xxxx
Home / İhale Danışmanı / Benzer İş Tanımı – Bakım Onarım Hizmet İhalesi

Benzer İş Tanımı – Bakım Onarım Hizmet İhalesi

Karar No              : 2020/UH.II-72

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2019/470773 İhale Kayıt Numaralı “Hastanemiz İçin 15 Aylık Teknik Bakım Onarım Hizmet Alımı İhalesi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği tarafından 04.11.2019 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Hastanemiz İçin 15 Aylık Teknik Bakım Onarım Hizmet Alımı İhalesi” ihalesine ilişkin olarak Meysa Teknik Taah. Mühendislik Proje İnş. Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Ltd. Şti.nin 26.11.2019 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 05.12.2019 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 11.12.2019 tarih ve 53650 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 10.12.2019 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2019/1602 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

1) 04.11.2019 tarihinde gerçekleştirilen ihalede, ekonomik açıdan en avantajlı birinci teklif sahibi Ankates Mühendislik San. ve Tic. Ltd. Şti. – Yükselen Proje Mühendislik İnş. Emlak ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından sunulan bilanço ve ciro oranlarının İdari Şartname’de istenen oranları sağlamadığı,

Ayrıca sunulan bilançolardan ve diğer belgelerden kısa vadeli borçların uzun vadeli borçlar kısmına aktarılıp aktarılmadığı hususunda belgelerin ayrı ayrı incelenmesi gerektiği, söz konusu hesaplar arası aktarılmışsa ihale dokümanında belirtilen kriterleri karşılayıp karşılamadığının incelenmesi gerektiği,

2) İhale üzerinde bırakılan iş ortaklığı tarafından sunulan teklife ait birim fiyat teklif mektubu eki birim fiyat teklif cetvelinde aritmetik hata olduğu,

3) İhale üzerinde bırakılan iş ortaklığı tarafından sunulan iş bitirme belgesinin İdari Şartname’nin 7.6’ncı maddesinde yer alan benzer iş kriterini karşılamadığı ve sunulan iş bitirme belgelerinin hastane işi ile ilgisinin bulunmadığı ve iş deneyim tutarının yetersiz olduğu,

4) İhale üzerinde bırakılan iş ortaklığı tarafından sunulan geçici teminat mektubunun İdari Şartname’nin 26.3’üncü maddesi gereği yeterli süreyi karşılamadığı,

5) İhale üzerinde bırakılan iş ortaklığı tarafından sunulan iş ortaklığı beyannamesi ve diğer ortaklık evraklarının İdari Şartname’nin 7.1.f maddesine uygun sunulmadığı iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

3) Başvuru sahibinin 3’üncü iddiasına ilişkin olarak:

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Tanımlar” başlıklı 3’üncü maddesinde “a) Benzer iş: İhale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan işleri, …” hükmü,

Söz konusu Yönetmelik’in “İş deneyimini gösteren belgeler” başlıklı 39’uncu maddesinde “(1) İş deneyimini gösteren belgelerin istenildiği ihalelerde; teknolojik ürün deneyim belgesinin ve yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

  1. a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,
  2. b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işleriyle ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,
  3. c) Yapımla ilgili hizmet işleri dahil hizmet alımı ihalesiyle gerçekleştirilecek danışmanlık hizmetlerinde, Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 38 inci maddesinde düzenlenen iş deneyimini gösteren belgelerin,

istenilmesi zorunludur.

(5) İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamının ise istenen iş deneyim tutarının % 30’undan az olmaması gerekir. Ancak, ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise her bir ortağın kendi kısmı için istenen iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.” hükmü,

Anılan Yönetmelik’in “Değerlendirmeye ilişkin esaslar” başlıklı 48’inci maddesinde “…(2) İş deneyimini gösteren belgelerde yer alan ancak, ihale konusu iş veya benzer iş kapsamında bulunmayan işlerin tutarları iş deneyiminde değerlendirmeye alınmaz.

(5) İş ortaklığı tarafından gerçekleştirilen işlerde ortakların iş deneyim tutarı, iş ortaklığındaki hisse oranı esas alınarak belirlenir. Ancak ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, iş ortaklığının iş deneyim tutarı, ortakların hisse oranlarına bakılmaksızın belge tutarı esas alınarak hesaplanır.

…” hükmü yer almaktadır.

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “…7.5.1. İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesi ya da yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

  1. a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya
  2. b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren belgeleri,

sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 25’den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerekir.

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamının ise istenen iş deneyim tutarının % 30’undan az olmaması gerekir. Ancak, ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise her bir ortağın kendi kısmı için istenen iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.

İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesini sunması halinde, iş deneyimine ilişkin yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir. İş ortaklığında teknolojik ürün deneyim belgesini sunan ortağın kendisine ait iş deneyim tutarına ilişkin asgari yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir. Konsorsiyum ortağının teknolojik ürün deneyim belgesini sunması halinde ise, belgeyi sunduğu kısım veya kısımlar için iş deneyimine ilişkin yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir.

7.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

Kamu ve Özel hastaneler bakım ve onarım hizmeti işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.” düzenlemesi bulunmaktadır.

İhaleye ilişkin Teknik Şartname’de yapılacak işler “Jeneratör periyodik bakımları; Ups (kesintisiz güç kaynağı) periyodik bakımları; medikal gaz sistemleri, hava kompresörleri, vakum pompaları periyodik bakımı; su depoları temizliği ve su analizleri; chiller, havalandırma sistemleri ve VRF klima sistemleri bakım ve onarımları; kalorifer kazanı ve brülör bakımları; telefon santrali ve onarımı; kompanzasyon panoları bakımı; yüksek gerilim işletme sorumluluğu ve hidrofor ve pompalar bakım, onarımı” olarak sayılmıştır.

Pilot ortak Ankates Mühendislik San. ve Tic. Ltd. Şti.nin Gıda, Tarım ve Tarım Hayvancılık Bakanlığı Destek Hizmetleri Başkanlığı tarafından düzenlenen 2016/442414-2513509 sayı ve 15.02.2018 tarihli iş bitirme belgesini sunduğu, söz konusu belge tutarının 1.038.333,30 TL ve anılan istekliye ait belgedeki payının 508.783,32 TL olduğu ve belgeye konu iş tanımının “Bakanlığımız Merkez Teşkilatı Ana Kampüsü ile Keçiören ve Yenimahalle Kampüslerinde Bulunan Elektrik, Elektronik ve Mekanik Sistemlerin Periyodik Kontrol, Bakım-Onarım, Arızanın Giderilmesi ve Hizmete Hazır Durumda Tutulması” olduğu anlaşılmıştır. Özel ortak Yükselen Proje Mühendislik İnş. Emlak ve Tic. Ltd. Şti.nin ise, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen 24310-H-DT-1-1 sayı ve 07.12.2017 tarihli iş bitirme belgesi sunduğu, belge tutarının 51.840,00 TL ve belgeye konu iş tanımının “Merkez Hizmet Binası Bina Teknik İşletim Bakım ve Onarım Hizmeti” olduğu tespit edilmiştir.

Yapılan incelemede, İdari Şartname’nin 7.6’ncı maddesinde benzer iş tanımının “Kamu ve Özel hastaneler bakım ve onarım hizmeti işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.” şeklinde olduğu ve dokümanın bu haliyle kesinleştiği, dolayısıyla istekliler tarafından bakım onarım hizmeti işlerine ilişkin sunacakları belgelerin, özel veya kamu hastanelerinde gerçekleştirilen işlere ilişkin olması gerektiği, idarece verilen cevapta belirtilen aksi yorumun ise söz konusu düzenlemenin kendi içinde çelişkili bir duruma yol açacağı anlaşılmıştır.

İhale üzerinde bırakılan, pilot ortak Ankates Mühendislik San. ve Tic. Ltd. Şti. ve özel ortak Yükselen Proje Mühendislik İnş. Emlak ve Tic. Ltd. Şti. iş ortaklığı tarafından sunulan iş deneyim belgelerinin ise, benzer iş tanımında belirtilen hastane işlerine ilişkin olmadığı, benzer iş tanımına uygun olmayan imalatların tutarlarının da iş deneyim tutarı olarak kabul edilemeyeceği hususları bir arada değerlendirildiğinde başvuru sahibinin iddialarının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

Check Also

İhaleye Konu Malzemelerin Tek Bir Markayı İşaret Ettiği İddiası

İhaleye Konu Malzemelerin Tek Bir Markayı İşaret Ettiği İddiası

Karar No              : 2022/UM.II-990 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2016/224348 İhale Kayıt Numaralı “Aydınlatma Malzemesi Alımı” İhalesi …

Call Now ButtonBize ulaşın