Basın duyuruları
xxxx
Home / İhale Danışmanı / Başvurusunun Ehliyet Yönünden Reddedilmesi – İdare Mahkemesi Kararı

Başvurusunun Ehliyet Yönünden Reddedilmesi – İdare Mahkemesi Kararı

Başvurusunun Ehliyet Yönünden Reddedilmesi – İdare Mahkemesi Kararı

Karar No              : 2020/MK-137

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2019/344195 İhale Kayıt Numaralı “Müdürlüğümüze Bağlı Sağlık Tesislerinin İhtiyacı Olan 36 Aylık Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (Sbys) Hizmet Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Mardin İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan 2019/344195 ihale kayıt numaralı “Müdürlüğümüze Bağlı Sağlık Tesislerinin İhtiyacı Olan 36 Aylık Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Panates Bilişim ve Teknoloji Sanayi Ticaret Ltd. Şti. itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 21.04.2020 tarihli ve 2020/UH.IV-768 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun ehliyet yönünden reddi” gerektiği belirtilerek “Başvurunun reddine” karar verilmiştir.

Panates Bilişim ve Teknoloji Sanayi Ticaret Ltd. Şti. tarafından anılan Kurul kararının iptali istemiyle açılan davada, Ankara 14. İdare Mahkemesinin 11.06.2020 tarihli ve E:2020/894, K:2020/1098 sayılı kararında “…Dosyanın incelenmesinden, davacının anılan iddiası yönünden “Yapılan incelemede 29.01.2020 tarih ve 2020/UH.I-239 sayılı Kamu İhale Kurulu kararı ile “ilk demonstrasyon sonucu eksiklikleri tespit edilen isteklilerin yeniden demonstrasyona tabi tutulmalarının anılan Teknik Şartname maddelerine uygun olmadığı değerlendirildiğinden…” gerekçesiyle başvuru sahibi Panates Bilişim ve Tekn. San. Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır. Dolayısıyla başvuru sahibinin yukarıda yer verilen iddiaları incelense dahi, ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif veya ekonomik açıdan en avantajlı 2’nci teklif sahibi olma ihtimalinin bulunmadığı, ayrıca ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının başvuru sahibi istekli lehine bir hak doğurmayacağı, diğer bir ifade ile başvuru sahibinin bu aşamada korunması gereken bir hakkının veya zarara uğramasının ya da zarara uğraması ihtimalinin söz konusu olmadığı anlaşıldığından başvuru ehliyetini haiz olmadığı anlaşılmıştır.” belirtilerek başvurunun ehliyet yönünden reddedildiği anlaşılmaktadır.

Bu durumda, dava konusu ihaleye teklif sunarak istekli olan davacının ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia ederek ihalelere yönelik başvuru yollarını kullanma hakkının bulunduğu açık olduğundan, davacının başvurusunun ehliyet yönünden reddedilmesinde hukuka uygunluk bulunmamaktadır.” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1- Kamu İhale Kurulunun 21.04.2020 tarihli ve 2020/UH.IV-768 sayılı kararının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, başvuru sahibinin iddialarının esasının incelenmesine geçilmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

İdarenin Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması Mevzuata Uygundur

İdarenin İhale Öncesi Tahmini Olarak Belirlediği Öğün Miktarının Değişmesi Olasılığına Karşı İşin İfası Sırasında Öğün Sayısının İstekliye Bildirilmesi Ve Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması

İdarenin İhale Öncesi Tahmini Olarak Belirlediği Öğün Miktarının Değişmesi Olasılığına Karşı İşin İfası Sırasında Öğün Sayısının İstekliye Bildirilmesi Ve Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması

Call Now ButtonBize ulaşın