Basın duyuruları
xxxx
Home / İhale Danışmanı / Davacıya Ait Cihazın Ölçüm Yapılmadığı Dönemde Stand By Modunda Kalabilme Özelliğine Haiz Olmadığından Bahisle Değerlendirme Dışı Bırakılması Hukuka Aykırıdır

Davacıya Ait Cihazın Ölçüm Yapılmadığı Dönemde Stand By Modunda Kalabilme Özelliğine Haiz Olmadığından Bahisle Değerlendirme Dışı Bırakılması Hukuka Aykırıdır

Karar No              : 2021/MK-344

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/725395 İhale Kayıt Numaralı “2021-2022-2023 Yılları İçin Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı-2’Ye Bağlı Hastane Ve Merkezler İçin 33 Aylık Kan Gazı Hizmet Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı-2 tarafından yapılan 2020/725395 ihale kayıt numaralı “2021-2022-2023 Yılları İçin Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı-2’ye Bağlı Hastane ve Merkezler İçin 33 Aylık Kan Gazı Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Akın Lab. Cih. San. ve Tic. Ltd. Şti. itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 31.03.2021 tarihli ve 2021/UH.II-689 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir.

Davacı Güven Med. Paz. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından anılan Kurul kararının iptali istemiyle açılan davada, Ankara 11. İdare Mahkemesinin 01/07/2021 tarihli ve E: 2021/857, K: 2021/1245 sayılı kararında “…Uyuşmazlıkta; davacı şirketin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması sonucunu doğuran dava konusu Kamu İhale Kurulu’nun 31.03.2021 tarih ve 2021/UH.II-689 sayılı kararı davacı şirkete ait cihazın Teknik Şartname’nin 1’inci maddesinin (f) bendinde belirtilen ölçüm yapılmadığı dönemde stand by modunda kalabilme özelliğine sahip olmadığından bahisle alındığından, uyuşmazlık cihazın bu özelliğe hazi olup olmadığı noktasında toplanmaktadır.

Olayda; katolog, kılavuz, çizim gibi ürünlerin tanıtılması ve ön bilgi verilmesi amacı taşıyan belgelerin ürünlerin bütün özelliklerini içermemesi nedeniyle teknik şartnamede istenilen ölçüm yapılmadığı dönemde stand by modunda kalabilme özelliğinin katalogda görülmemesinin normal olduğu, davacı şirkete ait cihazın anılan özelliğe hazi olup olmadığının ancak numune değerlendirilmesi veya demonstrasyon sonucunda anlaşılabileceği, alanında uzman iki klinik biyokimya uzmanınca gerçekleştirilen demonstrasyon işleminde davacıya ait cihazın teknik şartnamede belirtilen ölçüm yapılmadığı dönemde stand by modunda kalabilme özelliğine haiz olduğunun tutanak altına alındığı, aynı zamanda davacı şirketin de kendisine ait cihazın söz konusu özelliğe haiz olduğunu taahhüt ettiği hususları dikkate alındığında, davalı idarenin herhangi bir bilirkişi incelemesi yaptırmaksızın alanında uzman olan iki klinik biyokimya uzmanınca gerçekleştirilen demonstrasyon işlemi sonucunun aksine davacıya ait cihazın ölçüm yapılmadığı dönemde stand by modunda kalabilme özelliğine haiz olmadığından bahisle, davacı şirketin teklifinin değerlendirme dışı bırakılarak düzeltici işlem belirlenmesine ilişkin davalı idarenin 31.03.2021 tarih ve 2021/UH.II-689 sayılı dava konusu kararında hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Bu durumda; dosyadaki bilgi ve belgelerle, yukarıda belirtilen mevzuat hükümlerinin birlikte değerlendirilmesinden, Kamu İhale Kurulu’nca verilen 31.03.2021 tarih ve 2021/UH.II-689 sayılı; “…yukarıda belirtilen mevzuata aykırılıkların düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, ihale üzerinde bırakılan istekli Güven Med. Paz. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir…” şeklinde düzeltici işlem belirlenmesine ilişkin yönündeki kararındaki hukuka uygunluk bulunmamaktadır…” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle; 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1-  Kamu İhale Kurulunun 31.03.2021 tarihli ve 2021/UH.II-689 sayılı kararının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

   Oybirliği ile karar verildi.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

Kullanılacak Sarf Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

Call Now ButtonBize ulaşın