Basın duyuruları
xxxx
Home / AŞIRI DÜŞÜK / Aşırı Düşük Tekliflere Açıklama Yazısında Önemli Teklif Bileşenlerinin, Bütün İstekliler İçin Aynı Unsurları İçerecek Şekilde Belirtilmesi Zorunludur

Aşırı Düşük Tekliflere Açıklama Yazısında Önemli Teklif Bileşenlerinin, Bütün İstekliler İçin Aynı Unsurları İçerecek Şekilde Belirtilmesi Zorunludur

Karar No              : 2019/UH.II-493

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2019/24001 İhale Kayıt Numaralı “Silahlı Özel Güvenlik Personeli Hizmet Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. 5. Bölge Müdürlüğü tarafından 21.02.2019 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Silahlı Özel Güvenlik Personeli Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Bakartaş Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti.nin 12.03.2019 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 13.03.2019 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 21.03.2019 tarih ve 12404 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 19.03.2019 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2019/309 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, idarece aşırı düşük teklif açıklaması uygun bulunan Jan-Em Özel Güv. Ltd. Şti., Asya Özel Güv. Ltd. Şti., Yavuz Özel Güv. Ltd. Şti. ve Kent Özel Güv. Ltd. Şti.nin aşırı düşük teklif açıklamalarının uygun olmadığı, söz konusu isteklilerin aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında İdari Şartname’nin 25.3.3’üncü maddesinde istenilen “19 adet telefon 500-750 dakika konuşma ve 3 GB İnternet ” ve “3 GB internet ile 3 adet telefon ve hat, 1000 dakika görüşme ve 10 GB internet” için öngördükleri bedelin BTK tarafından 2019 yılı için yayımlanan telsiz ruhsatname ücreti, telsiz kullanma ücretini, ayrıca 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu  uyarınca ödenmesi gereken yeni tesis özel iletişim vergisini ve aylık ve sabit görüşme ücretinin % 7,5’i kadar özel iletişim vergisi ve yine internet kullanımında aylık kullanım tutarının %7,5’i kadar özel iletişim vergisini karşılamadığı, dolayısıyla nisbi vergiler hariç zorunlu vergiler toplamının 2.655,84 TL olduğu, dolayısıyla bu tutarın altında fiyat teklif eden Jan-Em Özel Güv. Ltd. Şti, Asya Özel Güv. Ltd. Şti. ve Yavuz Özel Güv. Ltd. Şti. firmalarının teklifinin uygun olmadığı, Kent  Özel Güv. Ltd. Şti. firması tarafından ise söz konusu vergilerle ilgili belgelendirme yapılmadığı, fiyat teklifi yoluyla devlete ödenmesi zorunlu olan vergi ve belirlenmiş fiyattan daha düşük fiyat teklif edilmesinin mümkün olmadığı,

Anılan istekliler tarafından sunulan fiyat tekliflerinin ise Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.2.1’inci maddesine uygun olarak alınmadığı, meslek mensubu tarafından yazılması gereken ibareye yer verilmediği, fiyat teklifinin GSM sektöründe faaliyet gösterenlerden alınmadığı, GSM sektöründe faaliyet gösterilmesi için lisans alınmasının zorunlu olduğu, kamu tarafından bu lisansların GSM sektörü için Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom’a verildiği, her türlü abonelik, fiyat belirleme ve faturalandırmanın bu şirketler tarafından yapıldığı, dolayısıyla bu 3 GSM şirketi dışında verilen tekliflerin gerçek dışı olduğu ve o alanda faaliyet göstermeyen kişilerce verildiği, ayrıca bir mal/hizmet için fiyat teklifi verilebilmesi için o işle alakalı olarak bir önceki geçici vergi beyanname döneminde fatura kesilmiş olması gerektiği, ancak GSM sektöründe lisanslama yoluyla verilen münhasır hak sebebiyle bayi, işletmeci vb. kişilerin telefon görüşmesi ve internet kullanımı için fiyat kesmesinin mümkün olmadığı,

Ayrıca GSM sektöründe faaliyet gösteren firmalar tarafından uygulanacak fiyat tarifelerinin BTK’ya bildirilmesinin zorunlu olduğu, teklif kapsamında sunulan fiyat ve tarifelerin BTK’ya bildirilmediği ve ilgili GSM şirketi tarafından da ilan edilmediği, mevcut olmayan tarifeler kullanıldığı, istenen sayıda hatta ilişkin uygun belgelendirme yapılmadığı, ayrıca söz konusu hizmet kapsamında 22 adet cep telefonu istenildiği ancak bu cep telefonları için belgelendirme yapılmadığı, söz konusu telefonların bir edinim bedeli olduğu için bunun da açıklanması gerektiği, teklif açıklamaları uygun bulunan isteklilerin ise bu hususa ilişkin belgelendirme yapmadıkları iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

İhaleye ait İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde  “2.1. İhale konusu hizmetin;

  1. a) Adı: SİLAHLI ÖZEL GÜVENLİK PERSONELİ
  2. b) Miktarı ve türü:

12 AY SÜREYLE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI BULUNAN 20 ADET TRAFO MERKEZİNDE 100 KİŞİLİK SİLAHLI ÖZEL GÜVENLİK PERSONELİ HİZMET ALIMI İŞİ

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

  1. c) Yapılacağı yer: Sakarya, Kocaeli, Bolu, Düzce ve Zonguldak illerinde bulunan Trafo Merkezleri” şeklinde düzenlemeye,

Anılan Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde; “25.1. Sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta, vergi, amortisman, resim ve harç giderleri teklif fiyata dahil edilecektir.

25.2. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

25.3.1.1.Sözleşme kapsamında çalıştırılacak personele brüt asgari ücretin %50 (elli) fazlası ödenecektir. İhale konusu hizmetin haftanın 7 günü 24 saat kesintisiz olarak devam etmesinin gerekliliği nedeni ile vardiyalı çalışan personelin hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde yapacağı çalışmanın ücreti ile gerek bu günlerde gerekse normal mesai günlerinde fazla çalışmayı gerektiren durumlarda yapacakları fazla çalışmanın ücretleri ödenecektir.

25.3.1.2. İşin 12 Aylık süresi içinde ulusal bayram ve genel tatil günleri olarak tespit edilen toplam 1395 gün ücreti ödenecektir.

25.3.1.3. İşin 12 Aylık süresi içinde fazla mesai çalışması olarak tespit edilen toplam 10080 saat ücreti ödenecektir. (Sözleşmenin 12 aylık süresi içerisinde çalışan personellerin yıllık izin, doğum izni, ölüm izni vs. izinlerinde doğacak fazla çalışmalar için öngörülmüştür.)

25.3.1.4. Vardiyalı çalışan personel ara dinlenmesi süresince görev yerlerini terk etmeyecektir. Ancak, her vardiyada sadece bir eleman için ara dinlenme fazla çalışma ücreti ödenecek olup aynı vardiyada birden fazla eleman olması durumunda vardiya elemanlarına yüklenici tarafından belirlenecek zamanlarda münavebeli olarak ara dinlenmesi yaptırılacaktır. Ara dinlenmesi olarak tespit edilen toplam 4095 saat ücreti ödenecektir.

25.3.2. Yemek ve yol giderleri:

25.3.2.1 Yemek bedeli :

Fiili çalışılan her gün için günlük brüt 19,68 TL. (Ondokuzliraaltmışsekizkuruş ) olmak üzere ayda 26 (yirmialtı) gün üzerinden nakdi olarak ödenecek ve bordroda gösterilecektir.

25.3.2.2 Yol bedeli :

Fiili çalışılan her gün için günlük brüt 19,68 TL. (Ondokuzliraaltmışsekizkuruş ) olmak üzere ayda 26 (yirmialtı) gün üzerinden nakdi olarak ödenecek ve bordroda gösterilecektir.

25.3.3. Malzeme giderleri:

25.3.3.1. Yüklenici İdarenin tercihi ve görev alanının coğrafi yapısına göre görev alanlarında kullanılmak üzere, her görev alanı için;

GSM Operatörlerine bağlı 22 Adet cep telefonu (Cep telefonları yazılı görüntülü mesajlaşmaya uyumlu olacaktır) temin edilecektir.

GSM Operatörüne bağlı 22 Adet cep telefonu;

19 Adet cep telefonu ilgili Trafo Merkezlerinde, 3 adet cep telefonu birimlerle iletişim kurulabilmesi için idareye işin başlaması ile birlikte teslim edilecektir. Bu cihazların tüm bakım, onarım ve faturaları yükleniciye ait olacaktır. (Cihazlar iş bitiminde yüklenici firmaya teslim edilecektir.) İdareye tesliminden itibaren en geç beş gün içerisinde idarenin kontrolünde ilgili merkezlere dağıtımı yüklenici tarafından yapılacaktır.

25.3.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde idare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

Kısa vadeli sigorta kolları pirim oranı %2 dir ve teklif edilecek fiyata dahil olacaktır.” şeklinde düzenlemeye yer verildiği,

İhaleye ait Sözleşme Tasarısı’nın “İşin süresi” başlıklı 9’uncu maddesinde “9.1. İşe başlama tarihi 29.03.2019; işi bitirme tarihi 28.03.2020” şeklinde düzenlemeye yer verildiği,

İhaleye ait İdari Şartname’nin “Sınır değer” başlıklı 33’üncü maddesinde “33.1. İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra Kurum tarafından belirlenen yönteme göre sınır değer hesaplar.

33.2. Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir. Bu kapsamda; ihale komisyonu sınır değerin altında kalan teklifleri aşırı düşük teklif olarak tespit eder ve bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere göre teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister…” şeklinde düzenlemeye yer verildiği görülmüştür.

İhaleye ait birim fiyat teklif cetvelinin ise;

şeklinde oluşturulduğu görülmüştür.

İhale komisyonunca tekliflerin alınmasından sonra teklifi sınır değerin (kâr hariç yaklaşık maliyet tutarı) altında kalan Jan-Em Özel Güv. Hizm. Ltd. Şti., Asya Özel Güv. Koruma ve Eğitim Hizm. Ltd. Şti., Yavuz Özel Güv. Ltd. Şti. ve Kent Özel Güv. Ltd. Şti.den teklif bileşenlerine ilişkin olarak aşırı düşük teklif açıklamalarını sunmalarının istenildiği, anılan istekliler tarafından süresi içinde teklif açıklamalarının idareye sunulduğu ve idarece tüm açıklamaların uygun bulunarak ihalenin en düşük teklif sahibi Jan-Em Özel Güv. Hizm. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı anlaşılmıştır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38’inci maddesinde “İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister…” hükmüne,

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer tespiti ve aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde “ …79.2. İhale ilanında ve dokümanında teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden açıklama isteneceği belirtilen hizmet alımı ihalelerinde, aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında aşağıdaki düzenlemelere göre işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

79.2.1. Aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, isteklilerin yapacakları açıklamalara esas olacak önemli teklif bileşenlerinin, bütün istekliler için aynı unsurları içerecek şekilde belirtilmesi zorunludur. Aşırı düşük teklif açıklaması sunulması için isteklilere üç (3) iş gününden az olmamak üzere uygun bir süre verilir…” şeklinde açıklamalara yer verilmiştir.

İdarece teklifi aşırı düşük bulunan isteklilere gönderilen 25.02.2019 tarihli yazılarla teklif bileşenlerinden, “19 adet telefon aylık 500-750 dakika 3 GB İnternet (Cep telefonları yazılı görüntülü mesajlaşmaya uyumlu olacaktır.)” ve “3 adet telefon aylık 1000 dakika 10 GB internet (Cep telefonları yazılı görüntülü mesajlaşmaya uyumlu olacaktır.)” iş kalemlerine ilişkin açıklamalarını belgeleriyle birlikte sunmalarının istenildiği görülmüştür. Söz konusu yazılarda bu iş kalemleri içerisinde açıklanması istenilen maliyet bileşenlerine (örn: telsiz ruhsatname ücreti, telsiz kullanma ücreti, yeni tesis özel iletişim vergisi, %7,5 oranında özel iletişim vergisi, telefon edinim bedeli gibi) ilişkin bir belirleme yapılmadığı anlaşılmıştır.

İhaleye ait İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dahil giderler” başlıklı 25’inci maddesinde belirtilen giderler esas alınarak yapılan hesaplamada (%4 oranındaki sözleşme giderleri ve genel giderler, ulusal bayram ve genel tatil günleri çalışma ücreti, fazla çalışma ücretleri, yemek ve yol gideri dahil) ihalede teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyet tutarının 8.083.370,40 TL olduğu, ihaleye teklif veren tüm isteklilerin teklifinin asgari işçilik maliyetinin üzerinde olduğu anlaşılmıştır.

Aşırı düşük teklif açıklaması sunan Jan-Em Özel Güv. Ltd. Şti., Asya Özel Güv. Ltd. Şti., Yavuz Özel Güv. Ltd. Şti. ve Kent Özel Güv. Ltd. Şti.nin aşırı düşük teklif açıklamaları incelendiğinde; tüm isteklilerin açıklanması istenilen iş kalemlerine ilişkin olarak fiyat teklifleri ile açıklama yaptıkları, ancak her bir isteklinin sunduğu fiyat teklifinde farklı maliyet kalemlerinin açıklandığı, idare “telsiz ruhsatname ücreti, telsiz kullanma ücreti, yeni tesis özel iletişim vergisi, %7,5 oranında özel iletişim vergisi, telefon edinim bedeli” gibi maliyet kalemlerinden hangilerinin açıklanmasını istediğine dair bir belirleme yapmadığından her bir isteklinin maliyet açıklamasının birbirinden farklı olduğu, bazı isteklilerin telefon edinim bedelini ayrıca açıkladığı, bazı isteklilerin mevcut şirket hattı kullandığını beyan ederek telsiz kullanma ve özel iletişim vergisini açıkladığı, bu durumda aşırı düşük teklif açıklaması sunan isteklilerin teklif açıklamalarının eşit şartlarda incelenmesi ve değerlendirilmesinin mümkün olmadığı, bu çerçevede idarece açıklanması istenilen iş kalemlerini oluşturan maliyet bileşenlerinin açık ve net olarak isteklilere bildirilerek aşırı düşük teklif sorgulamasının bu çerçevede yeniden gerçekleştirilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda belirtilen mevzuata aykırılıkların düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, idarece aşırı düşük teklif sorgulamasının yukarıda yer verilen hususlar dikkate alınarak yenilenmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,Oybirliği ile karar verildi.

Aşırı Düşük Teklif

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

aşırı düşük teklif

Fiyat Teklifi Ekinde Bahsi Geçen Satış Tutarı Tespit Tutanağını Sunarken Açıklama Kısmında Tutanak Sayısının Yanlış Yazılması Ancak Tutanakla Fiyat Teklifinin İçerik Olarak Birbirini Doğrulaması

fiyat teklifi ekinde bahsi geçen satış tutarı tespit tutanağını sunarken açıklama kısmında tutanak sayısının yanlış yazılması ancak tutanakla fiyat teklifinin içerik olarak birbirini doğrulaması

Call Now ButtonBize ulaşın