlık bulunmamaktadır.” şeklindeki gerekçe ile dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Ankara 5. İdare Mahkemesinin 06.04.2020 tarihli E:2020/518, K:2020/647 sayılı kararın uygulanmasını teminen Kurulca 13.05.2020 tarih ve 2020/MK-101 sayılı karar ile,

“1- Kamu İhale Kurulunun 12.02.2020 tarihli ve 2020/UH.I-325 sayılı kararının B bölümünde Özdemir Park Restoran Yemekçilik Gıda Temizlik Tekstil Turizm İnşaat Nakliye Akaryakıt Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.ye yönelik değerlendirmelerin iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, başvuru sahibi Özdemir Park Restoran Yemekçilik Gıda Temizlik Tekstil Turizm İnşaat Nakliye Akaryakıt Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.nin ortağı Hatice Kübra Özdemir’e ait T.C. kimlik numarasının bilgi eksikliği kapsamında idarece tamamlatılması yönünde 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir.

Öte yandan, anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle, Sivas Anadolu Kurumsal Yemek Hiz. San ve Tic. Ltd. Şti. tarafından açılan davada, Ankara 10. İdare Mahkemesinin 29.04.2020 tarihli E: 2020/707, K:2020/739 sayılı kararı ile, “…Uyuşmazlıkta, davacı şirketin ortağı Duygu Dağlar ve Elif Dağlar’a ait T.C. kimlik numarasının sunulan Ticaret Sicil Gazetesinde yer almamasının, ihale sonucu açısından teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bir bilgi eksikliği olduğu sonucuna varılmakla bu eksikliğin tamamlatılması yoluna gidilmesi gerekirken davacı şirketin teklifinin doğrudan değerlendirme dışı bırakılmasına yönelik dava konusu Kamu İhale Kurulu kararında hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

sınır değer tespiti ve aşırı düşük teklifin değerlendirilmesi konusunda ise; uyuşmazlık konusu ihale 15/11/2019 tarihinde gerçekleştirilmiş, davacı tarafından çorba yapımında kullanılacak malzemelere ilişkin birim fiyatların tevsiki için sunulan belge ihale tarihinden sonra düzenlenmişse de, davacının sunduğu Türkiye Cumhuriyeti KKTC Ticaret Baş müşaviri tarafından düzenlenen 24.10.2019-14.11.2019 tarihleri arasında gerçekleşen ortalama birim fiyat listesini içeren 27.11.2019 tarihli belge, KKTC Sebze ve Meyve Toptancılar Birliği tarafından düzenlenen 24.10.2019-14.11.2019 tarihleri arasında gerçekleşen ortalama birim fiyat listesini içeren 25.11.2019 tarihli belge, Kıbrıs Türk Sanayi Odası tarafından düzenlenen 24.10.2019-14.11.2019 tarihleri arasında gerçekleşen ortalama birim fiyat listesini içeren KKTC Ticaret Dairesi Müdürlüğü’nün belgenin sanayi odası tarafından düzenlendiği şerhini içeren 25.11.2019 belgede yer alan birim fiyatlar kullanılarak açıklaması yoluna gidildiği, yazı ekindeki fiyat listesinin altında “24.10.2019-14.11.2019 arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki geçerli fiyatlardır” notunun bulunduğu, dolayısıyla ihale tarihinden önceki son 12 ay içinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde geçerli olan fiyatları belirttiği, öte yandan bu yazının, davacıdan aşırı düşük teklif açıklaması istenildiği için sunulduğu ve bu yönüyle ihale tarihinden önceki bir tarihte alınmasının zaten mümkün olmadığı dikkate alındığında, davacı şirketin teklifinin doğrudan değerlendirme dışı bırakılmasına yönelik dava konusu Kamu İhale Kurulu kararında da hukuka uyarlık bulunmamaktadır.“  şeklindeki gerekçe ile dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1- Kamu İhale Kurulunun 12.02.2020 tarihli ve 2020/UH.I-325 sayılı kararının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, Sivas Anadolu Kurumsal Yemek Hiz. San ve Tic. Ltd. Şti.’nin ortağı Duygu Dağlar ve Elif Dağlar’a ait T.C. kimlik numaralarının bilgi eksikliği kapsamında idarece tamamlatılması yönünde 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

Check Also

İdarece Düzeltme İlanı Yapılmaksızın Zeyilname Yapılmak Suretiyle değiştirilmesi

İhale Sürecine Etki Eden Esaslı Unsurun İdarece Düzeltme İlanı Yapılmaksızın Zeyilname ile Değiştirilmesi Mevzuata Aykırıdır

Karar No              : 2022/UH.II-1605 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2022/952006 İhale Kayıt Numaralı “Malzemeli Yemek Pişirme Servis …

Call Now ButtonBize ulaşın