Basın duyuruları
xxxx
Home / Aşırı düşük teklif açıklama / Aşırı Düşük Teklif Açıklaması İstenilen İş Kalemi Analizinde Sunulan Fiyat Tekliflerinde Malzeme Ve Montaj Bedelinin Ayrı Ayrı Gösterilmesi Gerekir

Aşırı Düşük Teklif Açıklaması İstenilen İş Kalemi Analizinde Sunulan Fiyat Tekliflerinde Malzeme Ve Montaj Bedelinin Ayrı Ayrı Gösterilmesi Gerekir

Karar No              : 2021/MK-348

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/283412 İhale Kayıt Numaralı “Elazığ İçmesuyu İsale Hattı 2 Kısım” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan 2020/283412 ihale kayıt numaralı “Elazığ İçmesuyu İsale Hattı 2 Kısım” ihalesine ilişkin olarak Öz Aras Grup İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi – Akçadağ İnş. Tic. ve Taah. Ltd. Şti. İş Ortaklığı itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 18.11.2020 tarihli ve 2020/UY.II-1886 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir.

Davacı Fetvacı Kardeşler İnş. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, Ankara 11. İdare Mahkemesinin 24.02.2021 tarih ve E:2020/2247, K:2021/382 sayılı kararı üzerine Kurul tarafından alınan 24.03.2021 tarihli ve  2021/MK-124 sayılı karar ile  “…1) Kamu İhale Kurulunun 18.11.2020 tarihli ve 2020/UY.II-1886 sayılı kararının 2-e iddiasının Fetvacı Kardeşler İnş. San. Tic. Ltd. Şti.nin aşırı düşük teklif açıklamasıyla ilgili kısmının iptaline,

2) Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kanunun 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,” karar verilmiştir.

Kurum tarafından yapılan temyiz başvurusu üzerine Danıştay Onüçüncü Dairesi tarafından alınan 22.06.2021 tarihli ve E:2021/1121, K:2021/2395 sayılı kararında “… Kamu İhale Tebliği’nin 45.1.7. maddesine göre, aşırı düşük teklif açıklaması sunan istekliler tarafından, inşaat iş kalemleri/iş grupları dışında yer alan elektrik tesisatı vb. iş kalemleri/iş gruplarına ait analiz sunulması yerine bu iş kalemi/iş gruplarına ait “malzeme ve montaj bedelini” ayrı ayrı gösterecek şekilde açıklama yapılması zorunludur.

Dosyanın incelenmesinden, davacıdan aşırı düşük teklif açıklaması istenilen iş kalemleri incelendiğinde, elektrik tesisatı işleri kapsamında yer alan “TM1 Terfi Merkezi ve Debimetre Odası Yapılması” iş kalemi analizinde, 10 analiz girdisine ilişkin sunulan fiyat tekliflerinde malzeme ve montaj bedelinin ayrı ayrı gösterilmediği, analiz girdisine ilişkin “temini ve montajı” ibaresi ile sona eren fiyat teklifi tutarına yer verildiği ancak montaj bedelini ayrıca gösterir herhangi bir açıklama ve analize yer verilmediği anlaşılmaktadır.

Bu durumda, davacı tarafından sunulan fiyat teklifi ve açıklaması kapsamında malzeme ve montaj bedelini ayrı ayrı gösterecek şekilde açıklama yapılmadığından, aşırı düşük açıklamalarının Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.7. maddesinde yer alan kurala uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

Bu itibarla, aşırı düşük teklif açıklamaları kabul edilmeyen davacının teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına yönelik anılan Kurul kararında hukuka aykırılık, dava konusu işlemin iptali yönündeki İdare Mahkemesi kararında ise hukukî isabet bulunmamaktadır.” gerekçesiyle Mahkeme kararının bozulmasına karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1- Kamu İhale Kurulunun 24.03.2021 tarihli ve 2021/MK-124 sayılı kararının iptaline,

2- Anılan Danıştay kararında belirtilen hukuki gerekçeler doğrultusunda 18.11.2020 tarihli ve 2020/UY.II-1886 sayılı Kurul kararının hukuki geçerliliğini koruduğuna,

   Oybirliği ile karar verildi.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

Kullanılacak Sarf Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

Call Now ButtonBize ulaşın