Basın duyuruları
xxxx
Home / İhale Danışmanı Ankara / İkmal İnşaatı İhalesi – Değerlendirme Dışı Bırakılma

İkmal İnşaatı İhalesi – Değerlendirme Dışı Bırakılma

İkmal İnşaatı İhalesi – Değerlendirme Dışı Bırakılma

Karar Tarihi         : 08.07.2020

Karar No              : 2020/UY.II-1186

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/167996 İhale Kayıt Numaralı “Karabük İli Eskipazar İlçesi 80 Öğrencilik Pansiyon İkmal İnşaatı Yapım İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Karabük İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 08.05.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Karabük İli Eskipazar İlçesi 80 Öğrencilik Pansiyon İkmal İnşaatı Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Radye Gıda Yapı Malzemeleri Elektrik İnşaat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 01.06.2020 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 05.06.2020 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 10.06.2020 tarih ve 25135 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 10.06.2020 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2020/942 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme sonucunda esas inceleme raporu düzenlenmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihalenin teknik şartnamesinde çeşitli yeterlik belgeleri düzenlendiği ancak bu belgeleri kendilerinin dışındaki diğer isteklilerin sunmadığı, idare tarafından bu tekliflerin değerlendirme dışı bırakılması gerekirken sadece idari şartnamede belirtilen belgeler üzerinden değerlendirme yapıldığının belirtildiği, ayrıca şikayet başvurusuna verilen yanıtta kendilerinin de eksik belge sunduklarının belirtildiği ancak bu belgenin sunulması gerektiğinin açık olmadığı, dolayısıyla idarenin bu değerlendirmesinin dayanaksız olduğu iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kanun’un ihaleye katılımda yeterlik kurallarını düzenleyen 10’uncu maddesinde, ihaleye katılacak isteklilerden, ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak maddede belirtilen bilgi ve belgeler istenebileceği; aynı Kanun’un 24’üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde ise ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgelerin neler olduğunun idari şartnamede gösterileceği hüküm altına alınmıştır. Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin ikinci kısmında da ihaleye katılımda yeterlik değerlendirmesi için kullanılacak belgeler düzenlenmiş bu Yönetmeliğin eki Ek-2’de yer alan Açık İhale Usulü ile İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 7.5.4’üncü maddesinde isteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen belgelerin de mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler kapsamında olduğu düzenlenmiştir.

Yukarıda aktarılan kurallar çerçevesinde ihaleye katılımda yeterliğin Kanun’un 10’uncu maddesindeki kurallar çerçevesinde idari şartnamede düzenleneceği, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin eki Tip İdari Şartnamede yer alan ve yukarıda alıntılanan tip düzenleme gereğince idarelerin teknik şartnamelerde de yeterliğe ilişkin düzenleme yapmalarının mümkün olduğu, buna ilişkin düzenleme yapılması durumunda da isteklilerin bu belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerektiği anlaşılmaktadır.

İncelenen ihale pansiyon binası tamamlama inşaatı olup ihalenin idari şartnamesinde isteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen belgelerin yeterlik ölçütü olduğu düzenlenmiştir. Teknik şartnamenin uyuşmazlık konusu düzenlemeleri incelendiğinde ise Elektronik Güvenlik Sistemi (CCTV) Teknik Şartnamesi’nin 8’inci maddesinde “teklif verecek firmalar teklif edecekleri malzemeler için UL, CE standartları belgelerini teklifleri ile birlikte sunmaları zorunludur”; 9’uncu maddesinde “teklif verecek olan firmalar üretici teklif verdikleri ürünlere ait Üretici ISO 9001-2000 belgelerini ihale dosyasında bulundurmaları zorunludur”; 10’uncu maddesinde “teklif verecek olan firmalar sahip oldukları ISO 9001-2000 ve TSE standartlarına uygunluk belgelerinin ikisinin de noter onaylı örneklerini ihale dosyasına koymaları zorunludur”; ayrıca Kapalı Devre Televizyon Sistemi Teknik Şartnamesi’nin 4’üncü maddesinde “teklif veren firmalar kullanılacak alt yapı ve transmisyon ekipmanlarını ayrıntılı olarak tekliflerinde belirtecek ve projelendirecektir.” Elektronik Güvenlik Sistemi (CCTV) Teknik Şartnamesi’nin 30’uncu maddesinde “Yapılması gereken bakım periyotları teklifte belirtilecektir.” düzenlemeleri bulunduğu görülmüştür.

8/5/2020 tarihinde yapılan ihaleye 22 istekli katılmış, 15 isteklinin teklifi geçerli kabul edilmiş ve ekonomik açıdan en avantajlı teklif ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif tespit edilerek ihale sonuçlandırılmıştır. İdare tarafından geçerli teklif olarak tespit edilen başvuru sahibi tarafından, ihalenin teknik şartnamesinde çeşitli yeterlik belgeleri düzenlendiği ancak bu belgeleri kendilerinin dışındaki diğer isteklilerin sunmadığı, bu tekliflerin değerlendirme dışı bırakılması gerekirken sadece idari şartnamede belirtilen belgeler üzerinden değerlendirme yapıldığı iddiasıyla şikayet başvuru yapılmış ancak bu başvuru, teknik şartname düzenlemelerin tip şartname hükümlerinden alındığı, idari şartnamede yer alan 7.5.4’üncü maddenin ilana yansımadığı, başvuru sahibi dışındaki diğer isteklilerin de bu belgeleri sunmadığı, bu nedenle de ihale komisyonu tarafından değerlendirmenin sadece idari şartnamede yer alan diğer belgeler üzerinden yapıldığı, ayrıca başvuru sahibinin de elektronik güvenlik sistemi ile kapalı devre televizyon şartnamesinde düzenlenen belgeleri sunmadığı gerekçeleriyle reddedilmişir. Bunun üzerine başvuru sahibi aynı iddialarla itirazen şikayet başvurusunda bulunmuş, ayrıca kendi sunmadığı belirtilen belgelere ilişkin düzenlemenin açık olmadığını da belirtmiştir.

İtirazen şikayet başvurusunda yer alan iddialar, idarenin şikayet başvurusuna verdiği yanıtta belirtilen konular ile incelenen ihalenin dokümanı ve ihale sürecinde tesis edilen işlemler bir arada değerlendirildiğinde, ihalenin teknik şartnamesinde isteklilerin yeterlik belgeleri niteliğinde olmak üzere standart belgeleri, kalite yönetim belgeleri ile alt yapı ve transmisyon ekipmanların beyanının yeterlik ölçütü olarak düzenlendiği, idari şartnamenin 7.5.4’üncü maddesindeki kural çerçevesinde bu belgelerin teklifle birlikte sunulması gerektiğinde tereddüt bulunmadığı, ihale tarihi itibariyle ihale dokümanının bir bütün olarak gerek idare gerekse istekliler için bağlayıcılık kazandığı, bu nedenle tarafların ihale dokümanına aykırı işlem tesis edemeyeceği, ihaleye geçerli teklif sunan isteklilerden başvuru sahibi dışındakilerin standart belgeleri, kalite yönetim belgeleri ile alt yapı ve transmisyon ekipmanların beyanlarını teklifleri kapsamında sunmadığı, ayrıca idarenin şikayet başvurusuna verdiği yanıtta belirttiği üzere başvuru sahibinin de alt yapı ve transmisyon ekipmanlarına ilişkin beyanda bulunmadığı, her ne kadar idare tarafından, teknik şartnamede sunulacağı belirtilen belgeler dikkate alınmadan değerlendirme yapıldığı belirtilse de ihale komisyonunun mevcut ihale dokümanı düzenlemesini dikkate almadan teklif değerlendirmesi yapmasına hukuki olanak bulunmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca idarenin şikayet başvurusuna verdiği yanıtta belirttiği, Kapalı Devre Televizyon Sistemi Teknik Şartnamesi’nin 4’üncü maddesi ve Elektronik Güvenlik Sistemi (CCTV) Teknik Şartnamesi’nin 30’uncu maddesindeki düzenlemelerde de tereddüt yaratmayacak biçimde teklif ekinde sunulacak belge düzenlemesi yapıldığından bu belgelerin sunulmaması da teklifi ihale dokümanına aykırı hale getirecektir.

Sonuç olarak, başvuru sahibinin iddiasının yerinde görülmesi çerçevesinde, kendisi dışındaki bütün tekliflerin değerlendirme dışı bırakılması; idarenin şikayet başvurusuna verdiği yanıt çerçevesinde de başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği tespit edilmiştir.

Yukarıda belirtilen mevzuata aykırılıkların düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, tekliflerin değerlendirilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

İdarenin Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması Mevzuata Uygundur

İdarenin İhale Öncesi Tahmini Olarak Belirlediği Öğün Miktarının Değişmesi Olasılığına Karşı İşin İfası Sırasında Öğün Sayısının İstekliye Bildirilmesi Ve Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması

İdarenin İhale Öncesi Tahmini Olarak Belirlediği Öğün Miktarının Değişmesi Olasılığına Karşı İşin İfası Sırasında Öğün Sayısının İstekliye Bildirilmesi Ve Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması

Call Now ButtonBize ulaşın