Basın duyuruları
xxxx
Home / İhale Danışmanı / Ceza Uygulamasına Rağmen Eksiklikler 30 Gün İçinde Tamamlanmazsa İdare, Yüklenici Hesabına Eksiklerin Giderilmesini Kendisi Yaptırdığı Takdirde Eksikler Tamamlanıncaya Kadar Ceza Uygulaması Devam Edip Geçici Kabul Tarihinin Ertelenmesi Gerekir – Sayıştay Kararı

Ceza Uygulamasına Rağmen Eksiklikler 30 Gün İçinde Tamamlanmazsa İdare, Yüklenici Hesabına Eksiklerin Giderilmesini Kendisi Yaptırdığı Takdirde Eksikler Tamamlanıncaya Kadar Ceza Uygulaması Devam Edip Geçici Kabul Tarihinin Ertelenmesi Gerekir – Sayıştay Kararı

Yılı          2018

Dairesi  6

Karar No              703

İlam No                22

Tutanak Tarihi   21.11.2019

Gecikme Cezası

Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda;

“………………. ………………. İşi”nin geçici kabul tutanağında tespit edilen eksikliklerin yüklenici tarafından giderilmemesi nedeniyle sözleşmeye göre kesilmesi gereken gecikme cezasının kesilmediği görülmüştür.

Yapım İşleri Genel Şartnamesinin “Geçici kabul” başlıklı 41’inci maddesinin beşinci fıkrasında;

“(5) Kabul komisyonu, gerçekleştirilen işlerin nev’ini, niteliğini, sözleşme ve ekleri ile teknik gereklere ve iş sırasında onaylanan değişikliklere uygunluğunu ve kabule hazır olup olmadığını, yüklenici veya vekili ile birlikte inceler. Yapılan inceleme neticesinde;

  1. a) Kabul komisyonu, kabule engel nitelikte olmamakla birlikte yapılan işte kusur ve eksiklikler tespit ederse; gördüğü kusur ve eksikliklerin ayrıntısını gösterir bir liste düzenler ve bunların giderilmesi için gerekli olan süreyi tespit eder. Belirlenen sürenin sonunda, yüklenici bulunsun veya bulunmasın, işin son durumu, yapı denetim görevlisi tarafından düzenlenecek bir tutanakla tespit edilir ve idareye iletilir,
  2. b) Kabul komisyonunun tespit ettiği eksiklikler, belirlenen sürede yüklenici tarafından giderilmezse bu sürenin bitiminden sonra eksikliklerin giderilmesine kadar geçecek her gün için, giderilecek eksikliklerin durumuna göre sözleşmesinde günlük gecikme cezası olarak yazılan miktarın belli bir oranında günlük ceza uygulanır ve geçici kabul tarihi kusur ve eksikliklerin giderilmesi tarihine ertelenir. Ancak bu gecikme otuz günü geçtiği takdirde idare, yüklenici hesabına eksiklerin giderilmesini kendisi yaptırabilir. Bu takdirde de eksikler tamamlanıncaya kadar ceza uygulaması devam eder ve kabul tarihi ertelenir,
  3. c) Kabul komisyonu işi kabule uygun gördüğü takdirde, geçici kabul tutanağı düzenlenir ve bu tutanağı komisyon üyeleri ile birlikte yüklenici veya vekili de imzalar.”

hükmü yer almaktadır.

Söz konusu işe ait sözleşmenin 25.2’nci maddesinde ise; “Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak işi süresinde bitirmediği takdirde, gecikilen her gün için sözleşme bedelinin %0,06 (onbindealtı) oranında gecikme cezası uygulanır.” denilmektedir.

Yukarıda yer alan mevzuata göre, idarece yüklenici tarafından giderilmesi mümkün olan kusur ve eksikliklere ilişkin olarak bunların dökümünü gösterir bir liste düzenlenerek giderilmeleri için gerekli süreyi de tespit etmek suretiyle “geçici kabul tutanağı” düzenlenir ve söz konusu hususlar geçici kabul tutanağında gösterilir. Verilen süre içeresinde kusur ve eksiklikler ikmal ve ıslah edilmezse yükleniciye miktarı geçici kabul tutanağında gösterilen gecikme cezası uygulanır. Ceza uygulamasına rağmen eksiklikler 30 gün içinde tamamlanmazsa idare, yüklenici hesabına eksiklerin giderilmesini kendisi yaptırabilir. Bu takdirde de eksikler tamamlanıncaya kadar ceza uygulaması devam edip geçici kabul tarihinin ertelenmesi gerekir.

İhaleye ait ……….. tarihinde oluşturulan geçici kabul komisyonu tarafından hazırlanan Geçici Kabul Tutanağında işe ait eksiklikler belirlenmiş ve söz konusu eksikliklerin giderilmesi için yükleniciye 30 gün süre (Sürenin bitiş tarihi: …………..) verilmiştir. Bu defa, söz konusu eksikliklerin giderilip giderilmediğine ilişkin geçici kabul komisyonu tarafından düzenlenen …………… tarihli Geçici Kabul Tutanağında anılan eksikliklerin giderilmediği belirtilerek, eksik imalat bedellerinin düzenlenecek kesin hakedişten kesilmesi uygun görülmüştür.

Belediye tarafından düzenlenen ……………. tarihli Tutanakta ise işin eksik kalan kısmı için günlük gecikme cezasının ………….. TL ve eksik imalatlara ilişkin toplam bedelin de ……………… TL olduğu belirtmiştir. Ayrıca, söz konusu Tutanakta 30 günlük sürenin bitiş tarihi olan ……………’den işin tamamlanma tarihi olan …………….’a kadar geçen ……… günlük süre için …………… TL gecikme cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Ancak yapılan incelemede, yükleniciden tahsil edilmesine karar verilen eksik imalat bedeli ile gecikme cezasının tahsil edilmeyerek toplam …………….. TL tutarında kamu zararına neden olunduğu görülmüştür. Diğer taraftan, savunma eklerinde sunulan evraklardan kamu zararı tutarı …………… TL’nin, ………………. tarihli ve ……………. yevmiye numaralı muhasebe işlem fişi ile tahsil edildiği anlaşılmıştır.

Bu itibarla, “…………………………… İşi”nde tespit edilen eksik imalat tutarı olan ………………. TL ile gecikme cezası tutarı ……………… TL’nin yükleniciden tahsil edilmemesi sonucu oluşan kamu zararı tutarı toplamı ………………. TL’nin, ………………… tarihli ve ……………… yevmiye numaralı muhasebe işlem fişi ile hesap yılından sonra Ahizi ………………….. AŞ’den tahsil edildiği görüldüğünden, sorgu konusu tutar hakkında ilişilecek husus kalmadığına, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 55’inci maddesi uyarınca İlamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere oy birliğiyle karar verildi.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

Kullanılacak Sarf Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

Call Now ButtonBize ulaşın