xxxx
Home / İhale Danışmanı / Sahip Olunması Açısından Daha Kapsamlı Şartlar Aranan K1 Belgesi Yerine K1* Belgesinin De Kabul Edilebilecek Olmasına Rağmen Teknik Şartnamede Yer Verilmemesinin İhaleye Katılımı Kısıtlayıcı Nitelik Arz Ettiği

Sahip Olunması Açısından Daha Kapsamlı Şartlar Aranan K1 Belgesi Yerine K1* Belgesinin De Kabul Edilebilecek Olmasına Rağmen Teknik Şartnamede Yer Verilmemesinin İhaleye Katılımı Kısıtlayıcı Nitelik Arz Ettiği

Karar No              : 2020/MK-96

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2019/328478 İhale Kayıt Numaralı “Sürücülü Araç Kiralama” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

SGK İzmir İl Müdürlüğü tarafından yapılan 2019/328478 ihale kayıt numaralı “Sürücülü Araç Kiralama” ihalesine ilişkin olarak Özdecan Turizm Taşımacılık ve Seyahat Acentaları Tic. ve San. Ltd. Şti. itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 29.01.2020 tarihli ve 2020/UH.I-233 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

Özdecan Turizm Taşımacılık ve Seyahat Acentaları Tic. ve San. Ltd. Şti. tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, Ankara 18. İdare Mahkemesinin 24.03.2020 tarihli E:2020/336, K:2020/750 sayılı kararında “…Uyuşmazlıkta, idare tarafından ihale konusu işin niteliğine göre mevzuatta belirtilen bilgi veya belgelerden hangilerinin yeterlik değerlendirmesinde kullanılacağının, ihale dokümanında ve ihale ilânında belirtileceği, ayrıca yeterlik değerlendirmesi için istenen belgelerin ve yeterlik değerlendirilmesinde aranılacak kriterlerin ihale ilanı ve idari şartnamede belirtilmesinin zorunlu olduğu, her ne kadar dava konusu Kurul kararında “ihale dokümanı düzenlemelerine karşı süresi içerisinde herhangi bir itirazen şikâyet başvurusunun yapılmadığı, bu durumda da ihale dokümanının kesinleştiği, istekliler tarafından da kesinleşmiş, mevcut ihale dokümanı düzenlemelerine göre teklif verilmesi gerektiği, İdari Şartname düzenlemesinde belge adı olarak “K1 Belgesi” zikrediliyor ise de ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından yurtiçi eşya taşımacılık faaliyetlerinde kullanılmak üzere çift kabin kamyonet için revize edilerek düzenlenen K1* Yetki Belgesi’nin de mevcut haliyle aynı işleve sahip olduğu ve ihale dokümanında belirlenen kriterleri karşıladığı” gerekçelerine yer verilmiş

ise de; ihale dokümanında belirtilmeyen bir belgenin idare tarafından yeterlilik kriteri olarak kabul edileceğinin önceden bilinememesi nedeniyle itirazen şikâyete konu edilmesinin beklenemeyeceği, kaldı ki K1* yetki belgesine yer verilmemiş olması nedeniyle bu belge yönünden kesinleşmiş bir dokümandan söz edilemeyeceği, ayrıca K1* belgesinin aynı işleve sahip olması ve ihale dokümanında belirtilen kriterleri karşılamasının bu belgeye de teknik şartnamede yeterlilik kriteri olarak yer verilmesi durumunda değerlendirilebileceği, sahip olunması açısından daha kapsamlı şartlar aranan K1 belgesi yerine K1* belgesinin de kabul edilebilecek olmasına rağmen teknik şartnamede yer verilmemesinin ihaleye katılımı kısıtlayıcı nitelik arz ettiği, rekabet ilkesinin sağlandığından ve K1 belgesi yerine K1* belgesi sunan ihale üzerinde bırakılan şirketin şartnameye uygun teklif verdiğinden söz edilemeyeceği sonucuna varılmaktadır.

Bu durumda, davacı şirketin itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin dava konusu Kurul kararında hukuka uygunluk bulunmamaktadır.

… Açıklanan nedenlerle; dava konusu Kurul kararının iptaline,…” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

 Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1- Kamu İhale Kurulunun 29.01.2020 tarihli ve 2020/UH.I-233 sayılı kararının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

Check Also

İdarece Düzeltme İlanı Yapılmaksızın Zeyilname Yapılmak Suretiyle değiştirilmesi

İhale Sürecine Etki Eden Esaslı Unsurun İdarece Düzeltme İlanı Yapılmaksızın Zeyilname ile Değiştirilmesi Mevzuata Aykırıdır

Karar No              : 2022/UH.II-1605 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2022/952006 İhale Kayıt Numaralı “Malzemeli Yemek Pişirme Servis …

Call Now ButtonBize ulaşın