xxxx
Home / İhale Danışmanı Ankara / Yapım İhalesi Aşırı Düşük Teklif Açıklamasında Analiz Formatlarında Açıklanması İstenilen Nakliye Girdilerine İlişkin Mesafe Bilgilerine Yer Verilmemesi

Yapım İhalesi Aşırı Düşük Teklif Açıklamasında Analiz Formatlarında Açıklanması İstenilen Nakliye Girdilerine İlişkin Mesafe Bilgilerine Yer Verilmemesi

Karar No              : 2019/UY.I-402

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2017/406580 İhale Kayıt Numaralı “Karaman Lojistik Merkezi ve Osb Demiryolu Bağlantısı İnşaatı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından 03.10.2017 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Karaman Lojistik Merkezi ve Osb Demiryolu Bağlantısı İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak Ultra Teknoloji Sanayi ve Tic. A.Ş. – Nas İnşaat San. Tic. A.Ş. İş Ortaklığının 07.02.2019 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 12.02.2019 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 21.02.2019 tarih ve 8216 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 21.02.2019 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2019/230 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihale üzerinde bırakılan istekli Ataray Mim. Müh. İnş. San. ve Tic. A.Ş- Gökalp Proje Müş. A.Ş. İş Ortaklığının aşırı düşük teklif açıklamasının uygun olmadığı, şöyle ki;

 1. a) Anılan isteklinin nakliyeye ilişkin açıklamalarında idarece verilen mesafelere uyulmadığı, (K) katsayısının hatalı alındığı, nakliye formüllerinin kullanılmadığı, idarenin nakliye formülünü esas alarak açıklama istediği durumlarda isteklinin nakliye formülünü kullanması gerektiği, ihalenin yapıldığı yıla ait (K) katsayısının formüle dâhil edilerek açıklama yapılması gerektiği, idarenin ihale dokümanında veya açıklama talep yazısında gösterdiği nakliye mesafesinin altında bir mesafeyi formüle dâhil etme imkânının bulunmadığı, idarenin nakliye mesafesi belirtmediği durumlarda da isteklinin taşıma mesafelerini hangi ocak veya döküm sahasına göre belirlediğini ilave belgelerle kanıtlama zorunluluğu olduğu,

İdarenin 16.036/4A, 16.037/1A, D101, D103, D104, D110.1, D117 ve TCDD Ü.25 analizlerinde nakliye formülü esas alınarak açıklama istenildiği halde anılan isteklinin taşımalar için idarenin belirlediği nakliye mesafelerinden daha düşük mesafeler üzerinden açıklama yaptığı, (K) katsayısının 2017 yılı rayiçlerinden daha düşük bir tutar olarak yansıtıldığı,

İdarenin nakliye mesafesi belirtmediği taşımalar için ise, fiyat avantajı oluşturacak şekilde, yakın mesafeler üzerinden taşıma bedeli belirlendiği, bu mesafelerin doğruluğunu ve uygunluğunu kanıtlayacak bilgi ve belgelerin sunulmadığı, malzeme ve mesafenin durumuna uygun formüller kullanılması gerekirken farklı formüller üzerinden açıklama yapıldığı,

Nakliye formülü üzerinden açıklama istenen bir kısım girdiler için fiyat teklifi üzerinden açıklama yapıldığı, 16.036/4A, 16.037/1A, D101, D103, D104, D110.1, D117 ve TCDD Ü.25 analizlerinde “nakliye formülü” üzerinden açıklama istenildiği ancak anılan istekli tarafından fiyat teklifi ile açıklama sunulduğu,

 1. b) Nakliyeye tabi bazı analiz girdilerinde nakliye formülü kullanılmadığı, nakliye dâhil fiyat teklifi alınmadığı, 04.042/05, 04.103, 04.380/055, 04.611/1A, piyasa (ray bağlantı sistemi), TCDD M 001, TCDD M 002, TCDD M 004 ve TCDD M 008 malzemeleri için taşıma formülü kullanılmadığı, üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifinde nakliye bedelinin yer almadığı,
 2. c) Mazot (motorin) için yapılan açıklama ve belgelendirmenin Kamu İhale Genel Tebliği hükümlerine aykırı olduğu, açıklanması istenen analiz girdileri içerisinde yer alan mazot (motorin) girdisine yönelik yapılan açıklamanın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı rayici (04.109 pozu) ile EPDK tarafından il bazında günlük yayımlanan akaryakıt fiyatlarının altında olduğu, Tebliğ’de yer alan akaryakıt fiyatlarının %90’ının altında olamayacağı düzenlemesinin ihale tarihinden sonra yayımlandığı, isteklinin açıklamasını değişiklikten önceki düzenlemeye göre yapması gerektiği,

Anılan isteklinin litre cinsinden gösterdiği motorin fiyatını analizlerdeki kg cinsine çevirmek için kullandığı yoğunluk oranının hatalı olduğu, çevirim hesabında kullanılan yoğunluk katsayısını yüksek alarak (0,85) teklif tutarının açıklanmasında mevzuata aykırı şekilde haksız avantaj sağladığı,

 1. d) Bir kısım makine-ekipman için fiyat teklifi ile açıklama yapılmasının mevzuata ve emsal kararlara aykırı olduğu, açıklanması istenilen analiz girdileri içerisinde; ekskavatör ve dragline tipi makineler, ekskavatör paletli, motor greyder, titreşimli silindir, makas buraj makinesi, balast vagonu, anahat lokomotifi gibi taşıt, makine ve ekipman girdileri bulunduğu, bu girdilerin isteklinin kendi malı araçlar olarak veya kamu idare rayiçleri üzerinden açıklanması gerektiği, fiyat teklifi alınarak açıklama yapılmasının uygun olmadığı,
 2. e) İdarece verilen analiz formatlarına uyulmadığı, açıklama istenilmeyen bir kısım analiz girdilerinin değerinin (0) olarak gösterildiği, aritmetik hata yapıldığı, isteklinin, idarece verilen özel ve paçal analizlerdeki girdileri tür, miktar, ölçü birimi ve diğer özellikler itibariyle aynen esas alması gerektiği, bir kısım analizlerde değişiklik yaptığı, analizlerde yuvarlamalar yaptığı, gösterilen fiyatlarda yuvarlama yaptığı, hatalar düzeltildiğinde teklif fiyatının üzerine çıktığı,
 3. f) Kamu kurum rayiçlerinin hatalı alındığı, esas alınan rayicin analiz girdisini karşılamadığı ve işçilik rayiçlerinin ihalenin yapıldığı 2017 yılı saatlik asgari ücret tutarının altında gösterildiği,
 4. g) Taşlama makinesi, kaynak makinesi, regülatör makinesi, buraj makinesi, yük vagonu, stres alma uzmanı, ray kaynak uzmanı gibi bir kısım analiz girdileri için bu alanda faaliyet göstermeyen firmalardan fiyat teklif alındığı, sunulan fiyat tekliflerindeki beyanın eksik ve hatalı olduğu, fiyat tekliflerinin son geçici vergi beyanname dönemine ait olmadığı, tekliflerin usulüne uygun düzenlenmiş maliyet tespit tutanağı veya satış tutarı tespit tutanağına dayanmadığı, söz konusu tutanakların meslek mensubundan istenilerek incelenmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38’inci maddesinde     “İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

 1. a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,
 2. b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,
 3. c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

Kurum, ihale konusu işin türü, niteliği ve yaklaşık maliyeti ile ihale edilme usulüne göre aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değerler ve sorgulama kriterleri belirlemeye, ihalenin bu maddede öngörülen açıklama istenilmeksizin sonuçlandırılabilmesine, ayrıca yaklaşık maliyeti 8 inci maddede öngörülen eşik değerlerin yarısına kadar olan hizmet alımları ile yapım işleri ihalelerinde sınır değerin altında olan tekliflerin bu maddede öngörülen açıklama istenilmeksizin reddedilmesine ilişkin düzenlemeler yapmaya yetkilidir. İhale komisyonu bu maddenin uygulanmasında Kurum tarafından yapılan düzenlemeleri esas alır.” hükmü,

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Sınır değer ve aşırı düşük teklifler” başlıklı 60’ıncı maddesinde “(1) İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra Kurum tarafından belirlenen yönteme göre sınır değeri hesaplar.

(2) Aşırı düşük teklif tespit ve değerlendirme işlemlerine ilişkin olarak, ihale ilanı ve dokümanında belirtilmek kaydıyla, üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı fıkralardaki koşullar çerçevesinde aşağıdaki seçeneklerden bir tanesi kullanılır.

 1. a) Sınır değerin altında olan teklifler ihale komisyonunca aşırı düşük teklif olarak tespit edilir ve bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere göre teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili ayrıntılar yazılı olarak istenir. İhale komisyonu;

1) Yapım yönteminin ekonomik olması,

2) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

3) Teklif edilen işin özgünlüğü,

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü,

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Sınır değer tespiti ve aşırı düşük teklifler” başlıklı 45’inci maddesinde “45.1.2. Sınır değerin altındaki teklif sahiplerinden yaklaşık maliyetin % 80’lik bölümünü oluşturan iş kalemleri/gruplarına ilişkin ayrıntılar yazılı olarak istenir. Bu çerçevede; istenen açıklamanın niteliği dikkate alınarak, isteklilere beş (5) iş gününden az olmamak üzere makul bir süre verilir. Yazıda ayrıca, ihale konusu işe özgü alanlara (malzeme ocağı vb.) ilişkin olan ve açıklama istenecek girdi niteliğinde bulunan nakliyelere dair yaklaşık maliyet hesabında esas alınan mesafeler belirtilir.” açıklaması,

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin

 1. a) Adı: KARAMAN LOJİSTİK MERKEZİ VE OSB DEMİRYOLU BAĞLANTISI İNŞAATI
 2. b) Yatırım proje no’su/kodu :2007.E010050.20.01
 3. c) Miktarı (fiziki) ve türü: Yaklaşık 1.500 m2 olmak üzere 3 adet bina, paratoner imalatları ve elektrik üstyapı saha imalatları, Yaklaşık 100.000 m2 saha betonu, demiryolu bağlantı işleri, üstgeçit köprüsü ve tesis karayolu bağlantısı ile saha aydınlatma ve altyapı işleri

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

ç) Yapılacağı yer: KARAMAN” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “Sınır değer” başlıklı 33’üncü maddesinde “33.1. İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra Kurum tarafından belirlenen yönteme göre sınır değeri hesaplar.

33.2. Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir. Bu kapsamda; ihale komisyonu sınır değerin altında kalan teklifleri aşırı düşük teklif olarak tespit eder ve bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere göre teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister. İhale komisyonu;

 1. a) Yapım yönteminin ekonomik olması,
 2. b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,
 3. c) Teklif edilen işin özgünlüğü,

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifi reddedilir. İhale komisyonunca reddedilmeyen teklifler, geçerli teklif olarak belirlenir. İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin sınır değerin altında olması durumunda kesin teminat 40.2 maddesinde yer alan hüküm uyarınca hesaplanan tutar üzerinden alınır.” düzenlemesi yer almaktadır.

İhale işlem dosyası kapsamında gönderilen belgelerin incelenmesi neticesinde, 03.10.2017 tarihinde gerçekleştirilen ihale sonrasında ihale komisyonu tarafından sınır değerin 67.217.128,43 TL olarak belirlendiği, ilk aşamada Ataray Mim. Müh. İnş. San. ve Tic. A.Ş.+Gökalp Proje Müş. A.Ş. İş Ortaklığının aşırı düşük teklif açıklamaları uygun bulunmayarak ihalenin başvuru sahibi Ultra Teknoloji Sanayi ve Tic. A.Ş. – Nas İnşaat San. Tic. A.Ş. İş Ortaklığı üzerine bırakıldığı, Ataray Mim. Müh. İnş. San. ve Tic. A.Ş.+Gökalp Proje Müş. A.Ş. İş Ortaklığı tarafından Kuruma yapılan itirazen şikâyet başvurusu üzerine Kurul tarafından alınan 06.06.2018 tarihli ve 2018/UY.I-1153 sayılı karar ile aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata uygun olarak yeniden istenilmesine karar verilmiştir.

Anılan karar sonrasında 19.06.2018 tarih ve 30453 sayılı (Mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’in 7’nci maddesi ile Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.2’nci maddesine “Yazıda ayrıca, ihale konusu işe özgü alanlara (malzeme ocağı vb.) ilişkin olan ve açıklama istenecek girdi niteliğinde bulunan nakliyelere dair yaklaşık maliyet hesabında esas alınan mesafeler belirtilir.” ifadesi eklenmiştir.

Anılan Tebliğ’in 8’inci maddesinde “Bu Tebliğin 6 ncı maddesi yayımı tarihinden 30 gün sonra, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.” açıklamasına yer verilerek yukarıda yer verilen düzenlemenin yürürlüğe gireceği tarihin, yayım tarihi olduğu belirtilmiştir.

Daha sonra idare tarafından yenilenen aşırı düşük teklif sorgulama yazılarının en son tarihli ve değerlendirmeye esas olanının 03.07.2018 tarihinde EKAP üzerinden 3 istekliye gönderildiği, 03.07.2018 tarihli yazıda “…Teşekkülümüzce 03.10.2017 tarihinde teklifleri alınan Karaman Lojistik Merkezi ve OSB Demiryolu Bağlantısı İnşaatı Yapım İşi hakkında vermiş olduğunuz teklifinizin İdari Şartnamenin “aşırı düşük teklifler” başlıklı 33. maddesi gereği yapılan inceleme sonucunda “aşırı düşük teklif sınır değeri” nin altında olduğu tespit edilmişti.

Konu ile ilgili olarak tarafınıza gönderilen analizlerin Kamu İhale Genel Tebliğine uygun olmadığından dolayı,  ATARAY Mim. Müh. İnş. San. ve Tic. A.Ş.+GÖKALP Proje Müş. A.Ş. İş Ortaklığınca Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvurusunda bulunulmuş ve Kamu İhale Kurulunun 06.06.2018 tarih, 2018/UY.I-1153 sayılı kararı ile,  yeniden aşırı düşük teklif açıklaması istenmesini teminen düzeltici işlem kararı verilmiştir.

Konu ile ilgili olarak Kamu İhale Kurulunun 06.06.2018 tarih, 2018/UY.I-1153 sayılı kararı doğrultusunda hazırlanan, Açıklama İstenmeyen Analiz Girdileri, Açıklama İstenilen Analiz Girdileri ve  Sıralı Analiz Girdi Tabloları ilgi yazımız ekinde  tarafınıza gönderilmişti. Ancak, aşırı düşük açıklama istenen bir istekli tarafından Teşekkülümüze gönderilen yazı ile,  analiz girdileri ile ilgili açıklayıcı bilgi talep edilmiş ve bu yazı doğrultusunda analiz girdileri ve Sıralı Analiz Tablolarının yeniden hazırlanma ihtiyacı hasıl olmuştur.

Buna göre tarafınıza bu yazı ekinde gönderilen listeler dikkate alınarak İdari Şartnamenin 33.2 ve Kamu İhale Genel Tebliğinin 45.1 maddelerine uygun olarak gerekli açıklamaların belgelendirmek suretiyle yapılarak 5 iş günü içerisinde gönderilmesi gerekmektedir.”  ifadelerine yer verilerek açıklama talep edildiği, belirtilen süre içerisinde isteklilerden sadece Ataray A.Ş- Gökalp A.Ş İş Ortaklığının açıklama sunduğu, Akkol Maden. San. ve Tic. A.Ş.nin açıklaması sunmadığı, Raymak A.Ş- Gintek A.Ş İş Ortaklığının ise teklif mektubu ve geçici teminat mektubunun süresini uzatmadığı ve açıklama sunmadığı,  Ataray A.Ş- Gökalp A.Ş İş Ortaklığının açıklamasının idarece uygun bulunduğu, isteklilerin fiyat teklifleri ve İdari Şartname’de belirlenen fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak yapılan değerlendirme sonucunda ihalenin Ataray A.Ş- Gökalp A.Ş İş Ortaklığı üzerinde bırakıldığı, başvuru sahibi Ultra Teknoloji Sanayi ve Tic. A.Ş. – Nas İnşaat San. Tic. A.Ş. İş Ortaklığı tarafından sunulan teklifin ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiği tespit edilmiştir.

İdare tarafından teklifi sınır değerin altında kalan isteklilere gönderilen açıklama talebi yazısının ekinde açıklama istenilen analiz girdilerine, açıklama istenilmeyen analiz girdilerine, açıklama istenilen iş kalemleri listesine, sıralı analiz girdi tablolarına ve sıralı analiz girdileri listesine yer verildiği görülmektedir.

İdare tarafından teklifleri sınır değerin altında kalan isteklilere gönderilen aşırı düşük teklif açıklama isteme yazısı ekinde yer alan sıralı analiz girdilerinde 16.036/4A (K) sınıfı beton 30 cm (350 doz- kırmataş ile), 16.037/1A (L) sınıfı beton 10 cm (170 doz-gran.kum çakıl ile), D101 (güzergah ve ariyet kazıları), D103 (güzergah dolgusu), D104 (Seçme Malzeme ile Alttemel Tabakası Teşkili ve Granitler Malzeme ile Yaklaşım Dolguları Teşkili), D108.4 (Demirli beton C25) D110.1 (Nervürlü Donatı Çeliği Stili Temini ve İşçiliği) , D117 (çeşitli demir işleri), TCDD Ü.025 (balast temini ve serilmesi), TCDD Ü.026 (60 E1 Ray veya 60 E2 ray, B 70 beton traversli balastlı hat serilmesi), TCDD Ü.028A (beton sahalara balastsız demiryolu yapılması (49 ray), TCDD Ü.029 (Sapan Yolu 50 km/saat Hıza Uygun Sabit Göbekli Basit Makasın Temini ve Ferşi) ve TCDD Ü.042 (Hat serilmesi( S49 ray ve B58 beton travers ile)) iş kalemleri için birim fiyat analiz formatının gönderildiği ve sorgulamaya konu bu kalemlerin birden fazla farklı poz numaralı iş kaleminden oluşan iş grubu (paçal analiz) olduğu, bu iş gruplarını oluşturan iş kalemlerine ilişkin pozun numarası, girdi adı, ölçü birimi ve miktarı ile açıklama istenilen ve istenilmeyen iş kalemleri bilgisini içeren analiz formatlarına yer verilmek suretiyle açıklama talep edildiği görülmüştür.

– 16.036/4A (K) sınıfı beton 30 cm (350 doz- kırmataş ile) iş kaleminde KN04, KN06 ve KN07,

– 16.037/1A (L) sınıfı beton 10 cm (170 doz-gran.kum çakıl ile) iş kaleminde KN04, KN06 ve KN07,

– D101 (güzergah ve ariyet kazıları) iş kaleminde KN02 ve KN01,

– D104 (Seçme Malzeme ile Alttemel Tabakası Teşkili ve Granitler Malzeme ile Yaklaşım Dolguları Teşkili) iş kaleminde KN03, KN06,

– D110.1 (Nervürlü Donatı Çeliği Stili Temini ve İşçiliği) iş kaleminde KN09,

– D117 (çeşitli demir işleri) iş kaleminde KN09 ve

– TCDD Ü.025 (balast temini ve serilmesi) iş kaleminde KN07 girdilerinin yer aldığı görülmektedir.

Yine aşırı düşük teklif açıklama isteme yazısı ekinde yer alan açıklama istenilen analiz girdilerinde KN01 (kazının depoya nakli), KN06 (Kum- Çakıl nakli) ve KN07 (Kırmataş nakli) girdilerine yer verilerek açıklama istenildiği, açıklama istenilmeyen analiz girdi listesinde ise KN02 (kazının dolguya nakli), KN03 (Su nakli), KN04 (Çimento nakli) ve KN09 (Demir nakli) girdilerine yer verildiği ve açıklama istenilmeyeceği anlaşılmıştır.

Bu bağlamda 19.06.2018 tarihi öncesinde idarelerce nakliyelere dair yaklaşık maliyet hesabında esas aldıkları mesafelerin aşırı düşük teklif açıklama isteme yazısında belirtilmesi gerektiğine dair açık bir düzenleme bulunmazken, 19.06.2018 tarihinde Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.2’nci maddesine “…Yazıda ayrıca, ihale konusu işe özgü alanlara (malzeme ocağı vb.) ilişkin olan ve açıklama istenecek girdi niteliğinde bulunan nakliyelere dair yaklaşık maliyet hesabında esas alınan mesafeler belirtilir…” açıklaması eklenmiş, böylece idarelerin ihale konusu işe özgü alanlara dair yaklaşık maliyet hesabında esas aldıkları nakliye mesafelerini aşırı düşük teklif açıklama talep yazısında belirtmeleri zorunlu hale getirilmiştir.

Ancak, idare tarafından söz konusu analiz formatlarında açıklanması istenilen nakliye girdilerine ilişkin mesafe bilgilerine yer verilmediği görülmüştür.

Yapılan bu tespit neticesinde idare tarafından 03.07.2018 tarihinde yapılan işlemin 19.06.2018 tarihi itibariyle yürürlükte bulunan Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.2’nci maddesindeki açıklamalara uygun olarak gerçekleştirilmediği, mevzuata uygun şekilde açıklama istenilmeyen somut durumda ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasının denetiminin sağlıklı bir şekilde yapılamayacağı anlaşıldığından açıklama istenecek girdi niteliğinde olan nakliyelere ilişkin mesafe bilgilerine de yer verilmek suretiyle aşırı düşük teklif açıklamasının yeniden istenilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, idarece açıklama istenilen iş kalemlerinin analiz formatlarında ihale konusu işe özgü alanlara (malzeme ocağı vb.) ilişkin ve açıklama istenecek girdi niteliğinde olan mesafe bilgilerine de yer verilerek aşırı düşük teklif yazısı ekinde gönderilmek suretiyle yeniden aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

Check Also

İhalelere Katılmaktan Yasaklı Olup Olmadığı Teyit Edilmelidir.

İhaleye Katılan Vekil ve Temsilcilerinin İhalelere Katılmaktan Yasaklı Olup Olmadığı Teyit Edilmelidir

Karar No              : 2022/UH.II-1703 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2022/1073847 İhale Kayıt Numaralı “14 Güzergah Personel Taşıma …

Call Now ButtonBize ulaşın