Basın duyuruları
xxxx
Home / Aşırı düşük teklife ihale verilmesi / Beton Harcının Belirli Bir Zaman Aralığı İçerisinde Fiyat Teklifinin Alındığı Yerden İşin Yapım Yerine Teknik Özellikleri Bozulmadan Naklinin Yapılabilmesinin Mümkün Olmadığı Gerekçesiyle İtirazen Şikâyet Başvurusunun Reddinde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı

Beton Harcının Belirli Bir Zaman Aralığı İçerisinde Fiyat Teklifinin Alındığı Yerden İşin Yapım Yerine Teknik Özellikleri Bozulmadan Naklinin Yapılabilmesinin Mümkün Olmadığı Gerekçesiyle İtirazen Şikâyet Başvurusunun Reddinde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı

Karar No              : 2019/MK-320

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2019/170651 İhale Kayıt Numaralı “Bozüyük-Bilecik-Mekece Yolu Onarım İşi Yapılması” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan 2019/170651 İhale Kayıt Numaralı  “Bozüyük-Bilecik-Mekece Yolu Onarım İşi Yapılması” ihalesine ilişkin olarak Heltaş İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuş ve Kurulca alınan 18.09.2019 tarih ve 2019/UY.II-1176 sayılı karar ile; “Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine”  karar verilmiştir.

Heltaş İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından anılan Kurul kararının iptali istemiyle açılan davada Ankara 13. İdare Mahkemesi 05.11.2019 tarih ve E:2019/1834, K:2019/2371 sayılı kararı ile “Aşırı düşük teklif sorgulamasının amacı, ihtiyacın uygun şartlarla karşılanmasından ziyade, teklif edilen fiyatla ihale konusu işin gerçekleştirilip gerçekleştirilemeyeceğinin belgelendirilmesi suretiyle ortaya konulmasıdır. Bu itibarla, aşırı düşük teklif açıklamasında sunulan fiyat teklifleri ile buna ilişkin satış tutarı tespit tutanaklarının birbirleriyle uyumlu olup olmaması, teklif edilen fiyatla ihale konusu işin gerçekleştirilip gerçekleştirilemeyeceğinin belgelendirilmesi ve isteklilerce gerçekçi fiyat teklifi hazırlanıp hazırlanmadığının tespiti açısından önem taşımaktadır.

Bu durumda; davacının sunduğu aşırı düşük teklif açıklamasında ilgili iş kalemindeki beton harcına ilişkin fiyat teklifini içeren proforma faturanın, Kamu İhale Genel Tebliğine uygun olarak SMMM tarafından onaylandığı, şartname, doküman, proje ve tariflerde yer alan işin yapımı için gerekli her türlü gider ve maliyetin fiyatlara dahil olduğu belirtilerek fiyatın belirtildiği, ayrıca idarece aşırı düşük teklif sorgulama yazısı ekinde gönderilen analizler içerisinde; KGM/16.122/K-H-P poz numaralı “Hendeklerin betonla kaplanması” iş kaleminin analiz girdisi olarak nakliye kalemine yer verilmediği dikkate alındığında, Kamu İhale Kurulu’nun; fiyat teklifini veren firmanın faaliyet yerinin Ankara ili, işin yapım yerinin ise Bilecik ili olduğu, yapım işinde kullanılacak beton harcının ise niteliği gereği azamî 1,5-2 saat süreyle teknik vasıflarını bozulmadan koruyabilen bir malzeme türü olduğu, dolayısıyla en geç bu süre içerisinde iş yerine tesliminin gerektiği, beton harcının söz konusu zaman aralığı içerisinde fiyat teklifinin alındığı yerden işin yapım yerine teknik özellikleri bozulmadan naklinin yapılabilmesinin mümkün olmadığı gerekçesiyle itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin dava konusu kararında hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.” gerekçesiyle “dava konusu işlemin iptaline” karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1) Kamu İhale Kurulunun 18.09.2019 tarih ve 2019/UY.II-1176 sayılı kararının, başvuru sahibi isteklinin aşırı düşük teklif açıklamalarının uygun görülmemesine ilişkin “a” kısmının iptaline,

2) Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

İdarenin Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması Mevzuata Uygundur

İdarenin İhale Öncesi Tahmini Olarak Belirlediği Öğün Miktarının Değişmesi Olasılığına Karşı İşin İfası Sırasında Öğün Sayısının İstekliye Bildirilmesi Ve Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması

İdarenin İhale Öncesi Tahmini Olarak Belirlediği Öğün Miktarının Değişmesi Olasılığına Karşı İşin İfası Sırasında Öğün Sayısının İstekliye Bildirilmesi Ve Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması

Call Now ButtonBize ulaşın