Basın duyuruları
xxxx
Home / Aşırı Düşük Teklif / Hakediş Ödemeleri Alınmadan Personel Maaşlarının Ödenmeye Zorlanmasının Mevzuata Aykırı Olduğu İddiası

Hakediş Ödemeleri Alınmadan Personel Maaşlarının Ödenmeye Zorlanmasının Mevzuata Aykırı Olduğu İddiası

Karar No              : 2022/UH.I-340

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2022/35526 İhale Kayıt Numaralı “Bitlis Pomem 27 Dönem Öğrencileri İçin 3 Öğün En Az 4 Çeşit Malzemeli Hazır Yemek Hizmet Alım İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Bitlis Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından 21.02.2022 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Bitlis Pomem 27 Dönem Öğrencileri İçin 3 Öğün En Az 4 Çeşit Malzemeli Hazır Yemek Hizmet Alım İşi” ihalesine ilişkin olarak Geylani Medikal İnş. Gıda Tem. Hiz. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 15.02.2022 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 18.02.2022 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 28.02.2022 tarih ve 9221 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 26.02.2022 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2022/206 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

1) Teknik Şartname’nin 4.1.1’inci maddesindeki düzenleme uyarınca hakediş ödemeleri alınmadan personel maaşlarının ödenmeye zorlanmasının mevzuata aykırı olduğu,

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

4857 sayılı İş Kanunu’nun “Ücret ve ücretin ödenmesi” başlıklı 32’nci maddesinde “Ücret en geç ayda bir ödenir. İş sözleşmeleri veya toplu iş sözleşmeleri ile ödeme süresi bir haftaya kadar indirilebilir.” hükmü,

Hizmet İşleri Genel Şartnamesi’nin “Çalışanların özlük hakları” başlıklı 38’inci maddesinde “İdare tarafından gerek resen gerekse de başvuru üzerine bordroların ve/veya ücret ödemesini gösterir diğer bilgi ve belgelerin (yüklenici veya alt yüklenicinin kayıtları, puantaj, hesap pusulaları gibi) incelenmesi neticesinde ücret ve/veya yan ödemelerin eksik ödendiğinin veya ödenmediğinin tespit edilmesi halinde bu durumun yüklenici tarafından bordroya bağlanması sağlanır ve bu bordrolar hakediş raporu ile birlikte ödeme yerine gönderilir. Aynı zamanda, ücret ve/veya yan ödemelerin, ödenmeyen kısmı yüklenicinin hakedişinden kesilir ve tabi olunan mali mevzuat hükümleri çerçevesinde idare tarafından doğrudan işçinin banka hesabına yatırılır. Bu husus ayrıca bir tutanağa da bağlanır.” hükmü yer almaktadır.

Teknik Şartname’nin “İşçilerle ilgili yükümlülükler” başlıklı 4’üncü maddesinde “4.1.1. … Hakedişin alınıp alınmamasına bakılmaksızın yüklenici çalışanlarının bir önceki aya ait alacaklarını sonraki ayın 15’ine (15’i dâhil) kadar ödemek zorundadır. …” düzenlemesine,

Sözleşme Tasarısı’nın “Ödeme yeri ve şartları” başlıklı 12’nci maddesinde “12.1. … İşe başlama tarihinden idarenin ödenek durumu doğrultusunda aylık dilimler halinde her ay için birim fiyat teklif cetveline belirtilen iş kalemlerinin her gün için ayrı ayrı tespit edilen sayılarına istinaden hazırlanacak hakediş belgelerinin doğrultusunda yüklenici tarafından hazırlanacak fatura ve ödemeye esas gerekli diğer belgelerin idareye teslim edilmesine müteakip 20 gün içerisinde gerçekleştirilecektir. Ödenek durumunda yaşanacak aksamalara istinaden belirtilen sürenin aşımı halinde idare aleyhine vade farkı v.b adlar altında herhangi bir gider yansıtılmayacaktır. Hakediş hesabında birim fiyat teklif cetvelinde yazılı iş kalemleri haricinde herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.

12.1.1. Hakediş raporu, yüklenici veya vekili tarafından imzalandığı tarihten başlamak üzere 30 gün içinde tahakkuka bağlanır. Bu tarihten başlamak üzere otuz gün içinde de ödeme yapılır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

Başvuruya konu ihalenin Sözleşme Tasarısı’nda hakediş düzenlemesi, tahakkuka bağlanma süresi ve ödeme planının belirlendiği, buna göre ödemelerin aylık dilimler halinde her ay için yapılacağının düzenlendiği, idarelerin İş Kanunu’na ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na aykırı olmamak üzere ihale dokümanında işçiyi koruyucu düzenlemelere yer verebileceği, Teknik Şartname’nin 4’üncü maddesinde yer alan düzenlemenin de İş Kanunu’nun yukarıda aktarılan hükmü ile uyum gösterdiği, yüklenicinin çalışanlarına ücretlerini ödemesi konusunda kontrol teşkilatının sorumluluğunun bulunduğu hususları bir arada değerlendirildiğinde Teknik Şartname’nin 4’üncü maddesinin mevzuata aykırı olmadığı anlaşılmış olup, başvuru sahibinin birinci iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

Kullanılacak Sarf Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

Call Now ButtonBize ulaşın