Basın duyuruları
xxxx
Home / İhale Danışmanı Ankara / Aşırı Düşük Teklif Savunmasında Üçüncü Kişiden Alınan Fiyat Teklifi İle Tevsik

Aşırı Düşük Teklif Savunmasında Üçüncü Kişiden Alınan Fiyat Teklifi İle Tevsik

Aşırı Düşük Teklif Savunmasında Üçüncü Kişiden Alınan Fiyat Teklifi İle Tevsik

Karar No              : 2020/MK-210

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2019/231508 İhale Kayıt Numaralı “Kemalpaşa Ayr- Salihli-Uşak-Devlet Yolu (Km:11+500 – 215+000 Arası ) Muhtelif Kesimlerde Bsk Kaplama Onarımı Ve Takviye Tabakası Yapılması İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan 2019/231508 İhale Kayıt Numaralı “Kemalpaşa Ayr- Salihli-Uşak-Devlet Yolu (Km:11+500 – 215+000 Arası) Muhtelif Kesimlerde Bsk Kaplama Onarımı ve Takviye Tabakası Yapılması İşi” ihalesine ilişkin olarak YG Yol Yapı İnş. San. ve Tic. A.Ş. – Yüngül İnş. San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı tarafından itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuş ve Kurulca alınan 26.12.2019 tarih ve 2019/UY.II-1700 sayılı karar ile; “Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine”  karar verilmiştir.

MAU Yapı İnş. A.Ş – Mehmet Ali Ünal İnş. Taah. Mad. San. ve Tic. A.Ş İş Ortaklığı tarafından anılan Kurul kararının iptali istemiyle açılan davada Ankara 15. İdare Mahkemesi 11.06.2020 tarih ve E:2020/779, K:2020/753 sayılı kararı ile “…Olayda, davalı idarece davacı iş ortaklığı tarafından yapılan aşırı düşük teklif açıklamasının uygun bulunmayan kısmının değerlendirilmesine bakıldığında, asfalt kazıma makinası (400 HP gücünde max 2.05m freze genişliğinde, 0.15 m freze derinliğinde, konveyörlü)” girdisinin fiyatını tevsik etmek üzere üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifi sunduğundan aşırı düşük teklif açıklamasının uygun olmadığı sonucuna varıldığı görülmüşse de uyuşmazlığa konu ihalede, davacı iş ortaklığı tarafından, “asfalt kazıma makinası (400 HP gücünde max 2.05m freze genişliğinde, 0.15 m freze derinliğinde, konveyörlü)”) için öngörülen 700.000,00-TL’nin tevsiki amacıyla Öztaşlar Taahhüt ve Petrol Ürn. San. Ti. A.Ş.den alınan fiyat teklifinin ve EK-O.5 no.lu maliyet tespit tutanağının sunulduğu, söz konusu makinelere ilişkin olarak Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.13. maddesi uyarınca fiyat teklifi ile açıklama yapılabileceği, bu itibarla, davalı idarece is makinelerinin edinim bedellerinin üçüncü kişilerden fiyat teklifi alınarak açıklanamayacağından bahisle davacı iş ortaklığının aşırı düşük teklif açıklamasının uygun bulunmaması tesis edilen dava konusu Kurul kararında hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır.” gerekçesiyle “Dava konusu Kamu İhale Kurulu kararının 1., 7., 8., ve 9. iddialar yönünden davanın reddine, 10. iddia yönünden ise iptaline” karar verilmiştir. Aynı kararda, MAU Yapı İnş. A.Ş.ye ilişkin sunulan Ticaret Sicili Gazetelerinin anılan tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlilerin tamamını göstermemesi ve kendi malı olması istenilen araçlar için yapılan belgelendirmelerin uygun olmadığı gerekçeleriyle anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği hususlarında yapılan inceleme neticesinde ise dava konusu Kurul kararında hukuka aykırılık görülmemiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Kamu İhale Kurulunun 26.12.2019 tarih ve 2019/UY.II-1700 sayılı kararının, Mau Yapı İnş. A.Ş – Mehmet Ali Ünal İnş. Taah. Mad. San. ve Tic. A.Ş İş Ortaklığının aşırı düşük teklif açıklamalarının uygun görülmemesine ilişkin kısmının iptaline,

Oybirliği ile karar verildi.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

Kullanılacak Sarf Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

Call Now ButtonBize ulaşın