xxxx
Home / İhale Danışmanı Ankara / Sunulacak Bilanço Bilgilerinde Hangi Yılın Esas Alınması Gerektiği

Sunulacak Bilanço Bilgilerinde Hangi Yılın Esas Alınması Gerektiği

Sunulacak Bilanço Bilgilerinde Hangi Yılın Esas Alınması Gerektiği

Karar No              : 2021/UY.II-1180

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2021/6736 İhale Kayıt Numaralı “Avrupa Bölgesi 8, Kısım Müteferrik Atıksu, Yağmursuyu Kanalı ve Dere Islahı İnşaatı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürlüğü tarafından 22.02.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Avrupa Bölgesi 8, Kısım Müteferrik Atıksu, Yağmursuyu Kanalı ve Dere Islahı İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak Hsy Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi – Genç Yıldız İnşaat Nak. Elekt. Elk. Tek. Gıd. Tic. ve San. Ltd. Şti.-Kaner İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi İş Ortaklığının 05.05.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 10.05.2021 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 18.05.2021 tarih ve 23550 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 18.05.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2021/887 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, özel ortakları Genç Yıldız İnşaat Tic. ve San. Ltd. Şti. tarafından sunulan Yeterlik Bilgileri Tablosunun iş hacmini gösteren belgeler bölümünde hangi yılların esas alınacağının belirtilmediği gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, söz konusu satırın doldurulduktan sonra kaydedilmeyerek sehven boş bırakıldığı, ancak bilanço bilgileri bölümünde yeterlik değerlendirmesine esas alınacak yılın 2019 olarak belirlendiği, 2019 yılı gelir tablosuna EKAP üzerinden idarece ulaşılabileceği, teklifin esasını etkilemeyecek bilgilerin 4734 sayılı Kanun’un 36’ncı maddesi kapsamında tamamlatılabileceği, tekliflerinin sınır değer hesabında dikkate alınmış olmasının da tekliflerinde esası etkileyecek bir aykırılık bulunmadığını gösterdiği, bu çerçevede tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tekliflerin alınması ve açılması” başlıklı 36’ncı maddesinde “… İhale komisyonunca ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. 30 uncu maddenin birinci fıkrasına uygun olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmaz. Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır.

İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ile teklif fiyatları ve yaklaşık maliyet tutarı açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.” hükmü,

 Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İsteklinin iş hacmini gösteren belgeler” başlıklı 36’ncı maddesinde “İş hacmini gösteren belgeler, aday veya isteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;

a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,

b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgedir.

 (3) Birinci fıkrada sayılan belgelerin istenildiği durumlarda;

a) Açık ihale usulüyle yapılan ihaleler ile Kanunun 21 inci maddesinin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde; isteklinin, toplam cirosunun, teklif ettiği bedelin % 25’inden, yapım işleri cirosunun ise teklif ettiği bedelin % 15’inden az olmaması,

Gerekir…

(4) Üçüncü fıkradaki kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.” hükmü, 

Anılan Yönetmelik’in “Elektronik ihale” başlıklı 60/A maddesinde “…(9) İhale dokümanında belirtilen geçici teminat mektubu, katılım belgeleri ve yeterlik  kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin değerlendirme, istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgelerden; EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilebilenler için, sorgulama sonucunda elde edilen bilgiler; belirtilen yöntemle temin veya teyit edilemeyenler için ise  yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgiler esas alınarak yapılır. Bu değerlendirme sonucunda ihalede öngörülen şartları sağlamadığı anlaşılan teklifler değerlendirme dışı bırakılır…” hükmü yer almaktadır.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Yapım İşi İhalelerine İlişkin Özel Hususlar” başlıklı bölümünde;

“45.1.1. Yapım işleri ihalelerinde, 4734 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi uyarınca ilk oturumda teklif mektubu ve geçici teminatını usulüne uygun sunan geçerli teklifler tespit edildikten sonra;

45.1.1.4….

Sınır değer hesaplanmasında idarelerin faydalanmasına yönelik olarak hazırlanan “Yapım işlerinde sınır değer hesaplama aracı” programına Kurumun (www.kik.gov.tr) internet sayfasından erişilebilir.

45.1.1.5. Bu madde kapsamında sınır değer hesaplanmasında, 4734 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi uyarınca ilk oturumda teklif mektubu ve geçici teminatını usulüne uygun sunan isteklilerin teklifleri “geçerli teklif” olarak dikkate alınacaktır.” açıklaması yer almaktadır.

Tekliflerin EKAP üzerinden elektronik ortamda alındığı başvuru konusu ihaleye ait İdari Şartname’nin 2’nci maddesinde “İhale konusu işin/alımın;

a) Adı: Avrupa Bölgesi 8. Kısım Müteferrik Atıksu, Yağmursuyu Kanalı ve Dere Islahı İnşaatı

e) Miktarı: 111.050 km Ø300-Ø1800mm muflu beton boru döşenmesi, 6.350m D400 mm (16 ATÜ) PE100 boru döşenmesi ve 680m boru itme, yatay delgi yöntemleri ile boru döşenmesi.

f) İşin yapılacağı/malın teslim edileceği yer: İstanbul İli, Avrupa Yakası, Esenyurt, Avcılar, Başakşehir ve Arnavutköy İlçeleri”  düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “Tekliflerin sunulma şekli” başlıklı  22’nci maddesinde “22.1. e-teklifler istekliler tarafından EKAP üzerinden, yalnızca teklif mektubu ve ekleri doldurularak hazırlandıktan sonra e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar gönderilir. Ortak girişimlerde e-teklifin ortakların tamamı tarafından e-imza ile imzalanması zorunludur. Teklife ilişkin e-anahtar, e-teklif ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilir.

22.2. Yeterlik bilgileri tablosunda ihaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlar, teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalar standart formunda ise açıklama istenen teknik özellikler için ayrı satırlar açılmış olup, istekliye ait hangi belgeler esas alınarak ihaleye katılım sağlanmış ise o belgelere ilişkin tarih, sayı, yevmiye numarası gibi bilgiler ile istenen kriterlere ve açıklamalara ilişkin belgelerde yer alan gerekli bilgiler eksiksiz olarak açık ve anlaşılır bir şekilde belirtilmek suretiyle ekli standart formalara uygun şekilde doldurulacaktır”  düzenlemesi yer almaktadır.

İhale işlem dosyasının incelenmesi neticesinde; EKAP üzerinden e-teklif alınmak suretiyle gerçekleştirilen başvuru konusu ihaleye 38 isteklinin katıldığı, 17 isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, ihalenin MBD İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi üzerinde bırakıldığı, başvuru sahibi HSY Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi – Genç Yıldız İnşaat Nak. Elekt. Elk. Tek. Gıd. Tic. ve San. Ltd. Şti. – Kaner İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi İş Ortaklığının teklifinin ise özel ortak Genç Yıldız İnşaat Nak. Elekt. Elk. Tek. Gıd. Tic. ve San. Ltd. Şti. tarafından sunulan Yeterlik Bilgileri Tablosu’nda iş hacmini gösteren belgelere yönelik beyanda bulunulmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı görülmektedir.

EKAP üzerinden yapılan hesaplamada ise başvuru sahibi iş ortaklığının teklif bedelinin sınır değer hesabına dahil edildiği anlaşılmaktadır.

Özel ortak Genç Yıldız İnşaat Nak. Elekt. Elk. Tek. Gıd. Tic. ve San. Ltd. Şti. tarafından sunulan Yeterlik Bilgileri Tablosu incelendiğinde; “İş Hacmi Bilgileri” başlıklı bölümde herhangi bir bilgiye yerilmediği, “Bilanço Bilgileri” başlıklı bölümünde ise yeterlik değerlendirmesine esas alınacak yılların “2019” olarak beyan edildiği görülmektedir.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45’inci maddesi uyarınca, ilk oturumda teklif mektubu ve geçici teminatını usulüne uygun sunan isteklilerin teklifleri sınır değer tespitine dahil edilmekte, 4734 sayılı Kanun’un öngördüğü ihale sistematiği gereği tekliflerin detaylı incelenmesine ise ikinci oturumda geçilmektedir.

E- teklif alınmak suretiyle gerçekleştirilen ihalelerde isteklilerin yeterlik kriterlerini sağlayıp sağlayamadıklarına yönelik değerlendirmenin öncelikle Yeterlik Bilgileri Tablosunda istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgeler üzerinden yapılacağı, bu nedenle İdari Şartname’nin yukarıda aktarılan maddesinde de belirtildiği gibi ihaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterlerine ilişkin bilgilerin  Yeterlik  Bilgileri Tablosunda eksiksiz olarak açık ve anlaşılır bir şekilde belirtilmek suretiyle ekli standart forma uygun şekilde doldurulması gerektiği ve bu husustaki sorumluluğun da isteklilere ait olduğu hususu göz önünde bulundurulduğunda, başvuru sahibi tarafından sunulan Yeterlik  Bilgileri  Tablosu”nun “İş  Hacmi  Bilgileri” bölümünde herhangi bir beyana yer verilmediği görüldüğünden, adı geçen isteklinin teklifinin bu gerekçeyle değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşılmaktadır.

Öte yandan Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 36’ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında iş hacminin tevsiki amacıyla beyan edilebilecek gelir tablosunun hangi yıllara ait olması gerektiği konusunda farklı ihtimallerin bulunduğu ve bu hususta 6 yılı kapsayacak şekilde geniş bir serbesti alanının isteklilere tanınmış olduğu göz önüne alındığında Yeterlik Bilgileri Tablosu’nun bilanço bilgileri bölümünde 2019 yılının beyan edilmesinden hareketle iş hacmi bilgileri için de 2019 yılının esas alınması gerektiği çıkarımında bulunulamayacağı anlaşılmaktadır.

  Bu itibarla başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda herhangi bir aykırılık tespit edilmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oyçokluğu ile karar verildi.

Check Also

İhalelere Katılmaktan Yasaklı Olup Olmadığı Teyit Edilmelidir.

İhaleye Katılan Vekil ve Temsilcilerinin İhalelere Katılmaktan Yasaklı Olup Olmadığı Teyit Edilmelidir

Karar No              : 2022/UH.II-1703 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2022/1073847 İhale Kayıt Numaralı “14 Güzergah Personel Taşıma …

Call Now ButtonBize ulaşın