Basın duyuruları
xxxx
Home / İhale Danışmanı / İş Ortaklığı Tarafından Sunulan Bilanço Ve Ciro Oranlarının İdari Şartname’de İstenen Oranları Sağlaması

İş Ortaklığı Tarafından Sunulan Bilanço Ve Ciro Oranlarının İdari Şartname’de İstenen Oranları Sağlaması

Karar No              : 2020/UH.II-72

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2019/470773 İhale Kayıt Numaralı “Hastanemiz İçin 15 Aylık Teknik Bakım Onarım Hizmet Alımı İhalesi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği tarafından 04.11.2019 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Hastanemiz İçin 15 Aylık Teknik Bakım Onarım Hizmet Alımı İhalesi” ihalesine ilişkin olarak Meysa Teknik Taah. Mühendislik Proje İnş. Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Ltd. Şti.nin 26.11.2019 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 05.12.2019 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 11.12.2019 tarih ve 53650 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 10.12.2019 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2019/1602 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

1) 04.11.2019 tarihinde gerçekleştirilen ihalede, ekonomik açıdan en avantajlı birinci teklif sahibi Ankates Mühendislik San. ve Tic. Ltd. Şti. – Yükselen Proje Mühendislik İnş. Emlak ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından sunulan bilanço ve ciro oranlarının İdari Şartname’de istenen oranları sağlamadığı,

Ayrıca sunulan bilançolardan ve diğer belgelerden kısa vadeli borçların uzun vadeli borçlar kısmına aktarılıp aktarılmadığı hususunda belgelerin ayrı ayrı incelenmesi gerektiği, söz konusu hesaplar arası aktarılmışsa ihale dokümanında belirtilen kriterleri karşılayıp karşılamadığının incelenmesi gerektiği,

2) İhale üzerinde bırakılan iş ortaklığı tarafından sunulan teklife ait birim fiyat teklif mektubu eki birim fiyat teklif cetvelinde aritmetik hata olduğu,

3) İhale üzerinde bırakılan iş ortaklığı tarafından sunulan iş bitirme belgesinin İdari Şartname’nin 7.6’ncı maddesinde yer alan benzer iş kriterini karşılamadığı ve sunulan iş bitirme belgelerinin hastane işi ile ilgisinin bulunmadığı ve iş deneyim tutarının yetersiz olduğu,

4) İhale üzerinde bırakılan iş ortaklığı tarafından sunulan geçici teminat mektubunun İdari Şartname’nin 26.3’üncü maddesi gereği yeterli süreyi karşılamadığı,

5) İhale üzerinde bırakılan iş ortaklığı tarafından sunulan iş ortaklığı beyannamesi ve diğer ortaklık evraklarının İdari Şartname’nin 7.1.f maddesine uygun sunulmadığı iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Bilanço veya eşdeğer belgeler” başlıklı 35’inci maddesinde “(1) Bilançonun veya eşdeğer belgelerin istenildiği ihalelerde ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;

  1. a) Yayınlanması zorunlu olan yıl sonu bilançosunun veya gerekli bölümlerinin,
  2. b) (a) bendinde belirtilen belgelere eşdeğer belgelerin,

her ikisinin de idarece istenilmesi zorunludur.

(2) Bilanço veya eşdeğer belgeler kapsamında;

  1. a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan aday ve istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
  2. b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan aday ve istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirce standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.” hükmü,

Anılan Yönetmelik’in “İş Hacmine İlişkin Belgeler” başlıklı 36’ncı maddesinde “(1) İş hacmini gösteren belgelerin istenildiği ihalelerde;

  1. a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosunun,
  2. b) Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarını gösteren belgenin, her ikisinin de idarelerce istenilmesi zorunludur.

(2) Aday veya isteklinin birinci fıkrada belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir. Serbest meslek erbabının iş hacmi serbest meslek kazanç defteri özeti ile belgelendirilir.

(3) Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarını tevsik etmek üzere; yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirce standart forma uygun olarak düzenlenen belge sunulur.

(4) Toplam ciro; gelir tablosundaki brüt satışlar tutarından, satıştan iadeler, satış iskontoları ve diğer indirimlerin tutarları düşülmek suretiyle ulaşılan net satışlar tutarıdır.

(5) Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarının hesabında, yurt içinde ve yurt dışında, taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmından veya bitirilen hizmet işlerinden elde edilen gelirlerin toplamı dikkate alınır.” hükmü yer almaktadır.

İhale üzerinde bırakılan Ankates Mühendislik San. ve Tic. Ltd. Şti. – Yükselen Proje Mühendislik İnş. Emlak ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından her bir ortak için 2018 yılına ait bilanço bilgileri tablosu, gelir tablosu ile bilançonun sunulduğu ve anılan belgelerde SMMM onay ve kaşesinin yer aldığı anlaşılmıştır. 2018 yılına ait onaylanmış bilanço ve bilanço bilgileri tablosuna göre pilot ortak Ankates Mühendislik San. ve Tic. Ltd. Şti.ye ait cari oranın 2,44, öz kaynak oranının 0,20 ve kısa vadeli banka borçları/öz kaynaklar oranının ise 0,31 olduğu ve özel ortak Yükselen Proje Mühendislik İnş. Emlak ve Tic. Ltd. Şti.ye ait cari oranın 8,72, öz kaynak oranının 0,19 ve kısa vadeli banka borçları/öz kaynaklar oranının ise 0 olduğu görülmüştür.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 36’ncı maddesinde toplam cironun; gelir tablosundaki net satışları ifade ettiği ve hizmet işleri ile ilgili ciro tutarının ise; yurt içinde ve yurt dışında, taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmından veya bitirilen hizmet işlerinden elde edilen gelirlerin toplamını ifade ettiği belirtilmiştir.

İhale konusu İdari Şartname’de toplam cironun teklif edilen bedelin % 20’sinden, hizmet işleri ile ilgili cironun ise teklif edilen bedelin % 12’sinden az olmaması gerektiği belirlenmiştir. Anılan iş ortaklığınca 578.325,00 TL teklif edilmiştir. Bahse konu pilot ortak tarafından sunulan onaylı 2018 yılına ait gelir tablosunda net satışlarının 928.247,86 TL ve konu özel ortak tarafından sunulan onaylı 2018 yılına ait gelir tablosunda net satışlarının 1.447.357,88 TL olduğu tespit edilmiştir.

Bu bağlamda, başvuru sahibinin ihale üzerinde bırakılan iş ortaklığınca ihalenin yapıldığı yıldan önceki bilanço ve eş değer belgeleri, gelir tablosu ve cari oranların karşılamadığına ilişkin iddialarının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Diğer taraftan iş ortaklığını oluşturan pilot ortak ve özel ortak tarafından sunulan bilanço ve bilanço bilgileri tablosu incelendiğinde, kısa vadeli borçların bilanço bilgileri tablosuna doğru olarak aktarıldığı anlaşıldığından iddianın yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

İdarenin Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması Mevzuata Uygundur

İdarenin İhale Öncesi Tahmini Olarak Belirlediği Öğün Miktarının Değişmesi Olasılığına Karşı İşin İfası Sırasında Öğün Sayısının İstekliye Bildirilmesi Ve Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması

İdarenin İhale Öncesi Tahmini Olarak Belirlediği Öğün Miktarının Değişmesi Olasılığına Karşı İşin İfası Sırasında Öğün Sayısının İstekliye Bildirilmesi Ve Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması

Call Now ButtonBize ulaşın