Basın duyuruları
xxxx
Home / İhale Danışmanı / Aşırı Düşük Teklif Açıklamasının İdare Tarafından Eksik İncelenmiş Olması

Aşırı Düşük Teklif Açıklamasının İdare Tarafından Eksik İncelenmiş Olması

Aşırı Düşük Teklif Açıklamasının İdare Tarafından Eksik İncelenmiş Olması

Karar No              : 2019/MK-360

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2016/326463 İhale Kayıt Numaralı “Mudanya-(Bursa- Gemlik) Ayr Yolu Km: 2+740-24+136 Arası Toprak İşleri, Sanat Yapıları, Üst Yapı (Bsk) Ve Köprü İşleri İkmal İnşaatı İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Karayolları Genel Müdürlüğü, 14. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan 2016/326463 ihale kayıt numaralı “Mudanya-(Bursa- Gemlik) Ayr Yolu Km: 2+740-24+136 Arası Toprak İşleri, Sanat Yapıları, Üst Yapı (Bsk) ve Köprü İşleri İkmal İnşaatı İşi” ihalesine ilişkin olarak Sintaş Taahhüt Ticaret A.Ş. itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 27.03.2019 tarihli ve 2019/UY.I-410 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

Anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle, Sintaş İnş. Taah. A.Ş. tarafından açılan davada, Ankara 8. İdare Mahkemesi’nin 25.06.2019 tarih ve E:2019/702 K:2019/1329 sayılı kararıyla “davanın reddine” karar vermesi üzerine yapılan temyiz incelemesi sonucunda Danıştay Onüçüncü Dairesinin 10.10.2019 tarih ve 2019/2883, K:2019/3015 sayılı kararında “…

İhalede 59 ihale dokümanı satın alınmış, 42 isteklinin katıldığı ihale B. Ergünler Yol Yapı İnş. San. ve Tic. A.Ş. üzerinde bırakılmıştır.

 İhaleye katılan istekliler tarafından şikâyet ve itirazen şikâyet başvurularında bulunulmuş, gelinen son aşamada 11/02/2019 tarih ve 7 sayılı ihale komisyonu kararı ile B. Ergünler Yol Yapı İnş. San. ve Tic. A.Ş.’ye yaptırılan aşırı düşük teklif açıklaması uygun bulunarak ihale anılan şirket üzerinde bırakılmıştır. Bunun üzerine davacı şirket tarafından ihale üzerinde bırakılan şirketin aşırı düşük teklif açıklamalarının uygun olmadığı yönündeki iddialarla yapılan itirazen şikâyet başvurusunun reddi üzerine bakılan dava açılmıştır.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

 Temyize konu Mahkeme kararının (Mahkemece yapılan numaralandırmaya göre) 1. ve 3. iddialar yönünden itirazen şikâyet başvurusunun reddine dair Kurul kararında hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine ilişkin kısmında hukukî isabetsizlik görülmemiştir.

 Temyize konu Mahkeme kararının 2. ve 4. iddialar yönünden itirazen şikâyet başvurusunun reddine dair Kurul kararında hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine ilişkin kısmına gelince; 2. iddia (“Tİ-KAZI” poz numaralı iş kaleminin alt girdilerinden “03.141 poz numaralı “Paletli delgi makinesi” için ihale üzerinde bırakılan şirket tarafından 742.000,00-TL fiyat öngörüldüğü, ancak anılan girdinin 2016 yılı ve sonrasında yayınlanmış bir rayicinin bulunmadığı, yapılan açıklamanın belgelere dayanmadığı) bakımından yapılan değerlendirmede;

İhaleyi gerçekleştiren idarece aşırı düşük teklif açıklaması istem yazısında isteklilere gönderilen iş kalemlerinden “Tİ-KAZI (Her cins ve klastaki zeminde yarma, yan ariyet kazısı yapılması ve dolgu alanındaki her cins zayıf zemin kazısı yapılması ve kullanılması (taşıma dâhil)” iş kaleminin analiz girdilerinden “03.141 Paletli Delgi Makinesi (112 KW (152 Hp), 2500 rpm) (Ankraj, zemin çivisi, bulon, barbakan deliği delinmesi için) analiz girdisinin açıklanması kapsamında ihale üzerinde bırakılan şirket tarafından kendi malı olan “Furukawa Paletli Kaya Delme Makinesi 183 Hp, 2003 Model, Motor: 6BGI156699” makinesinin sunulduğu, ancak idarece istenilen makine ile şirket tarafından sunulan makinelerin aynı makineler olmadığı, dolayısıyla anılan girdi için yapılan açıklamaların idarece istekliye tebliğ edilen analiz formatında belirtilen makinenin teknik özelliklerine uygun olarak açıklanmadığı, idare tarafından aşırı düşük teklif sorgulamasında isteklilere gönderilen analizlerdeki miktarların değiştirilemeyeceği göz önüne alındığında aşırı düşük teklif sorgulamasının yapılma amacının temelden sarsılacağı, analiz formatında yer alan farklılaştırma kabul edilemeyeceğinden Kurul kararının bu kısmında hukuka uygunluk bulunmadığı; 4. iddia (“GeoGrid-P” poz numaralı iş kalemine ilişkin maliyet bileşenlerinin ayrı ayrı gösterilmesi suretiyle aşırı düşük teklif açıklaması yapılmadığı, iş kalemlerinin birleştirilerek tek bir fiyat teklifi ile açıklanmasının uygun olmadığı, iş kaleminin 5 farklı bileşenden oluştuğu, bunlar için sıralı olarak fiyat teklifi alındığı, makine, malzeme, nakliye ve yakıt giderlerinin fiyat teklifinde gösterilmediği, sunulan fiyat teklifinin standart analiz formuna uygun olmadığı, girdilerin ayrıştırılarak açıklanması gerektiği) bakımından yapılan değerlendirmede,

 İhale üzerinde bırakılan şirket tarafından “GeoGrid (Polyester Örgülü) Temini-İşçiliği (Her Tipte) ve Teşkili (Taşıma Dâhil)” iş kaleminin analiz girdilerinden 5 adet girdi tipi için fiyat teklifi almak suretiyle aşırı düşük teklif açıklamasının yapıldığı, bütün girdiler için fiyat teklifinde ayrı ayrı birim fiyat teklifi verildiği, ancak fiyat teklifine konu olan girdi tiplerinin birim fiyatları için satış tutarı tespit tutanağının ayrı ayrı düzenlenip düzenlenmediğinin anlaşılamadığı görüldüğünden aşırı düşük teklif açıklamasında kullanılan fiyat teklifi kapsamında her bir tip girdi için ayrı ayrı satış tutarı tespit tutanağı düzenlenmesi gerekirken, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından yapılan aşırı düşük teklif açıklamasının Kurul tarafından bu husus yönünden irdelenmeden eksik inceleme sonucu iddianın reddedildiği anlaşıldığından Kurul kararının bu kısmında hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Bu itibarla, temyize konu İdare Mahkemesi kararının 2. ve 4. iddialar yönünden itirazen şikâyet başvurusunun reddine dair Kurul kararında hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine ilişkin kısmında hukukî isabet bulunmamaktadır.

  …” gerekçesiyle temyiz isteminin kısmen reddine ve dava konusu işlemin kısmen iptaline karar verilmiştir. Mahkeme kararında yer alan 2’nci ve 4’üncü iddialar, davaya konu kurul kararında sırasıyla 1/(a) ve 3’üncü iddialara karşılık gelmektedir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1- Kamu İhale Kurulunun 27.03.2019 tarihli ve 2019/UY.I-410 sayılı kararının 1 (a) iddiası ile 3’üncü iddiasının ilgili kısmının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

3- Anılan mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda başvuru sahibinin 3’üncü iddiasının ilgili kısmının esasının yeniden incelenmesi gerekmekle birlikte, söz konusu kısmın yeniden incelenmesi sonucunda karar sonucu değişmeyeceği için, bu kısmın esasının yeniden incelenmesinin gerekli olmadığına,

Oybirliği ile karar verildi.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

Kullanılacak Sarf Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

Call Now ButtonBize ulaşın