Basın duyuruları
xxxx
Home / İhale Danışmanı / Başvuru Dilekçesinin Kurum Kayıtlarına Girmesi İle Aynı Gün Başvuru Bedelinin Değiştiği, Davacının Başvuru Bedelini Eksik Yatırmada Bir Kusur Ya Da İhmalinin Bulunmaması

Başvuru Dilekçesinin Kurum Kayıtlarına Girmesi İle Aynı Gün Başvuru Bedelinin Değiştiği, Davacının Başvuru Bedelini Eksik Yatırmada Bir Kusur Ya Da İhmalinin Bulunmaması

Başvuru Dilekçesinin Kurum Kayıtlarına Girmesi İle Aynı Gün Başvuru Bedelinin Değiştiği, Davacının Başvuru Bedelini Eksik Yatırmada Bir Kusur Ya Da İhmalinin Bulunmaması

Karar No              : 2021/MK-183

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/718306 İhale Kayıt Numaralı “Akıllı Ücret Toplama Sistemi İşletim” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Eshot Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 2020/718306 ihale kayıt numaralı “Akıllı Ücret Toplama Sistemi İşletim” ihalesine ilişkin olarak Karbil Yaz. Bil. Tek. Tic. A.Ş. itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 03.02.2021 tarihli ve 2021/UH.IV-272 sayılı karar ile “Başvurunun reddine” karar verilmiştir.

Karbil Yaz. Bil. Tek. Tic. A.Ş. tarafından anılan Kurul kararının iptali istemiyle açılan davada, Ankara 10. İdare Mahkemesi’nin 13.04.2021 tarihli E:2021/559, K:2021/646 sayılı kararında “…Davacının başvurusu, başvuru bedelini eksik yatırdığından bahisle şekil yönünden reddedilmiş ise de, davacının başvuru bedelini hiç yatırmaması gibi bir durumun bulunmadığı, başvuru bedelinin banka aracılığıyla 29/01/2021 tarihi Cuma günü Kurum hesabına yatırıldığı ve başvuru dilekçesinin 01/02/2021 tarihinde Kurum kayıtlarına girdiği, bu arada başvuru bedelinin yatırılmasından sonra ilk iş günü olan pazartesi gününde başvurunun yapıldığı yıla ait başvuru bedellerinin güncellendiği, başvuru bedeli miktarının değiştiği, bu nedenle davacı tarafından yatırılan başvuru bedelinin eksik değerlendirildiği, başvuru bedelinin Kurum’a doğrudan değil de banka aracılığıyla yatırıldığı ve bankaya yatırıldığı tarih itibarıyla başvuru bedelinin ödendiği ancak dilekçenin Kurum kayıtlarına girmesi ile aynı gün başvuru bedelinin değiştiği, davacının başvuru bedelini eksik yatırmada bir kusur ya da ihmalinin bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Bu hâliyle, başvuru bedelinin eksik yatırıldığından bahisle itirazen şikâyet başvurusunun şekil yönünden reddedilmesi bir yandan dava hakkının kullanımını sınırlarken, bir yandan da idari çözüm sürecini tıkamakta, Anayasal hak arama özgürlüğü hem idari yolun, hem de yargı yolunun kullanımı bakımından zedelenmektedir.

Bu itibarla, itirazen şikâyet başvurusunun şekil yönünden reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmamaktadır…” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1- Kamu İhale Kurulunun 03.02.2021 tarihli ve 2021/UH.IV-272 sayılı kararının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, başvuru sahibinin iddialarının esasının incelenmesine geçilmesine,

   Oybirliği ile karar verildi.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

İdarenin Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması Mevzuata Uygundur

İdarenin İhale Öncesi Tahmini Olarak Belirlediği Öğün Miktarının Değişmesi Olasılığına Karşı İşin İfası Sırasında Öğün Sayısının İstekliye Bildirilmesi Ve Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması

İdarenin İhale Öncesi Tahmini Olarak Belirlediği Öğün Miktarının Değişmesi Olasılığına Karşı İşin İfası Sırasında Öğün Sayısının İstekliye Bildirilmesi Ve Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması

Call Now ButtonBize ulaşın