xxxx
Home / Aşırı Düşük Teklif / Şartnamede Düzenlenen İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Konusundaki Sorumluluğun Tek Başına Yükleniciye Bırakılması Mevzuata Aykırı Mıdır?

Şartnamede Düzenlenen İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Konusundaki Sorumluluğun Tek Başına Yükleniciye Bırakılması Mevzuata Aykırı Mıdır?

Karar No              : 2022/UH.I-340

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2022/35526 İhale Kayıt Numaralı “Bitlis Pomem 27 Dönem Öğrencileri İçin 3 Öğün En Az 4 Çeşit Malzemeli Hazır Yemek Hizmet Alım İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Bitlis Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından 21.02.2022 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Bitlis Pomem 27 Dönem Öğrencileri İçin 3 Öğün En Az 4 Çeşit Malzemeli Hazır Yemek Hizmet Alım İşi” ihalesine ilişkin olarak Geylani Medikal İnş. Gıda Tem. Hiz. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 15.02.2022 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 18.02.2022 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 28.02.2022 tarih ve 9221 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 26.02.2022 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2022/206 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

5) Teknik Şartname’nin 4.1.10’uncu maddesindeki işçi sağlığı ve iş güvenliği konusundaki sorumluluğu tek başına yükleniciye bırakan düzenlemenin mevzuata aykırı olduğu,

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

5) Başvuru sahibinin 5’inci iddiasına ilişkin olarak:

Hizmet İşleri Genel Şartnamesi’nin “Çalışanların sağlık ve güvenliğine ilişkin tedbirler” başlıklı 39’uncu maddesinde “Yüklenici bütün giderleri kendisine ait olmak üzere hizmetinde çalışanlar için, gerek teker teker ve gerekse topluca yaşadıkları ve çalıştıkları yerler bakımından, yürürlükte olan iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı hükümlerine uygun olarak her türlü sağlık ve güvenlik tedbirlerini almak ve çalışanların mevcut koşullara göre sağlıklı bir şekilde yiyip içmeleri, dinlenmeleri, yatıp kalkmaları ve yıkanmaları, meslek hastalıklarından korunmaları, hastalık veya bir kaza halinde tedavileri konularında ilgili mevzuat hükümlerine ve idare veya kontrol teşkilatının kendisine vereceği talimata uymak zorundadır.

Yüklenici, bütün giderleri kendisine ait olmak üzere, sözleşme konusu işin yürütülmesi sırasında iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı uyarınca alınması zorunlu olan iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tedbirleri almakla yükümlüdür.” açıklaması,

Teknik Şartname’nin “İşçilerle İlgili Yükümlülükler” başlıklı 4’üncü maddesinde “4.1.10. Yüklenici, çalıştırdığı personel ile ilgili olarak; Vergi Kanunları, İş Kanunu, Sosyal Sigortalar Kanunu, bu kanunlara istinaden çıkartılan tüzük ve yönetmelikler, işçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü hükümlerine ve diğer ilgili mevzuata göre gereken her türlü yükümlülüklerini yerine getirecek işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili bütün tedbiri alacaktır. İşçilerle ilgili işlemlerde, resmi ve özel kurum ve Kuruluşlara karşı muhatap ve sorumlu olacaktır. (İşverence karşılanması gereken Sigorta Primleri vs. artışlar idarece ayrıca ödenmeyecektir.) Bu ve işçilerle ilgili diğer konularda İdarenin herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır. Konu ile ilgili oluşacak tüm maddi ve hukuki sorumluluk yükleniciye aittir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan başvuruya konu yemek hizmet alımı işini yürütecek bir isteklinin kendi sorumluluk alanlarına idarenin de dâhil edilmesinin beklenemeyeceği, isteklinin görev ve sorumluluğu olarak belirtilen kriterlere göre tekliflerin hazırlanması gerektiği, idarenin ihale konusu iş için iş yeri teslimini yapmakla, yüklenicinin de ihale konusu işi ihale dokümanı kriterlerine göre yerine getirmekle yükümlü olduğu, Hizmet İşleri Genel Şartnamesi’nin 39’uncu maddesinde de belirtildiği üzere yüklenicinin bizzat çalıştıracağı işçilerin sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin yükümlülüklerle sorumlu olduğu anlaşılmış olup başvuru sahibinin beşinci iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Check Also

İhalelere Katılmaktan Yasaklı Olup Olmadığı Teyit Edilmelidir.

İhaleye Katılan Vekil ve Temsilcilerinin İhalelere Katılmaktan Yasaklı Olup Olmadığı Teyit Edilmelidir

Karar No              : 2022/UH.II-1703 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2022/1073847 İhale Kayıt Numaralı “14 Güzergah Personel Taşıma …

Call Now ButtonBize ulaşın