Basın duyuruları
xxxx
Home / İhale Danışmanı / Davacı Şirketin Başvurusunun İs Makinelerinin Edinim Bedellerinin Üçüncü Kişilerden Fiyat Teklifi Alınarak Açıklanamayacağından Bahisle Reddine İlişkin Dava Konusu Kurul Kararında Hukuka Uygunluk Bulunmamaktadır

Davacı Şirketin Başvurusunun İs Makinelerinin Edinim Bedellerinin Üçüncü Kişilerden Fiyat Teklifi Alınarak Açıklanamayacağından Bahisle Reddine İlişkin Dava Konusu Kurul Kararında Hukuka Uygunluk Bulunmamaktadır

Karar No              : 2020/MK-109

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2019/231508 İhale Kayıt Numaralı “Kemalpaşa Ayr- Salihli-Uşak-Devlet Yolu (Km:11+500 – 215+000 Arası ) Muhtelif Kesimlerde Bsk Kaplama Onarımı Ve Takviye Tabakası Yapılması İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan 2019/170651 İhale Kayıt Numaralı  “Kemalpaşa Ayr- Salihli-Uşak-Devlet Yolu (Km:11+500 – 215+000 Arası) Muhtelif Kesimlerde Bsk Kaplama Onarımı ve Takviye Tabakası Yapılması İşi” ihalesine ilişkin olarak Evrensel Yol İnşaat A.Ş. tarafından itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuş ve Kurulca alınan 26.12.2019 tarih ve 2019/UY.II-1701 sayılı karar ile; “Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine”  karar verilmiştir.

MSK Müh. Taah. A.Ş. – Çekim İnş. Bet. A.Ş. İş Ortaklığı tarafından anılan Kurul kararının iptali istemiyle açılan davada Ankara 15. İdare Mahkemesi 25.03.2020 tarih ve E:2020/215, K:2020/569 sayılı kararı ile “…Davaya konu ihalede, davacı şirket tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında, ‘asfalt kazıma makinası (400 HP gücünde max 2.05m freze genişliğinde, 0.15 m freze derinliğinde, konveyörlü)’ girdisi için öngörülen fiyatın tevsiki amacıyla MH Taahhüt İnşaat A.Ş.den alınan fiyat teklifinin, polimer modifiye bitüm plenti için öngörülen fiyatın tevsiki amacıyla Marini Makine A.Ş.den alınan fiyat teklifinin sunulduğu, Kurul tarafından, aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulan söz konusu fiyat teklifleri ve maliyet tutarı tespit tutanakları hakkında inceleme yapılarak fiyat tekliflerinin alanında faaliyet gösteren kişilerden alındığı ve mevzuatta düzenlenen şekil kurallarına uygun olduğu belirtilerek hukuka uygun olduğunun tespit edildiği, ancak üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifleri ile amortisman girdisinin açıklanmasının mümkün bulunmadığı gerekçesiyle aşırı düşük teklif açıklamasının bu yönüyle uygun olmadığına karar verildiği görülmüştür.

Tebliğ’in 45. maddesinde isteklilerin aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunacakları analizlere dayanak teşkil eden belgeler olarak ‘üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifleri’nin sayılmış olması karsısında Tebliğe uygun açıklama yaptığı anlaşılan davacı şirketin başvurusunun is makinelerinin edinim bedellerinin üçüncü kişilerden fiyat teklifi alınarak açıklanamayacağından bahisle reddine ilişkin dava konusu Kurul kararında hukuka uygunluk bulunmamaktadır.” gerekçesiyle “dava konusu işlemin iptaline” karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1) Kamu İhale Kurulunun 26.12.2019 tarih ve 2019/UY.II-1701 sayılı kararının, MSK Müh. Taah. A.Ş. – Çekim İnş. Bet. A.Ş. İş Ortaklığının aşırı düşük teklif açıklamalarının uygun görülmemesine ilişkin kısmının iptaline,

2) Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, başvuru sahibinin MSK Müh. Taah. A.Ş. – Çekim İnş. Bet. A.Ş. İş Ortaklığının aşırı düşük teklif açıklamalarına yönelik iddiaları açısından itirazen şikayet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

Kullanılacak Sarf Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

Call Now ButtonBize ulaşın