Basın duyuruları
xxxx
Home / İhale Danışmanı / Geçici Teminat Mektubundaki Haczedilemezlik İbaresinin Bulunmadığı İddiası

Geçici Teminat Mektubundaki Haczedilemezlik İbaresinin Bulunmadığı İddiası

Geçici Teminat Mektubundaki Haczedilemezlik İbaresinin Bulunmadığı İddiası

Karar No              : 2021/UY.II-1154

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2021/42538 İhale Kayıt Numaralı “Kent Meydanı Yer Altı Otoparkı ve Meydan Düzenlemesi Yapımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Elazığ Belediye Başkanlığı Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından 19.02.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Kent Meydanı Yer Altı Otoparkı ve Meydan Düzenlemesi Yapımı” ihalesine ilişkin olarak Çetin İnşaat Tekstil Turizm Üretim Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi nin 12.03.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 16.03.2021 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 25.03.2021 tarih ve 15758 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 25.03.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur..

Başvuruya ilişkin olarak 2021/563 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 6) İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan geçici teminat mektubunda Yapım İşleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Teminat” başlıklı 56’ncı maddesinde yer alan “…bu teminat mektubu her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz” ifadesinin yer almadığı, teminat mektubunun elektronik ihalelerde, elektronik mektupların kullanılmasına dair Kanun’da verilen sürelerin dolduğu, geçici teminat mektubunun Kanun’a uygun olmadığı, uygunda dahi sisteme yüklenen teminat mektubunun elektronik sistemde ilgili alana e teminat ayırt edici numarasının girilip girilmediğinin kontrolü gerektiği, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan teminat mektubunu sisteme yükleyen bankanın, teminat mektubu formatının ilgili Kanun’a uygun olup olmadığının kontrolü gerektiği,

6) Başvuru sahibinin 6’nci iddiasına ilişkin olarak:

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Geçici teminat” başlıklı 33’üncü maddesinde “İhalelerde, teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere, istekli tarafından verilecek tutarda geçici teminat alınır…” hükmü,

Yapım İşi İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Teminatlar” başlıklı 56’ncı maddesinde “(1) İhalelerde, teklif edilen bedelin yüzde üçünden az olmamak üzere, istekli tarafından verilecek tutarda geçici teminat alınır.

 (3) Kanunun 34 üncü maddesindeki değerler teminat olarak kabul edilir.

 (4) Teminat mektuplarının kapsam ve şeklinin, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan standart formlara uygun olması zorunludur. Standart formlara uygun olarak düzenlenmemiş teminat mektupları geçerli kabul edilmez. İstekli tarafından sunulacak geçici teminatın Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınması durumunda, mektuba kuruluş tarafından verilen ayırt edici numaranın sunulmayacak belgeler tablosunda belirtilmesi yeterlidir.” hükmü,

Anılan Yönetmelik’in “Elektronik ihale” başlıklı 59/A maddesinde “İhaleler, e-teklif alınmak suretiyle bu maddeye uygun olarak yapılabilir.

 (6) Geçici teminat mektuplarının Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınması halinde, mektuba ilişkin ayırt edici numara; anılan maddeye uygun olarak alınmaması halinde ise düzenlenen mektuba ilişkin bilgiler, yeterlik bilgileri tablosunun ilgili bölümünde belirtilir. Geçici teminat mektubu dışındaki teminatların saymanlık ya da muhasebe müdürlüklerine yatırıldığına ilişkin bilgiler de aynı şekilde yeterlik bilgileri tablosunun ilgili bölümünde belirtilir

 9) İhale dokümanında belirtilen geçici teminat mektubu, katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin değerlendirme, istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgelerden; EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilebilenler için sorgulama sonucunda elde edilen bilgiler; belirtilen yöntemle temin veya teyit edilemeyenler için ise yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgiler esas alınarak yapılır. Bu değerlendirme sonucunda ihalede öngörülen şartları sağlamadığı anlaşılan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.

 (10) Geçerli tekliflerden ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif olması öngörülen tekliflerin sahiplerine, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınmayan geçici teminat mektupları ile beyan ettikleri bilgi ve belgelerden, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayanlara ilişkin tevsik edici belgeleri ve bunların eklerini, belgelerin sunuluş şekline uygun olarak sunmaları için makul bir süre verilir …” hükmü,

            Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin “Geçici teminatlar” başlıklı 21’inci maddesinde “(1) Kanunun 34 üncü maddesindeki değerler teminat olarak kabul edilir.

(2) Geçici teminat mektupları Kurumla “EKAP Üzerinden Online Bilgi Alışverişine Yönelik İşbirliği Yapılmasına Dair Protokol” imzalamış olan kuruluşlardan alınır. İlgilinin talebi halinde, kuruluş tarafından Ek-1’de yer alan “Geçici Teminat Mektubu Bilgileri Formu” düzenlenerek kendisine verilir. Geçici teminat mektupları, elektronik imza kullanılmak suretiyle elektronik veya ıslak imza kullanılmak suretiyle fiziki ortamda düzenlenebilir. Ancak düzenlenen geçici teminat mektubuna kuruluş tarafından ayırt edici bir numara verilerek mektuba ilişkin bilgilerin EKAP’a aktarılması ve verilen ayırt edici numaranın istekli tarafından e-teklif kapsamında EKAP üzerinden gönderilmesi gerekir. Geçici teminat mektuplarına ilişkin bilgilerin, yetkilendirilmiş merkezi bir kuruluş tarafından EKAP’a aktarılması durumunda da düzenlenen mektupların bu fıkraya uygun olarak alındığı kabul edilir …” hükmü,

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde, “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilginlerin e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.:

c) Bu şartnamede belirlenen geçiçi teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık yada Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldıklarını gösteren makbuzlar.” düzenlemesi,

Anılan İdari Şartname’nin “Geçici teminat” başlıklı 26’ncı maddesinde, “26.1. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.

26.2. İsteklinin ortak girişim olması halinde toplam geçici teminat miktarı, ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir. Ancak ortaklardan herhangi biri tarafından Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin kullanılması durumunda, belgeyi kullanan ortak tarafından ilgisine göre iş ortaklıklarındaki hissesi oranında veya konsorsiyumlarda işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarının toplam teklif tutarına karşılık gelen oranda geçici teminat verilmesi zorunludur.

26.3. Geçici teminat olarak kullanılan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, 16.09.2021 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.

26.4. Geçici teminatı ihalede istenilen katılma şartlarını sağlamayan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

26.5. Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınmayan geçici teminat mektuplarının tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında idarenin talebi üzerine sunulması zorunludur. Bu zorunluluğa uymayanlar hakkında Kanunun 17 nci maddesi uyarınca işlem yapılır.” düzenlemesi yer almaktadır.

Aynı Şartname’nin “Geçici teminatın verilmesi” başlıklı 28’inci maddesinde “28.1. Geçici teminat mektuplarının Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınması halinde, mektuba ilişkin ayırt edici numara; anılan maddeye uygun olarak alınmaması halinde ise düzenlenen mektuba ilişkin bilgiler, yeterlik bilgileri tablosunun ilgili bölümünde belirtilir.

28.2. Teminat mektupları dışındaki teminatların ELAZIĞ BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜNE VEYA VAKIFBANK ELAZIĞ ŞUBESİ: TR 85 0001 5001 5800 7270 5239 96 İBAN NOLU HESABA yatırılması ve teminatın yatırıldığını gösteren belgelere ilişkin bilgilerin yeterlik bilgileri tablosunun ilgili bölümünde belirtilmesi gerekir.” düzenlemesi bulunmaktadır.

İhale dokümanı kapsamında yer alan KİK023.1/Y nolu Geçici Teminat Mektubu standart formunun ikinci paragrafında, “4734 sayılı Kanun’un 34 üncü maddesi uyarınca, bu teminat mektubu her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.” cümlesi yer almaktadır.

Yukarıda aktarılan mevzuatta isteklinin ortak girişim olması halinde toplam geçici teminat miktarı, ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabileceği hüküm altına alınmıştır.

İhale üzerinde bırakılan İmaj Altyapı Üst Yapı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi -Özsal İnşaat Taahhüt ve Nakliye Sanayi Ticaret Anonim Şirketi İş Ortaklığı tarafından teklif dosyası incelendiğinde pilot ortak İmaj Altyapı Üst Yapı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin Yeterlik Bilgileri Tablosunda “Teminata İlişkin Bilgiler” bölümünün boş bırakıldığı, özel ortak Özsal İnşaat Taahhüt ve Nakliye Sanayi Ticaret Anonim Şirketi tarafından sunulan Yeterlik Bilgileri Tablosu incelendiğinde, “Teminata İlişkin Bilgiler” bölümünün “Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin 21’inci Maddesinin İkinci Fıkrasına Uygun Olarak Alınmayan Geçici Teminat Mektubu” kısmında “Denizbank A.Ş., 18.02.2021, 20.10.2021, 1.360.000,00 TRY, 5150TM2358 ”beyanına yer verildiği görülmüştür. Öte yandan idarece, Yeterlik Bilgileri Tablosu’nda beyan edilen bilgi ve belgelere ilişkin tevsik edici belgeler ve bunların eklerinin sunulmasının istenildiği, bunun üzerine Özsal İnşaat Taahhüt ve Nakliye Sanayi Ticaret Anonim Şirketi tarafından geçici teminat mektubunun sunulduğu anlaşılmış olup bu kapsamda sunulan belgeler arasında yer alan geçici teminat mektubunun standart forma uygun olduğu tespit edilmiştir.

İhale üzerinde bırakılan özel ortak Özsal İnşaat Taahhüt ve Nakliye Sanayi Ticaret Anonim Şirketi tarafından sunulan geçici teminat mektubunun süresinin, İdari Şartname’de belirtilen geçerlilik tarihi olan 16.09.2021’den önce olmadığı, bu haliyle söz konusu geçici teminat mektubunun İdari Şartname’nin 26.3’üncü maddesinde belirtilen asgari geçerlilik süresini karşıladığı, ayrıca söz konusu geçici teminat mektupları incelendiğinde, KİK024.1/H nolu Geçici Teminat Mektubu standart formuna ve İdari Şartname düzenlemelerine uygun olduğu; “4734 sayılı Kanun’un 34 üncü maddesi uyarınca, bu teminat mektubu her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.” ibaresini içerdiğinden iddialar yerinde görülmemiştir.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

İdarenin Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması Mevzuata Uygundur

İdarenin İhale Öncesi Tahmini Olarak Belirlediği Öğün Miktarının Değişmesi Olasılığına Karşı İşin İfası Sırasında Öğün Sayısının İstekliye Bildirilmesi Ve Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması

İdarenin İhale Öncesi Tahmini Olarak Belirlediği Öğün Miktarının Değişmesi Olasılığına Karşı İşin İfası Sırasında Öğün Sayısının İstekliye Bildirilmesi Ve Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması

Call Now ButtonBize ulaşın